Pracownicy Katedry Komunikacji Wizualnej dostrzegają, że obrazy tworzone wcześniej przez wąskie grono artystów i osób w profesjonalny sposób do tego przygotowanych stają się obecnie dobrami codziennego dostępu i powszechnej „produkcji”. Obraz, zdjęcie, przedstawienie teatralne czy szablon odbity na murze ujmowane są jako dzieło artystyczne i kanał komunikacyjny, który umożliwia przekaz treści, emocji i wartości pomiędzy uczestnikami aktu. Pracownicy Katedry starają się także wyjaśnić, w jaki sposób buduje się dziś komunikaty wizualne, jakie są ich nowe nośniki, jak są odbierane, jakie pełnią funkcje i w jaki sposób oddziałują na społeczeństwo (determinanty społeczne i kulturowe). Interesują nas również aspekty prawne związane z wykorzystaniem obrazu w mediach.

 

dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof.KUL:

 

Przejawy i formy komunikacji wizualnej

Problemy badawcze: obrazy medialne jako informacja o rzeczywistości: wzorce - modelujące i porządkujące rzeczywistość społeczną, wzorce - deformujące rzeczywistość społeczną, rola przedstawień wizualnych w kontekście metamorfoz tożsamościowych (współczesne „stylizacje” tożsamościowe; dobór, przygotowanie i upowszechnianie komunikatów wizualnych o sobie na portalach społecznościowych i w mediach mobilnych), „gęste” kodowanie danych wizualnych w badaniach przekazów wizualnych (propozycja instrukcji kodowej do opisu danych wizualnych o rodzinie)

 

Sposoby badania przekazów medialnych (tekstowych i wizualnych)

 • analiza zawartości (doskonalenie struktury kluczy kategoryzacyjnych)
 • analiza pól semantycznych (modyfikacje analizy siatek relacji semantycznych w  tekście Regine Robin do przekazów tekstowych)
 • analiza ramowa (zastosowanie analizy ramowej: ram naturalnych i społecznych Goffmana w interpretowaniu przekazów)
 • analiza dyskursu (określanie współczesnych rejestrów dyskursów i ich specyfikacje, poszukiwanie strategii komunikacyjnych w dyskursach: kulturowych, społecznych i interakcyjnych – przejęte z teorii T.van  Dijka, W. Kintscha)
 • analiza dokumentarna (wykorzystanie analiz formułującej i refleksywnej do interpretacji tekstów i obrazów)
 • analiza semiotyczna (różnorodność znaków i sposoby ich odczytu)

Wykorzystanie jakościowej orientacji badawczej w badaniach komunikacji społecznej

adaptacja jakościowych technik badawczych do badania komunikacji społecznej: wywiadów jakościowych: swobodnych, pogłębionych; technik badań terenowych: obserwacji, wywiadów konwersacyjnych; technik analizy danych tekstowych i wizualnych) 

Kreowanie i upowszechnianie wizerunku rodziny w mediach

(językowy obraz małżeństwa i rodziny w przekazach prasowych, wizualizacje modeli rodziny w przekazach fotografii prasowej (wskaźniki modeli tradycyjnych, nowoczesnych), projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w prasie z dominującym modelem rodziny neo-tradycyjnej)

 

dr hab.  Małgorzata Gruchoła, prof. KUL:

Podejmowane problemy badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień:

 • badanie form komunikacji wizualnej w nowych mediach i technologiach informacyjno-komunikacyjnych (np. filmów interaktywnych, gier internetowych, ubieralnej technologii, gadżetów elektronicznych, cyborgów, robotów humanoidalnych);
 • ciągłość i zmiana komunikacji wizualnej w kolejnych etapach rozwoju internetu (Web. 1.0, Web. 2.0, Web. 3.0, Internet semantyczny, Internet Rzeczy) oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ubieralna technologia, gadżety elektroniczne, roboty humanoidalne) w aspekcie kultury wizualnej;
 • społeczne i kulturowe oddziaływanie nowych mediów na komunikację i kulturę wizualną (mediatyzacja emocji, społeczeństwo ikon, spektaklu, autoprezentacji, podglądactwa i designe);
 • kompetencje medialne w zakresie komunikacji wizualnej nowych mediów (wiedza, umiejętności oraz postawy) w ujęciu relacyjnym jako przejaw kultury wizualnej (ikonosfery, socjosfery, reżimów obrazowania i patrzenia) w różnych typach społeczeństwa (ikon, spektaklu, autoprezentacji, designu i podglądactwa);
 • formy ochrony odbiorców/użytkowników mediów i nowych technologii (instytucjonalne, prawne, konsumenckie, edukacja medialna).

 

dr Małgorzata Sławek-Czochra: 

Podejmowane problemy badawcze koncentrują się wokół obecności sztuki w przestrzeni publicznej, komunikacji artystycznej i analizy przekazów medialnych.

 

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2020, godz. 08:41 - Małgorzata Sławek-Czochra