Dzieła

 

 

Książki

Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem. Lublin 1972; Poznanie Boga w ujęciu Henri de Lubaca. Lublin 1973; Człowiek i religia. Zarys filozofii religii. Lublin 1977, 1978, 1984, 1993 (Wyd. 2. poprawione i rozszerzone), 2006 [Wyd. 3. skrócone i zmienione]; Religia i religioznawstwo. Lublin 1988, 1992; Person and Religion: An Introduction to the Philosophy of Religion. Transl. by T. Sandok. New York: Peter Lang 1991; Otworzyć serce. Apostolstwo matki Urszuli Ledóchowskiej. Warszawa 2003; Orsola Ledóchowska. Santa dei tempi difficili e segno di speranza. Roma 2004; Bóg czy sacrum? Lublin 2007.


Prace redakcyjne

W 700-lecie śmierci św. Tomasza z Akwinu. Lublin 1976 (współredaktor); Theory of Being. To understand Reality. Lublin 1980 (współredaktor); „Redemptor hominis". Tekst i komentarze. Lublin 1982 (redaktor); Nauka - światopogląd - religia. Warszawa 1989 (redaktor); Wprowadzenie do filozofii. Lublin 1992, 1996 (współredaktor); Zadania filozofii we współczesnej kulturze. Lublin 1992 (redaktor); Religia a sens bycia człowiekem. Lublin 1994 (redaktor); Czytając „Przekroczyć próg nadziei" Lublin 1995 (współredaktor); Wolność we współczesnej kulturze. Lublin 1997 (współredaktor); Freedom in Contemporary Culture. Acts of the V World Congress of Christian Philosophy, Catholic University of Lublin, 20-25 August 1996. Lublin T. 1 1998, T. 2 1999 (współredaktor).


Ważniejsze artykuły
(spośród ponad 300)

O intuicji w filozofii. „Roczniki Filozoficzne" 12:1964 z. 1 s. 121-129; Uwagi o sytuacji we współczesnej teologii naturalnej. „Roczniki Filozoficzne" 14:1966 z. 1 s. 103-114; Czy bezdroża filozofii Boga? W: W nurcie zagadnień posoborowych. Red. B. Bejze. T. 1. Warszwa 1967 s. 47-86; O pełny humanizm chrześcijański. W: W nurcie zagadnień posoborowych. Red. B. Bejze. T. 1. Warszwa 1967 s. 151-163; Filozoficzna koncepcja religijności człowieka. W: O Bogu i o człowieku. Red. B. Bejze. T. 1. Warszawa 1968 s. 179-200; Naukowy obraz świata materialnego a problem poznania istnienia Boga. „Zeszyty Naukowe KUL" 11:1968 nr 2 s. 15-26;[Wspólnie z S. Kamińskim] Poznawalność istnienia Boga. W: O Bogu i o człowieku. Red. B. Bejze. T. 1. Warszawa 1968 s. 57-103; Problem Boga we współczesnym tomizmie. W: Studia z filozofii Boga. Red. B. Bejze. T. 1. Warszawa 1968 s. 419-439; Pesymistyczne czy optymistyczne perspektywy człowieka. W: W nurcie zagadnień posoborowych. Red. B. Bejze. T. 3. Warszawa 1969 s. 93-115; Problematyka Boga w filozofii współczesnej. „Zeszyty Naukowe KUL" 12:1969 nr 2 s. 17-30; Analiza pojęcia partycypacji występującego w filozofii klasycznej. „Roczniki Filozoficzne" 18:1970 z. 1 s. 5-78; Ontyczna wspólnota bytów. „Roczniki Filozoficzne" 19:1971 z. 1 s. 85-94; Teoriopoznawcze aspekty partycypacji transcendentalnej. „Studia Philosophiae Christianae" 7:1971 nr 1 s. 71-104; Transcendentalna partycypacja bytu. W: Logos i Ethos. Red. J. Morawski. Kraków 1971 s. 171-196; [Wspólnie z M. A. Krąpcem] Tomistyczna koncepcja świętości. W: W nurcie zagadnień posoborowych. Red. B. Bejze. T. 6. Warszawa 1972 s. 405-418; Analiza metodologiczna Tomaszowych form argumentacji za istnieniem Boga, a zwłaszcza argumentacji z ruchu. W: Studia z filozofii Boga. Red. B. Bejze. T. 2. Warszawa 1973 s. 223-242; Czym jest i dlaczego istnieje religia? „Zeszyty Naukowe KUL" 16:1973 nr 3-4 s. 3-17; Filozoficzna afirmacja Boga. W: Z zagadnień kultury chrześcijańskiej. Red. B. Bejze. Lublin 1973 s. 203-212; Człowiek i religia. W: M. A. Krąpiec. Ja - człowiek. Lublin 1974 [i następne wydania] s. 315-362; Czy u św. Tomasza istnieją dwie koncepcje religii? „Zeszyty Naukowe KUL"17:1974 nr 4 s. 17-27; [Wspólnie z S. Kamińskim] Definicja religii a typy nauk o religii. „Roczniki Filozoficzne" 22:1974 z. 1 s. 103-160; [Wspólnie z M. A. Krąpcem] O tomistycznej drodze poznania Boga. W: Aby poznać Boga i człowieka. Red. B. Bejze. T. 1. O Bogu dziś. Warszawa 1974 s. 71-83; Problem tak zwanej śmierci Boga. Tamże s. 133-152; Tajemnica człowieka. Człowiek w oczach filozofów. „Colloquium Salutis" 7:1975 s. 11-25; L'homme et la religion. W: W 700-lecie śmierci św. Tomasza z Akwinu. Red. S. Kamiński i in. Lublin 1976 s. 169-220; Fenomenologiczne koncepcje religii. W: Studia z filozofii Boga. Red. B. Bejze. T. 3. Warszawa 1977 s. 292-311; Problem doświadczenia religijnego. „Roczniki Filozoficzne" 25:1977 z. 2 s. 5-23; Le réalisme de la connaissance et la participation de l'etre. W: Atti del Congresso Internationale. T. 6. Napoli 1978 s. 440-465; Współczesna filozofia religii - koncepcje i tendencje. W: W kierunku chrześcijańskiej kultury. Red. B. Bejze. Warszawa 1978 s. 103-119; Koncepcja wartości religijnej (sacrum). „Roczniki Filozoficzne" 27:1979 z. 2 s. 71-85; [Wspólnie z S. Kamińskim] La cognoscibilité de l'existence de Dieu. „Collectanea Theologica" 1979 nr spec. s. 77-123; Le voies de l'affirmation de Dieu. „Collectanea Theologica" 1979 nr spec. s. 137-214; Wartości religijne a wartości moralne. „Zeszyty Naukowe KUL" 22:1979 nr 1-3 s. 99-108; Autonomia sumienia a nakazy religijne. „Roczniki Filozoficzne" 28:1980 z. 2 s. 119-124; Function of religion in forming a personal model of culture. W: Theory of Being. To Understand Reality. Lublin 1980 s. 253-258; Philosophy of religion in forming a personal model of culture. Tamże s. 241-251; Konsekwentny personalizm chrześcijański. Z rozważań nad „Redemptor hominis". W: W nurcie zagadnień posoborowych. Red. B. Bejze. T. 12. Warszawa 1980 s. 83-94; Rola religii w kulturze. „Roczniki Filozoficzne" 28:1980 z. 2 s. 5-16; Śmierć w wielkich religiach świata. „Ateneum Kapłańskie" 72:1980 z. 3 s. 382-398; Idea zbawienia w religiach świata. „Ateneum Kapłańskie" 73:1981 z. 1 s. 37-52; Personalismo cristiano consecuente. Reflexiones sobre la „Redemptor hominis". W: La filosofia del Cristiano. T. 3. Cordoba 1981 s. 1159-1170; Doświadczenie ludzkie podstawą afirmacji Boga. „Roczniki Filozoficzne" 30:1982 z. 2 s. 5-13; Drogi afirmacji Boga. W: W kierunku Boga. Red. B. Bejze. Warszawa 1982 s. 108-166; Poznanie Boga dziś. Tamże s. 435-446; Les bases anthropologiques de l'affirmation de Dieu. Metafisica e szienze dell'uomo. W: Atti del VII Congresso Internationale, Bergamo 4-9 Settembre 1980. T. 2. Roma 1982 s. 413-420; Personalistyczne podstawy prawdy o człowieku zbawionym. W: „Redemptor hominis". Tekst i komentarze. Red. Z. J. Zdybicka. Lublin 1982 s. 111-128; Realne i analogiczne istnienie rzeczywistości jako podstawa każdej filozoficznej afirmacji Boga. „Analecta Cracoviensia" 14:1982 s. 39-49; Vers la fidelité du monde réel et la verité complete sur l'homme. L'école polonaise de la philosophie classique. W: The Common Christian Roots of the European Nations. An International Colloquium in the Vatican. T. 2. Florence 1982 s. 155-162; [Wspólnie z M. A. Krąpcem] Approci a Dio. L'interpretazione di Jacques Maritain. W: Jacques Maritain oggi. Atti del Convegno internazionale di studio promosso dall'Universita Cattolica. Milano 1983 s. 119-128; Maritain, czyli jak służyć prawdzie i miłości. „Roczniki Filozoficzne" 31:1983 z. 2 s. 33-45; [Wspólnie z M. A. Krąpcem] Poznanie Boga w ujęciu J. Maritaina. „Roczniki Filozoficzne" 31:1983 z. 1 s. 9-17; Rola religii w kształtowaniu osobowego modelu kultury. W: W kierunku religijności. Red. B. Bejze. Warszawa 1983 s. 283-295; Wartości religijne w kulturze współczesnej. W: W służbie Ludowi Bożemu. Red. B. Bejze. Poznań-Warszawa 1983 s. 115-127; Człowiek wobec przyszłości. „Roczniki Filozoficzne" 32:1984 z. 2 s. 11-33; Filozofia a koncepcja i afirmacja Boga. „Roczniki Filozoficzne" 33-34:1985-1986 z. 2 s. 15-40; Rola religii w tworzeniu cywilizacji miłości. W: Jan Paweł II. Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie. Rzym 1986 s. 12-26; The Anthropological Bases of Religion. W: Existential Personalism. „Proceedings of the American Catholic Philosophical Association" 60:1986 s. 178-184; Człowiek - zbawcą człowieka? Uwagi o marksistowskiej teorii religii. W: Wobec filozofii marksistowskiej. Polskie doświadczenia. Red. A. B. Stępień. Rzym 1987 s. 169-198, Lublin 1990 s. 171-200; Czym jest i dlaczego istnieje religia - religia w ujęciu filozofii religii. „Ateneum Kapłańskie" 79:1987 s. 198-213; Czym jest religioznawstwo? „Roczniki Filozoficzne" 35:1987 z. 1 s. 283-292; Pytanie o istnienie Boga i o możliwość ateizmu. „Zeszyty Naukowe KUL" 31:1988 nr 2/3 s. 3-18; Autobiogram. „Ruch Filozoficzny" 46:1989 nr 2 s. 193-197; Czy człowiek jest homo religiosus? „Roczniki Filozoficzne" 37-38:1989-1990 z. 1 s. 239-255; Dlaczego religia? Antropologiczne podstawy religii. W: Nauka - światopogląd - religia. Red. Z. J. Zdybicka. Warszawa 1989 s. 79-95; Rola religii w kulturze. Tamże s. 95-109; Światopoglądowe wartości religii. Tamże s. 57-67; Dlaczego pytania: o istnienie Boga, o możliwość ateizmu. W: W nurcie zagadnień posoborowych. Red. B. Bejze. T. 19. Warszawa 1990 s. 173-188; Czy religia dopuszcza wojnę? „Roczniki Filozoficzne" 39-40:1991-1992 z. 2 s. 53-67; Kultura i religia. Czy możliwa jest kultura bez religii? W: Spór o wartości w kulturze i wychowaniu. Red. F. Adamski. Kraków 1991 s. 223-236; Wiara w godność Synów Bożych w postawie ludzkiej. W: Homo meditans. T. 6. Red. W. Słomka. Lublin 1991 s. 93-103; Religia a polityka. „Roczniki Filozoficzne" 41:1993 z. 2 s. 41-58; E l'uomo homo religiosus? W: Discorso e verita. Scritti in onore di Francesca Rivetti Barbo a cura di Sergio Belardinelli e Gianfranco Dalmasso. Milano 1995 s. 25-38; Prawo - moralność - obyczaj - religia. W: Religia w życiu społecznym. Red. B. Bejze. Warszawa 1995 s. 27-42; Zapomnienie Boga - zagubieniem człowieka. W: Czytając „Przekroczyć próg nadziei". Red. T. Styczeń i Z. J. Zdybicka. Lublin 1995 s. 119-131; Kulturowe zawirowania wokół człowieka XX wieku. „Roczniki Filozoficzne" 43-44:1995-1996 z. 2 s. 55-68; Wolność ludzka i Bóg. W: Wolność we współczesnej kulturze. Red. Z. J. Zdybicka i in. Lublin 1997 s. 665-672; Alienacja zasadnicza: człowiek Bogiem człowieka. W: Filozofia - wzloty i upadki. Lublin 1998 s. 23-37; La liberté humaine et Dieu. W: Freedom in Contemporary Culture. Acts of the V World Congress of Christian Philosophy, Catholic University of Lublin, 20-25 August 1996. Red. Z. J. Zdybicka i in. T. 2. Lublin 1999 s. 755-763; Bóg czy sacrum? W: Zadania współczesnej metafizyki. Poznanie bytu czy ustalanie sensów? Red. A. Maryniarczyk. Lublin 1999 s. 189-217; Antropologiczny kontekst problematyki Boga w „Fides et ratio". „Człowiek w Kulturze" 12:1999 s. 191-208; Drogi poznania Boga według „Fides et ratio". „Studia Philosophiae Christianae" 36:2000 nr 2 s. 299-316; Czym jest i dlaczego istnieje religia? W: Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej. Red. H. Zimoń. Lublin 2000 s. 53-69; Religia a kultura. Tamże s. 167-183; Drogi afirmacji Boga. W: Wprowadzenie do filozofii. Przewodnik. T. 2. Rozumieć człowieka i jego działanie. Lublin 2000 s. 105-169; Człowiek i religia. Tamże s. 171-219; Wiara poszukująca zrozumienia a otwarcie na kultury. W: Zadania współczesnej metafizyki. Rozum otwarty na wiarę. Red. A. Maryniarczyk i A. Gudaniec. Lublin 2000 s. 121-135; Spełnienie się człowieka w religii. „Człowiek w Kulturze" 13:2000 s. 19-33; Absolut. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Red. A. Maryniarczyk. T. 1. Lublin 2000 s. 30-42; Ateizm. Tamże s. 371-390; Bóg. Tamże s. 640-676; Dowody na istnienie Boga . W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Red. A. Maryniarczyk. T. 2. Lublin 2001 s. 680-691; Bóg jako recta ratio decyzyjności człowieka i podstawa wyróżnienia religii. W: Zadania współczesnej metafizyki. Osoba i realizm w filozofii. Red. A. Maryniarczyk, K. Stępień. Lublin 2002 s. 255-273; Filozofia religii. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Red. A. Maryniarczyk. T. 3. Lublin 2002 s. 526-539; Globalizacja i religia. „Człowiek w Kulturze" 14:2002 s. 31-41; Homo religiosus. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Red. A. Maryniarczyk. T. 4. Lublin 2003 s. 568-570; Religia i technika. W: Kultura wobec techniki. Red. P. Jaroszyński, I. Chłodna, P. Gądek. Lublin 2004 s. 59-74; Analogia i partycypacja w wyjaśnianiu rzeczywistości. W: Zadania współczesnej metafizyki. Analogia w filozofiii. Red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gądek. Lublin 2005 s. 87-104; Pełny „zwrot antropologiczny". Największe dokonanie Jana Pawła II. „Kwartalnik Filozoficzny" 32:2005 z. 4 s. 115-136; Monizm. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Red. A. Maryniarczyk. T. 7. Lublin 2006 s. 354-364; Monoteizm. Tamże s. 366-368; Partycypacja. W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. Red. A. Maryniarczyk. T. 8. Lublin 2007 s. 31-42; Religia. Tamże s. 720-732.


 


 

 

Autor: Piotr Moskal
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2010, godz. 14:03 - Andrzej Zykubek