X Pielgrzymka Społeczności KUL do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

W sobotę 22 kwietnia, w przeddzień Święta Miłosierdzia Bożego, społeczność akademicka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego już po raz dziesiąty udała się na Ogólnouniwersytecką Pielgrzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, by zawierzyć przyszłość uniwersytetu i wypraszać łaski dla wszystkich tworzących wspólnotę akademicką – profesorów, studentów, pracowników, dobroczyńców i przyjaciół uczelni. Intencją tegorocznej pielgrzymki było dziękczynienie za wielokrotnie w historii uniwersytetu doświadczane łaski.
W 2018 roku KUL będzie obchodził jubileusz 100-lecia. Pielgrzymka była więc okazją do wyrażenia wdzięczności za osoby, które przyczyniły się do powstania uniwersytetu, za ponowne uruchomienie uczelni po II wojnie światowej i za jej zachowanie w czasach komunizmu, a także za przyjaciół KUL w kraju i zagranicą. Pracownicy i studenci dziękowali również za wszystkie osoby, które tworzyły środowisko katolickiej uczelni. Przede wszystkim za dar obecności ks. Idziego Radziszewskiego – założyciela i pierwszego rektora uniwersytetu, za św. Jana Pawła II – profesora etyki KUL, za kard. Stefana Wyszyńskiego – wielkiego kanclerza KUL, za sługę Bożego ks. rektora Wincentego Granata.
W południe pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem bp. Edwarda Frankowskiego, zakończonej uroczystym aktem zawierzenia Miłosierdziu Bożemu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, którego symbolicznie dokonał Rektor KUL ks. prof. Antoni Dębiński. Podkreślił on, że dewiza uniwersytetu Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie, jest dla uczelni zobowiązaniem do ciągłego czynienia prawdy w miłości:
„Tobie zawierzamy naszą naukę i pracę, nasze poszukiwanie prawdy i mądrości, nasze plany i radości, ale również problemy i niepokoje. Tobie zawierzamy kształtowanie umysłów i serc oraz naszą służbę dla dobra Kościoła, Ojczyzny, Europy i świata. (…)
Przybywamy, upraszając wstawiennictwa św. Jana Pawła II, który przez swój związek z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim był i pozostaje dla nas darem, ale i zobowiązaniem. Za jego przyczyną prosimy Cię o siłę, odwagę i mądrość do świadczenia o Tobie naszym życiem i pracą, abyśmy potrafili być w dzisiejszym świecie świadkami wyłącznej przynależności do Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga, i wypełnić zadanie służby prawdzie”.
Przed powrotem do Lublina pielgrzymi jeszcze raz zebrali się w Sanktuarium, by w godzinie miłosierdzia odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Ostatnim punktem dziesiątej, jubileuszowej Ogólnouniwersyteckiej Pielgrzymki do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach była wizyta w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.
Pierwsza pielgrzymka akademicka KUL do Łagiewnik odbyła się w 2008 roku i była związana z 90-leciem uniwersytetu. W Bazylice Bożego Miłosierdzia społeczność KUL dziękowała również za dar beatyfikacji, a następnie kanonizacji swojego profesora i papieża - Jana Pawła II. W ubiegłym roku szczegółową intencją pielgrzymki było dziękczynienie za osobę Sługi Bożego, ks. Wincentego Granata, rektora KUL w latach 1965-1970 i prośba o jego beatyfikację.


KUL będzie współpracował z Polską Grupą Zbrojeniową

19 kwietnia w siedzibie Huty Stalowa Wola podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Polską Grupą Zbrojeniową S.A. Celem porozumienia jest współpraca na rzecz rozwoju technologicznego i wdrożenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nowoczesnego wyposażenia.

Strony porozumienia będą prowadziły wspólne prace rozwojowe z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa i obrony terytorialnej, ubiegały się o granty badawcze, w tym wspierające innowacyjność przedsiębiorstw, upowszechniały wyniki prac w środowisku naukowym i społeczno-gospodarczym, a także prowadziły specjalistyczne warsztaty i szkolenia. Ponadto studenci KUL będą mogli odbywać staże i praktyki zawodowe w spółkach zależnych PGZ, a uniwersytet będzie mógł tworzyć nowe kierunki i specjalności studiów w odpowiedzi na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ze strony KUL współpracę z PGZ podejmie Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, który ma zarówno odpowiedni potencjał naukowy i doświadczenie w zakresie komercjalizacji wiedzy, jak i infrastrukturę badawczą, umożliwiającą prowadzenie badań i prac rozwojowych w obszarze innowacji i nowych technologii.


O Polsce, po polsku, wśród Polaków

Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL już po raz szósty otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację szkoleń dla nauczycieli szkół polskich w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Warsztaty metodyczne dla około 200 nauczycieli i dyrektorów szkół polskich odbywać się będą w Chicago, Michigan, Nowym Jorku, Montrealu, Edmonton, Glasgow i Edynburgu. Projekt pt. „O Polsce, po polsku, wśród Polaków” otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł. Szkolenia rozpoczną się w maju i potrwają do listopada.

Nowością tegorocznego programu będą wykłady dla rodziców, dyrektorów szkół i działaczy środowisk polonijnych uświadamiające nadrzędną potrzebę nauczania języka w procesie propagowania polskiej kultury. Praktyka pokazuje, że żeby móc w pełni korzystać z bogactwa polskiej kultury trzeba rozwijać sprawność czytania i pisania, a samo rozmawianie po polsku i wychowanie w polonijnym środowisku nie wystarcza. Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL ma duże doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych szkoleń dla nauczycieli języka polskiego jako obcego oraz nauczycieli uczących w języku polskim za granicą. Już od 2003 roku prowadzi dla nich szkolenia metodyczne, warsztaty merytoryczne i indywidualne konsultacje.


Nowości rekrutacyjne 2017

W roku akademickim 2017/2018 oferta edukacyjna KUL rozszerzona została o trzy nowe kierunki studiów:

 

Hispanistyka - studia I stopnia

Studia na kierunku hispanistyka obejmują intensywną naukę dwóch języków romańskich - hiszpańskiego jako wiodącego i francuskiego na poziomie minimum B2 oraz zdobycie wiedzy na temat historii, kultury, literatury i sztuki oraz współczesnych realiów i sytuacji Hiszpanii i krajów języka hiszpańskiego.

Program obejmuje również obowiązkowy moduł specjalistyczny z zakresu języka hiszpańskiego ekonomii i finansów, hotelarstwa i turystyki oraz administracji, a także moduł opcjonalny z zakresu realioznawstwa hiszpańskiego lub latynoamerykańskiego. A dzięki temu, że Instytut Filologii Romańskiej jest jedynym w Polsce i w tej części Europy akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Madryckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (Cámara de Madrid), studenci będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu w zakresie języka hiszpańskiego z obszaru biznesu, turystyki i nauk medycznych, na różnych poziomach biegłości językowej (B2-C2).

 

Doradztwo kariery i doradztwo personalne – studia I stopnia

To studia interdyscyplinarne łączące wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny socjologii, psychologii oraz elementów prawa pracy, zarządzania i ekonomii.

Absolwent tych studiów to specjalista przygotowany do pracy w instytucjach pomocy różnym grupom na rynku pracy (uczących się, pracujących, bezrobotnych, odchodzących na emeryturę), w działach HR i doradztwie zawodowym dla klientów indywidualnych, w biznesie i sferze publicznej. Będzie potrafił zarządzać zasobami ludzkimi w organizacjach i przedsiębiorstwach, rozwiązywać problemy związane z wyborem ścieżek kariery, udzielać porad w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego, uwzględniające różne kwestie współczesnego rynku pracy.

 

Kognitywistyka – studia II stopnia

To kontynuacja studiów I stopnia (funkcjonujących od roku akademickiego 2014/15). Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć wiedzę w zakresie nauk o poznaniu i ludzkim umyśle, społecznych uwarunkowaniach systemu poznawczego oraz wykorzystaniu narzędzi formalnych w prezentacji i analizie różnorodnych danych gromadzonych empirycznie. Szczególny akcent kładzie się na kształcenie w zakresie neuronauki poznawczej, neurofizjologii, filozofii umysłu, komunikacji, semiotyki logicznej, biologicznych mechanizmów ewolucyjnych, logiki, projektowania baz danych oraz inżynierii wiedzy, metodologii prowadzenia badań interdyscyplinarnych oraz unifikacji wyników badań empirycznych w ramy teorii naukowych.

Studenci będą mieli do wyboru dwa moduły: „Umysł społeczny – Procesy poznawcze” i „Inżynieria wiedzy – Ontologia stosowana”. Dla wszystkich studentów natomiast przygotowane są zajęcia warsztatowe kształcące umiejętności przygotowywania wystąpień i prezentacji opartych na bazie wiedzy z wykorzystaniem narzędzi statystycznych (w języku polskim i angielskim), szkolenia w tłumaczeniu tekstów obcojęzycznych, kreatywnego myślenia itd.


Badania nad polskimi parafiami w USA

Towarzystwo Przyjaciół KUL otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na badania nad polskimi kościołami i parafiami w Stanach Zjednoczonych. Projekt Parafie i kościoły polskie w USA - inwentaryzacja źródłowa i fotograficzna. „Polish Cathedrals” jest realizowany w ramach konkursu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą”, którego celem jest m.in. dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Badania będą realizowane we współpracy Towarzystwa Przyjaciół KUL, Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL oraz Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Będą w nim także uczestniczyć archiwiści, historycy i historycy sztuki ze Stanów Zjednoczonych. Pracami zespołu kieruje prof. Jacek Gołębiowski, dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL.

Celem projektu jest dokładny opis, digitalizacja źródeł i dokumentacja fotograficzna najcenniejszych zabytków chrześcijańskiej kultury polskiej w USA. W pierwszym etapie badania obejmą najstarsze polskie parafie w diecezji Chicago należące do kategorii „Polish Cathedrals”. Już przygotowane zostały odpowiednie narzędzia informatyczne, które usprawnią gromadzenie danych, a następnie pozwolą je udostępnić jak najszerszemu gronu odbiorców.

Polacy emigrujący do Stanów Zjednoczonych w XIX i XX wieku założyli prawie 900 parafii i ośrodków duszpasterskich, które z czasem stały się ważnymi centrami kultury polskiej. W ostatnich latach wiele z nich zostało zamkniętych lub w wyniku migracji wewnętrznych przeszło w użytkowanie katolików hiszpańskojęzycznych. Obecnie pozostało już tylko około 300 czynnych parafii polskich. W związku z tym postępującym procesem, pilne staje się przeprowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji fotograficznej kościołów oraz zebranie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych dotyczących wspólnot parafialnych. Ministerialne dofinansowanie, w wysokości ponad 180 tys. zł, umożliwi przeprowadzenie pierwszego etapu prac już w najbliższe wakacje.

Patronat nad projektem objęli wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński oraz ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.


Prof. Jacek Gołębiowski o planowanych badaniach


Nowe specjalności na pracy socjalnej II stopnia

Katolicki Uniwersytet Lubelski od 2010 r. prowadzi studia z zakresu pracy socjalnej. Studenci uczą się jak zdiagnozować problemy społeczności lokalnych i problemy rodzin oraz jak w praktyce dobrać i zastosować metody i środki interwencji socjalnej. Problemy, z którymi spotyka się pracownik socjalny to nie tylko patologia społeczna czy dysfunkcyjne rodziny, ale także starzejące się społeczeństwo, niepełnosprawność, integracja uchodźców. Stąd w programie studiów znalazły się zarówno zajęcia z zakresu wsparcia dla dziecka i rodziny, rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych, jak też metod budowania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz działań prewencyjnych, promowania i rozwijania ekonomii społecznej, a także sposobów aktywizowania społeczności lokalnych. Wiedza uzupełniana jest praktykami, które odbywają się w jednostkach pomocy społecznej oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą i pracą socjalną. Ten kierunek studiów przygotowuje do pracy w zawodzie pracownika socjalnego oraz w placówkach, organizacjach, instytucjach związanych z polityką społeczną, jej kształtowaniem i wdrażaniem, zarówno w sektorze publicznym, jak i w organizacjach pożytku publicznego.

Na trzyletnich studiach licencjackich KUL oferuje dwie specjalności: „Profilaktyka i rehabilitacja społeczna” oraz „Przeciwdziałanie problemom społecznym – streetworking”. Natomiast na studiach II stopnia Instytut Socjologii KUL przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej przygotował trzy nowe specjalności, odpowiadające na potrzeby rynku pracy: „Diagnoza społeczna i budowanie strategii”, „Ekonomia społeczna i zarządzanie usługami” oraz „Opieka nad dzieckiem i rodziną”.

 

O nowych specjalnościach na pracy socjalnej mówi dr hab. Wioletta Szymczak, dyrektor Instytutu Socjologii KUL


Legitymacja studencka KUL z funkcją karty płatniczej Banku Pekao S.A. nagrodzona w konkursie Contactless & Mobile Awards w Londynie

Nowa wielofunkcyjna Legitymacja studencka KUL (KULkarta) z funkcją płatniczą – efekt współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao S.A., nagrodzona na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contacless Inteligence”. To jedyne rozwiązanie z Polski nagrodzone przez międzynarodowe jury. Teraz każdy absolwent, pracownik czy sympatyk KUL-u może mieć także kartę z wizerunkiem i emblematem uczelni w portfelu.

Od początku roku akademickiego 2015/2016 studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego korzystają z wielofunkcyjnej legitymacji studenckiej z funkcją płatniczą wydanej we współpracy z Bankiem Pekao S.A. To innowacyjny produkt: przy pomocy jednej karty studenci mogą korzystać z nowoczesnych form płatności elektronicznych czy korzystać z biblioteki, a w przyszłości także jeździć komunikacją miejską - karta może być bowiem nośnikiem biletów okresowych. Dodatkowo, legitymacja-karta daje możliwość uaktywnienia innych użytecznych i ułatwiających życie studenta funkcjonalności: karta może być wykorzystywana jako narzędzie weryfikacji uprawnień poszczególnych osób, czy używana jako klucz dostępu.

- Tworząc KULkartę chcieliśmy ułatwić życie studentowi, tak żeby przy pomocy jednej karty mógł płacić, wypłacać gotówkę w bankomacie, czy wypożyczać książki. Cieszy nas, że KULkarta została zauważona również poza murami lubelskiej uczelni, na londyńskiej prestiżowej konferencji „Contactless Inteligence”. Jury złożone z międzynarodowych ekspertów nie miało wątpliwości, że KULkarta jest po prostu „cool” – powiedziała Katarzyna Karpiuk, rzecznik prasowy Banku Pekao S.A.

Konferencja „Contactless Intelligence” odbyła się już po raz dziesiąty. W konkursie Contactless & Mobile Awards odbywającym się podczas konferencji wyróżnione zostały te rozwiązania, które trwale przyczyniają się do rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Europie oraz poza nią. KULkarta jest jedynym rozwiązaniem z Polski, które zostało nagrodzone.

Link do komunikatu organizatorów CMA

Dodatkowo od kilku dni studenci, pracownicy, absolwenci, przyjaciele i sympatycy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mogą mieć w portfelu także kartę Banku Pekao S.A. z wizerunkiem i emblematem KUL-u. Aby mieć w portfelu taką kartę, wystarczy udać się do oddziału Banku Pekao S.A. Karta z wizerunkiem uczelni może być wydana jako karta debetowa do każdego rachunku prowadzonego w Banku Pekao S.A.

- Bardzo się cieszymy, że w wyniku współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Banku Pekao S.A. w ofercie naszego partnera pojawił się już drugi produkt dedykowany naszemu Uniwersytetowi. Krata przedstawia godło i nazwę naszej Uczelni oraz znany i rozpoznawany nie tylko w Polsce dziedziniec uniwersytecki, tak bardzo lubiany przez społeczność akademicką. Karta może znaleźć się w portfelu każdego, kto ją wybierze –jesteśmy pewni, że będą nią zainteresowani w sposób szczególny studenci, pracownicy i absolwenci KUL, ale także przyjaciele i sympatycy naszego Uniwersytetu. Dodatkowo pracownicy KUL posiadający tę kartę będą mogli korzystać z przygotowanego specjalnie dla nich programu rabatowego, co także nas cieszy – informuje Lidia K. Jaskuła, rzecznik prasowy KUL.