Redakcja rocznika "Scripta Philosophica" dokłada starań, aby procedura publikacji pozostawała w zgodności z powszechnie przyjętymi standardami etycznymi.

 

W szczególności, Komitet Redakcyjny dąży do przestrzegania kodeksu etycznego "Principles of Transparency", ogłoszonego 22 czerwca 2015 r. przez Committee on Publication Ethics (COPE) w porozumieniu z:

- Directory of Open Access Journal (DOAJ),

- Open Access Scholarly Publishers Assiciation (OASPA),

- Worlds Association of Medical Editors (WAME).

 

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom autorskim

Teksty składane do publikacji w Scripta Philosophica muszą stanowić oryginalną twórczość autorów. Nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane, ani złożone w tym samym czasie w redakcjach innych czasopism.

Autor zobowiązany jest ujawnić osoby, które brały udział w przygotowaniu tekstu, składanego do publikacji, oraz podać informację na temat ew. źródła finansowania, jeśli artykuł powstał w ramach projektu badawczego, finansowanego przez określoną instytucję bądź stowarzyszenie.

 

W związku z tym każdy z autorów proszony jest o złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej (skan) lub tradycyjnej (papierowej). Wzór oświadczenia dostępny jest w zakładce  Dla Autorów.

 

Redakcja zwalcza wszelkie przejawy nieuczciwych praktyk, takich jak:

  • plagiat,
  • ghost-writing*,
  • guest authoring**,
  • manipulacja przypisami,
  • fałszowanie lub fabrykowanie danych.

W przypadku stwierdzenia nadużyć publikacja tekstu zostaje wstrzymana. O zaistniałym przypadku powiadamia się instytucję, do której afiliowany jest autor.

 

* Ghost-writing - nieuczciwa praktyka autorska, polegająca na zatajeniu udziału w przygotowaniu tekstu: faktyczny współautor nie zostaje wymieniony ani wśród autorów publikacji, ani w ew. podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

** Guest authoring - nieuczciwa praktyka autorska, polegająca na formalnym przypisaniu roli współautora osobie, której udział był znikomy bądź w ogóle nie miał miał miejsca.

 

Autorskie prawa majątkowe

Osoba składająca tekst do publikacji w Scripta Philosophica przekazuje autorskie prawa majątkowe do tekstu Wydawnictwu KUL oraz zgadza się na bezpłatne udostępnianie tekstu online na stronach internetowych czasopisma i w bazach danych naukowych, z którymi czasopismo nawiązuje współpracę.

Każdy z autorów proszony jest o podpisanie stosownej umowy i złożenie jej w Redakcji w formie elektronicznej (skan) lub tradycyjnej (papierowej). Wzór umowy dostępny jest w zakładce  Dla Autorów.

 

Opłaty i finansowanie

Publikowanie

Złożenie tekstu w Scripta Philosophica i jego publikacja nie wiążą się z żadną formą opłaty ze strony Autora.

Dostęp online

Wszystkie teksty opublikowane w wersji elektronicznej dostępne są bez subskrypcji i opłat (Open Access), zarówno na stronach internetowych czasopisma, jak i w bazach danych naukowych.

Finansowanie i wynagrodzenia

Druk rocznika finansowany jest ze środków KUL. Autorzy tekstów, Członkowie Rady Naukowej, Redaktorzy oraz Recenzenci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia z tytułu pracy na rzecz czasopisma. Redakcja przekazuje po jednym egzemplarzu autorskim tomu czasopisma jego Autorom, Recenzentom, Członkom Rady Naukowej i Redaktorom.

Kolportaż i prawa majątkowe

Kolporterem wersji drukowanej i właścicielem praw majątkowych do zawartości Scripta Philosophica jest Wydawnictwo KUL.

 

 

 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Redakcją.

 

 

Autor: Artur Przechowski
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015, godz. 13:30 - Artur Przechowski