Kwalifikacje absolwenta

 

Absolwenci kierunku FILOZOFIA otrzymują wykształcenie w zakresie dziejów myśli filozoficznej i stanu współczesnych dyskusji filozoficznych, ze szczególnym uwzględnieniem centralnych dla filozofii Zachodu zagadnień metafizycznych, antropologicznych i etycznych. Towarzyszy temu wykształcenie w zakresie dziejów nauk przyrodniczych, epistemologii, logiki (informatyki) i metodologii nauk, a także z filozofii kultury, filozofii religii, estetyki, filozofii prawa i społeczeństwa. Uwzględniane są także zagadnienia z zakresu myśli orientalnej. Wiedza ta uzupełniana jest znajomością języków klasycznych (łacina, greka) i języków nowożytnych.

 

Studia filozoficzne kształcą umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego, dostrzegania wielorakich powiązań pomiędzy odmiennymi dziedzinami kultury i przygotowują do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych. Absolwenci filozofii nabywają umiejętności jasnego mówienia i pisania, komunikowania się i prowadzenia dyskusji. Kończący studia filozoficzne mogą podejmować pracę w instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach, redakcjach oraz jako nauczyciele filozofii.

 

Przygotowanie pedagogiczne

  • Studenci kierunku filozofia mogą, w ramach fakultatywnego kursu pedagogicznego, uzyskać uprawnienia do nauczania filozofii, ponadto studenci filozofii przyrody ożywionej i studenci filozofii przyrody nieożywionej moga uzyskać uprawnienia do naucznia przyrody na II i IV etapie kształcenia.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.04.2014, godz. 21:20 - Andrzej Zykubek