Tome XVII - R. 2004

1. Harald Berger, Marsilius von Inghen (†1396) bei Jacob Brucker und dessen Nachfolgern.
2. Mieczysław Markowski, Die Anfänge der Integrierung des polnischen Staates in die Römisch-Katholische Kirche und in das abendländische Europa.
3. Joanna Judycka, Kontemplacja i racje konieczne w myśli Ryszarda ze św. Wiktora [Contemplation and necessary reasons according to Richard of Saint Victor.]
4. Ks. Daniel Brzeziński, Le origini antiche e medievali delle processioni nel quadro dell’anno liturgico romano.
5. Jowita Patyra, Zagadnienie narracji w badaniach sztuki średniowiecznej – wybrane stanowiska.
[La question de narration dans les recherches sur l’art médiéval – approches choisies.]
6. Urszula M. Mazurczak, Wyobrażenia stworzenia człowieka i przyrody w rzeźbie katedry NMP w Chartres. Związek doktryn filozoficzno-teologicznych szkoły katedralnej w Chartres ze sztuką.
[La représentation de la création de l’homme et de la nature dans les sculptures de la Cathédrale de Chartres. Sur la relation entre les doctrines philosophiques et théologiques de l’école de Chartre et l’art.]
7. Mieczysław Markowski, Okhamizm jako singularyzm i nominalizm znaku
[L’okhanisme en tant que singularisme et nominalisme du signe.]
8. Mieczysław Markowski, Początki Uniwersytetu Tybińskiego.
 [Les débuts de l’Université de Tübingen.]
9. Mieczysław Markowski, Realizm starej szkoły, nominalizm nowej drogi, humanizm renesansowy i protestantyzm na Uniwersytecie w Tybindze.
[Le réalisme de l’école ancienne, le nominalisme de la voie nouvelles, l’humanisme de la Renaissance et le protestantisme à l’Université de Tübingen.]
10. Feliks Krause, Filozoficzna interpretacja transsubstancjacji w ujęciu Jana Wersora. [L’interprétation philosophique de la transsubstance selon Jan Wersor.]
11. Feliks Krause, Struktura bytów hylemorficznie złożonych w ujęciu Jana Wersora.
[La structure des êtres hylémorphiques composés selon Jan Wersor.]
12. Wanda Bajor, Zagadnienia metodologiczne średniowiecznej psychologii na podstawie „Quaestiones disputatae super tres libros Aristotelis ‘De anima’” Benedykta Hessego z Krakowa.
[Questions méthodologiques de la psychologie médiévale d’après Quaestiones disputatae super tres libros Aristotelis ‘De anima’ de Bénédicte Hesse de Cracovie.]
13. Piotr Smoliński MIC, Inspiracje koncepcji umysłu Jana z Dambach OP.
[Les inspirations des conceptions de l’esprit de Jan de Dambach OP.]
14. Mieczysław Markowski, Metodologiczne problemy w filozoficzno-przyrodniczych komentarzach z około 1423 roku zachowanych w kodeksie Q 11 Biblioteki polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.
[Les problèmes méthodologiques dans les commentaires philosophiques et naturels de l’an 1423 environ, contenu dans le code Q 11 de la Bibliothèque de l’Académie Polonaise des Sciences à Gdańsk.]
15. Előd Nemerkényi, Medieval Glosses in MS Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 6211.
16. Harald Berger, Albert von Sachsen (†1390). 4. Fortsetzung und Ergänzungen zur Bibligraphie der Sekundärliteratur.
17. Mieczysław Markowski, Aristotelica Poznaniensia.
18. Mieczysław Markowski, Bedeutung der philosophischen Sammlung Peters von Großpolen für den Erfurter averroistisch geprägten Aristotelismus. Eine antwort auf die zwiete Streitschrift Z. Kuksewicz.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2010, godz. 10:46 - Liliana Kycia