1-2 / 2003 (13)
 • Monika Adamczyk- Zasada subsydiarności i jej znaczenie dla funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce
 • Henryk Cioch - Fundacja Dom Dzieci Benjamin — ośrodek wsparcia w Lublinie jako wzorzec modelowej fundacji charytatywnej
 • Sylwia Sadowska- Znaczenie art. 8 k.c. w świetle uregulowań ustaw „aborcyjnych", konstytucji i aktów prawa międzynarodowego
 • Anna Haładyj - Konstytucyjne podstawy ochrony środowiska
 • Artur Kuś- Opłaty paszportowe dla studentów zaocznych niezgodne z Konstytucją
 • Jolanta Bucińska- Zasady Nowego Międzynarodowego Ładu Gospodarczego
 • Natalia Kłączyńska-Z problematyki roli prawa karnego w ochronie religii panującej
 • Krzysztof Burczak- Autorytet biskupa Rzymu a ustalenia dogmatyczno-dyscyplinarne synodu w Kartaginie w 418 roku
 • Andrij K o s y ł o - Likwidacja ukraińskiego kościoła grecko katolickiego w Związku Radzieckim
 • Dariusz Kupisz- Urzędnicy i personel grodu radomskiego w XVI w.

3 / 2003 (14)
 • Monika Chlipała- Prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów jednostek samorządu terytorialnego - propozycje de lege ferenda
 • Mirosław K a r p i u k - Zakres oraz istota nadzoru nad samorządem terytorialnym
 • Sławomir Serafin - Istota normy techniczne
 • Artur Grzegorz Mizński - Weryfikacja racji ustanowienia urzędu obrońcy stałego w konkteście trudności jego praktycznych zastosowań
 • Józef Dębiński- Sytuacja materialna Kościoła rzymsko katolickiego w II Rzeczpospolitej
 • Grzegorz Górski- Ewolucja struktur administracji centralnej II Rzeczpospolitej
 • Oksana Hryszczuk- Kształtowanie się prawa człowieka do zadośćuczynienia za krzywdę moralną na ziemiach ukraińskich (XI-XX w.)
 • Sebastian Kwiecień- Podstawy prawne i ekonomiczne funkcjonowania Ordynacji Zamojskiej na przełomie XVI-XVII wieku
 • Marek Rutkowski- Funkcjonowanie strukturalne religii katolickiej w Królestwie Polskim w początkach ery paskiewiczowskiej

4 / 2003 (15)
 • Grzegorz Górski, Profesor dr hab. Władysław Rostocki - historyk i prawnik
 • Marzena Lipska, Bibliografia prac prof dr. hab. Władysława Rostockiego za lata 1947-2003
 • Daria Banasik, Uwarunkowania przestępstwa
 • Agata Barczewska-Dziobek, Uwagi w sprawie zakresu podmiotowego pojęcia organizacji pozarządowej
 • Mariusz Czyżak, Instytucja ostatecznej potrzeby wojskowej w polskim prawie karnym
 • Renata Czyżak, Międzynarodowe standardy wolności słowa - geneza rozwoju prawa do informacji
 • Anna Haładyj, Kodyfikacja prawa ochrony środowiska w Niemczech i na świecie
 • Grzegorz Jędrejek, Kierunek pandektystyczny w nauce prawa rzymskiego w świetle polskiego prawoznawstwa z II połowy XIX wieku
 • Marzena Lipska, Funkcjonowanie ministrów na mocy przepisów Konstytucji marcowej z 1921 roku
 • Maria Pałubska, Instytucja „współpracy wzmocnionej" w uregulowaniach Traktatu amsterdamskiego oraz Traktatu z Nicei

Numer specjalny 2003
Polska bibliografia prawa kanonicznego za lata 1980-2000

Informacje o 3366 pozycjach bibliograficznych. Na dołączonej płycie CD bibliografia w formacie PDF.

Autor: Junior Wytrążek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2006, godz. 14:00 - Wojciech Wytrążek