Projekt Erasmus+ mobilność studentów i pracowników uczelni między krajami programu i krajami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem (KA171)

 

KTO może ubiegać się o stypendium?

 O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

  • są zarejestrowani jako studenci KUL na kierunku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego/drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z wyjątkiem studiów podyplomowych)
  • są studentami co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia.
  • znają dobrze właściwy język obcy
  • mają średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów aktualnego etapu studiów co najmniej 3,5
  • ubiegają się o wyjazd do uczelni i na kierunek studiów, z którym istnieje podpisana umowa w ramach programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi (lista umów jest zamieszczona poniżej)
  • nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim, naukowym lub zdrowotnym

UWAGA! Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich* lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności, dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia w ramach programu Erasmus/Erasmus+ na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na studia w bieżącej rekrutacji. Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus na aktualnym etapie studiów mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy.

*Studenci jednolitych studiów magisterskich mają możliwość wyjazdu na praktykę i studia do 24 miesięcy łącznie w trakcie całych studiów.

 

DOKĄD i KIEDY można wyjechać?

Lista uczelni, na które można wyjechać w II semestrze 2022/2023 jest zamieszczona TUTAJ

 

Ile wynosi STYPENDIUM?

Wszyscy zakwalifikowani studenci otrzymają stypendium na wyjazd w wysokości 700 EUR na 1 miesiąc i ryczałt na podróż (275 EUR/Bośnia i Hercegowina, 360 EUR/Izrael 820 EUR/USA).

 

Dodatkowa kwota dla uczestników spełniających definicję „osoby z mniejszymi szansami” (= studenci posiadający orzeczenie o niepełnosprawności oraz studenci uprawnieni do stypendium socjalnego w semestrze poprzedzającym i/lub w semestrze wyjazdu)  - 250 EUR/mies.

 

UWAGA - stypendium programu Erasmus+ nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

 

Jakie DOKUMENTY należy złożyć?

  • Formularz zgłoszeniowy WYPEŁNIONY KOMPUTEROWO, dostępny TUTAJ. NA FORMULARZU JEST WYMAGANY PODPIS KOORDYNATORA ORAZ WPIS O ŚREDNIEJ OCEN Z DZIEKANATU (UWAGA! OBOWIĄZUJE MINIMALNA ŚREDNIA UPRAWNIAJĄCA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE 3,5)
  • CV w języku polskim wraz z kserokopiami dokumentów, potwierdzającymi informacje zawarte w CV (prosimy nie kserować podstawowych dokumentów np. świadectwa maturalnego, legitymacji studenckiej, dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy)
  • Zaświadczenie o znajomości wymaganego języka obcego (może to być międzynarodowy certyfikat zdanego egzaminu językowego, zaświadczenie ukończonego kursu językowego, zaświadczenie ze SPNJO - konieczne jest wskazanie poziomu kursu oraz oceny końcowej z egzaminu) – nie dotyczy studentów neofilologii oraz studentów kierunków oferowanych w języku angielskim na KULu. UWAGA!!! Studenci nie posiadający ww. zaświadczeń o znajomości języka obcego mają również możliwość aplikowania i będą przechodzić test językowy z języka obcego w pierwszym tygodniu po zakończonej rekrutacji

 

Termin składania aplikacji: od 05.10.2022 do 25.10.2022. Komplet dokumentów można przesłać emailem na adres renata.kras@kul.pl lub złożyć w Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych Działu Współpracy z Zagranicą (pok. 203 GG KUL).

 

  

Szczegółowe zasady rekrutacji i kryteria selekcji znajdują się TUTAJ.

Zarządzenie Rektora KUL w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji tutaj

 

KONTAKT W KUL

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych

Dział Współpracy z Zagranicą

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

mgr Renata Kras, renata.kras@kul.pl,  tel. 81 445-41-83