Artykuły

 

 

 • Cóż rzec o piękności klejnotów...?” Znaczenie symboliczne i magiczne kamieni szlachetnych w ikonografii i złotnictwie średniowiecza, [w:] Kamień w języku, literaturze i kulturze, Tom II, pod red. M. Roszczynialskiej, K. Wądolny-Tatar, Kraków 2013, s. 293-321.

  Wizerunki chorych i cierpiących oraz ich świętych patronów w sztuce średniowiecznej. Przyczynek do rozważań nad humanitarną postawą i opieką wobec bliźnich w dawnych wiekach, [w:] Humanizm a medycyna, pod red. A.B. Jagiełłowicz, Wrocław 2013, s. 213-223.

 • A Physicians Towards the Patient in the light of Ancient and Medieval Medical Regulations. Religious Rules and law Provisions, [w:] Studia Antropologica. Pogranicza historii sztuki I kultury, red. naukowa Urszula M. Mazurczak, Lublin 2013, s. 263-289.

 • Wizja lasu w wymiarze sacrum i profanum na wybranych przykładach polskiego malarstwa XV i pierwszej połowy XVI wieku, [w:] Las w kulturze polskiej. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Las w kulturze polskiej” Materiały z konferencji Janów Lubelski 22-24 października 2010, pod red. Wojciecha Łysiaka, Poznań 2012, s. 161-184.

 • Dawne malarstwo wciąż odkrywane. Wystawy mistrzów niderlandzkich w europejskich muzeach ostatnich lat. Przegląd wybranych publikacji katalogowych ostatniego dziesięciolecia, „Roczniki Kulturoznawcze”, Tom II, za 2011, (wydany w roku 2012), s. 180-216.

 • Formy dialogu z widzem – na przykładzie wybranych dzieł malarstwa niderlandzkiego i niemieckiego w XV i pierwszej połowie XVI wieku, [w:] Komunikowanie artystyczne, pod red. Małgorzaty Stępnik, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2011, s. 67-83.

 • Przyroda w malarstwie niderlandzkim XV wieku – jej znaczenie symboliczne i utylitarne, [w:] Przyrodoznawstwo – Filozofia – Teologia Obszary i perspektywy dialogu, red. J. Meller, A. Świeżyński, UKSW, Warszawa 2010, s. 47-77.

 • Prezentacja żywiołu ziemi i wody na wybranych przykładach ogrodów w sztuce średniowiecznej. Materiały z Konferencji „Obraz i żywioły" Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 11-12 października 2006, redakcja Małgorzata Urszula Mazurczak, Małgorzata Żak, Lublin 2007, s. 233-262.
 • Ogrody Maryi - kompozycje miejsca i roślinne wypełnienia. Zarys ikonografii motywu Madonny na tle ogrodu, Roczniki Humanistyczne KUL 2006, T LIV, z. 4, s. 99-146.
 • Kobiety i sztuka polowania w średniowieczu, Roczniki Humanistyczne KUL 2006, T. LIV, z. 4, s. 348-351. (Recenzja książki: Katharina Fietze, Im Gefolge Dianas. Frauen und höfische Jagd im Mittelalter (1200-1500), seria Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, Heft 59, hrsg. Helmut Neuhaus. Böhlau Verlag, Köln -Weimar 2005).
 • Uliczne realizacje w Hünfeld, "Kresy" Kwartalnik Literacki, nr 56, 4/2004, s. 229-231.

 

Hasła encyklopedyczne:

 • Hasła w XV tomie Encyklopedii Katolickiej

  Pilgram Anton, szp. 583-584

  Polaert Joseph, szp. 1073-1074

 • Wolgemut Michael

 

Prace redakcyjne

 • "Obraz i żywioły" Materiały z Konferencji Obraz i żywioły Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 11-12 października 2006, redakcja Małgorzata Urszula Mazurczak, Małgorzata Żak, Lublin 2007
 • "Obraz i przyroda" Materiały z Konferencji "Obraz i przyroda" Katolicki Uniwersytet Lubelski 6-8 października 2003, redakcja Małgorzata Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Małgorzata Żak, Lublin 2005

 

 

 

Autor: Małgorzata Żak
Ostatnia aktualizacja: 25.01.2016, godz. 19:40 - Małgorzata Żak-Kulesza