Wydział Nauk Humanistycznych publikuje co roku ponad 400 pozycji wydawniczych; np. w roku 2004 w tej liczbie znalazło się 80 monografii, w tym 38 to redakcje monografii. Dzięki dynamicznemu rozwojowi badań, udokumentowanych tak dużą liczbą książek i artykułów Wydział od 2006 r. posiada I kategorię Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w wyniku przeprowadzonej w 2006 r. parametryzacji), która umożliwia uzyskiwanie dużo większych (niż miało to miejsce kilka lat temu) dotacji na bieżącą działalność naukową (tzw. badania własne i statutowe). Pewne jej formy mają już od pewnego czasu charakter cykliczny, jak np. Międzynarodowe Warsztaty Translatorskie (Workshop on Translation), ogólnopolskie konferencje aksjologiczne, Kolokwia staropolskie, Warsztaty Edytorskie, Poeci Młodej Polski, Spotkania lubelskich językoznawców, Sympozja Kazimierskie. Owocem wspomnianych cykli konferencyjnych są również serie wydawnicze (często pod tym samym tytułem), prezentujące bogaty materiał z dotychczas odbytych sesji (np. „Literatura w kręgu wartości", „Sympozja kazimierskie", „Warsztaty Translatorskie" etc.).

"ROCZNIKI HUMANISTYCZNE"

rh_z.1_pol

 

Jednak najstarszą, najbardziej znaną i najregularniej ukazującą się serią wydziałową są "Roczniki Humanistyczne" (wydawane od początku przez Towarzystwo Naukowe KUL ), których pierwszy tom ukazał się niedługo po zakończeniu wojny, w 1949 r. Początkowo otwarte dla wszystkich humanistów, w miarę powiększania się Wydziału z jednego woluminu zaczęły wyodrębniać się nowe zeszyty, każdy "zarezerwowany" dla poszczególnej specjalności naukowej w ramach szeroko rozumianej humanistyki. Redaktorem naczelnym całej serii jest dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL, natomiast sekretarzem serii jest Pani dr Monika Sidor. Obecnie "Roczniki Humanistyczne" ukazują się w jedenastu zeszytach:
 
 
 
Zeszyt RH Redakcja adres e-mail
1. Literatura polska
Hanusiewicz-Lavallee Mirosława - red.  mirhan@kul.lublin.pl
Panas Paweł - sekr.  pawaso@kul.lublin.pl
2. Historia
Stasiak Arkadiusz - red.  arcus@kul.pl
Baranowski Marcin - sekr.  marcin1baranowski@poczta.fm
3. Filologia klasyczna
Dziuba Agnieszka - red  dziubak@kul.pl
Kopek Wojciech - sekr.  quidtibivis@wp.pl; 
4. Historia sztuki
Rolska Irena - red.  rolska@kul.pl
Gombin Krzysztof - sekr.  kgombin@vp.pl
5. Neofilologia
Bień Janusz - red.  helguera@wp.pl
Kociubińska Edyta - sekr.  ekociub@kul.lublin.pl
6. Językoznawstwo
Nowak-Barcińska Małgorzata - red.  madano@kul.pl
Klimek-Grądzka Jolanta - sekr.  jolanta.klimek@gmail.com
7. Słowianoznawstwo
Woźniak Anna - red.  anewoz@kul.pl
Sidor Monika - sekr.  monyd@kul.pl
8. Lingwistyka korpusowa i translatoryka
Sliwa Dorota - red.  dorotea@kul.lublin.pl
Galilej Cecylia - sekr.  cgalilej@kul.lublin.pl
9. Sinologia
Narecki Krzysztof - red.  kngreka@kul.pl
Pejda Katarzyna - sekr.  katarzynapejda@gmail.com
10. Glottodydaktyka
Duda Henryk - red.  henduda@kul.lublin.pl
Smoleń-Wawrzusiszyn Magdalena - sekr.  lumina@kul.lublin.pl
11. Anglica
Wącior Sławomir - red.  wacior@kul.pl
Rusiłowicz Kamil - sekr. krusilowicz@gmail.com
 
O ich wysokim poziomie świadczy fakt, iż autorzy zamieszczanych tu opracowań to nie tylko pracownicy WNH, ale i badacze z zaprzyjaźnionych uniwersytetów europejskich, które chętnie podejmują tę formę współpracy. Wszystkie artykuły zamieszczane w RH są recenzowane oraz posiadają obcojęzyczne streszczenia. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (komunikat z dnia 28 listopada 2008 r.) "Roczniki Humanistyczne" (zeszyty 1-7) zostały wpisane na ministerialną listę czasopism z liczbą punktów (6) za umieszczoną w nich publikację naukową. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 grudnia 2013 r. zmienił dotychczasową punktację, przypisując "Rocznikom Humanistycznym" 10 punktów. 
W Komunikacie w sprawie wykazu czasopism naukowych z 23 grudnia 2015 r. „Roczniki Humanistyczne” znajdują się na liście B, a publikacja w nich jest oceniana na 15 pkt.
 

 

Procedura recenzji artykułów w „Rocznikach Humanistycznych”

 

  1. Do każdego artykułu złożonego w Rocznikach Humanistycznych” powinno być dołączone oświadczenie autora (wzór oświadczenia).

  2. Do sporządzenia recenzji artykułów przeznaczonych do publikacji w „Rocznikach Humanistycznych” zapraszani są specjaliści posiadający uznany dorobek w dziedzinie możliwie najbliższej problematyce recenzowanego tekstu.

  3. Każdy tekst przeznaczony do publikacji przedstawiany jest do zaopiniowania dwóm recenzentom (wzór recenzji w języku polskim / angielskim).

  4. Recenzenci reprezentują ośrodki naukowe inne niż autor (autorka) recenzowanej pracy i nie znają jego (jej) tożsamości.

  5. Opinia recenzenta przedstawiana jest autorowi pracy anonimowo.

  6. W wypadku sprzecznych opinii recenzentów kolegium redakcyjne może podjąć decyzję o skierowaniu jej do kolejnego recenzenta.

 

The review principles for „Roczniki Humanistyczne” [Annals of Arts and Humanities] (f. 1-10)

 

1. Invited for reviewing of articles for "Roczniki" [Annals] are specialists who have a recognized background in the field, which falls maximally close to the problem area of the reviewed article.

 

2. Each text is submitted for review by two reviewers (Review Form).

 

3. The reviewers recruit from research institutes other that the author’s. The review is blind.

 

4. The filled review form is disclosed to the author of the article without disclosing the data about the reviewer.

 

5. In case when the two reviews contradict, the Editorial Board is allowed to elect a third independent reviewer.

 

6. The review form is available for the website and enclosed in each issue of RH.

Autor: Krzysztof Narecki
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2018, godz. 10:49 - Natalia Turkiewicz