28 marca 2014 r. w Instytucie Historii KUL odbyły się Wielkie Korepetycje z Historii. Zorganizowało je Niezależne Zrzeszenie Studentów UMCS przy współpracy ze Stowarzyszaniem Słuchaj Patrz Pomagaj, Kołem Naukowym Historyków Studentów KUL, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Domem Nasutów, Fundacją Niepodległości oraz Lubelskim Centrum Gier Historycznych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Lublina.

 

Prelegentami byli: Karol Litwin (NSZ), Radosław Stępień (KUL), Michał Bednarczyk (KUL), Sergiusz Kieruzel (Dom Nasutów), Łukasz Falba (KUL) i dr Marcin Paluch.

Spotkanie prowadzili: Karolina Sarnecka (NZS) oraz Piotr Głuchowski-Fedirko (KUL)

 

 

Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się nowa książka prof. dr. hab. Eugeniusza Niebelskiego "Wiosna i jesień trwa tu krótko". Księża zesłańcy 1863 roku w syberyjskiej Tunce.

 

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA

 

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku Zarządzanie dokumentacją i archiwistyka jest przygotowanie Absolwenta do pracy o charakterze administracyjnym, szczególnie w szeroko rozumianym obszarze kancelaryjnym, archiwalnym i edytorskim. Oferowany kierunek studiów ma charakter interdyscyplinarny. Łączy bowiem problematykę historyczną i historyczno-ustrojową z wiedzą na temat nowoczesnego zarządzania dokumentacją i z archiwistyką. Ważne jest również opanowanie przez studentów podstawowych elementów z zakresu nauk administracyjnych, prawnych, społecznych i informatycznych.

 

Rynek pracy więc coraz częściej potrzebuje specjalistów umiejących zarządzać różnymi rodzajami dokumentacji. Przydatni stają się pracownicy, którzy potrafią już nie tylko ocenić właściwie wartość historyczną materiałów i poddać je właściwej selekcji archiwalnej, lecz także są w stanie prawidłowo i sprawnie zarządzać dokumentacją jeszcze na etapie jej powstawania. Dlatego też w trakcie studiów położony jest nacisk na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z obsługą aplikacji przydatnych do elektronicznego zarządzania dokumentacją. Wśród efektów kształcenia znajdują się także treści związane z obsługą programów tekstowych i graficznych, programów do przygotowania prezentacji multimedialnych, baz danych i arkuszy kalkulacyjnych. Z kolei moduł edytorski pozwoli zdobyć kwalifikacje potrzebne do pracy w różnego rodzaju instytucjach naukowych, w wydawnictwach i w redakcjach zajmujących się popularyzacją nauki i wydawaniem źródeł historycznych. Student w trakcie kształcenia zdobywa również podstawową wiedzę w zakresie prawa administracyjnego, zarządzania instytucją i zarządzania zasobami ludzkimi. Otrzymuje też elementarną wiedzę w zakresie finansowych podstaw działania jednostek organizacyjnych oraz podstaw komunikacji społecznej.

 

24.03.2014 - 18.05.2014

KONKURS: HISTQuest

12.04.2011

Zakup książek

Biblioteka Instytutu Historii zwraca się z prośbą do pracowników Instytutu o zgłaszanie tytułów prac naukowych, o które powinnien zostać powiększony zakładowy księgozbiór. Sugestie dotyczące zakupu nowych książek proszę kierować do mgr Anny Pawłowskiej.