Szanowni Państwo,

aktualną stroną internetową czasopisma jest Platforma Czasopism CzasKUL:

 

https://czasopisma.kul.pl/sp

 
LIBCOM JOURNAL
 
 
Studia Prawnicze KUL
KUL Journal of Legal Studies

Юридические Исследования ЛКУ  

 

 
    ISSN: 1897-7146
 
 

Kwartalnik Studia Prawnicze KUL (ISSN 1897-7146) to periodyk afiliowany przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wydawany od roku 2007. Czasopismo stanowi kontynuację ukazującego się do 2000 r. kwartalnika Prawo-Administracja-Kościół, z którym zachowało ciągłość numeracji kolejnych zeszytów.

 

Na łamach kwartalnika są publikowane opracowania obejmujące swym zakresem nauki prawne i prawo kanoniczne. Umożliwiają one wymianę wiedzy i doświadczeń prawniczych odnoszących się zarówno do nowych zjawisk społeczno-gospodarczych, jak i szczegółową analizę historycznoprawną i prawnoporównawczą tych zjawisk, z uwzględnieniem prawnego dorobku cywilizacyjnego Zachodniej i Wschodniej Europy, wyrastającego ze wspólnych korzeni prawa rzymskiego i kultury judeo-chrześcijańskiej. Prawo jako fenomen społeczny zmienia się, co musi skłaniać do szczegółowej oceny jego funkcjonowania i obserwowanych zmian oraz formułowania propozycji doskonalenia przyjętych rozwiązań.

 

Kwartalnik grupuje publikacje naukowe w kilku działach. Dział Studia i artykuły obejmuje artykuły problemowe, przeglądowe i recenzyjne przygotowane przez osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora. Opracowania naukowe publikowane są w języku polskim, angielskim, francuskim, włoskim i rosyjskim, po uprzedniej recenzji i zaopatrzeniu w streszczenie w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych.

W dziale Materiały i glosy prezentowane są materiały o charakterze dydaktycznym lub szkoleniowym, artykuły poglądowe oraz komentarze do orzeczeń sądowych.

Materiały źródłowe do studiów nad prawem grupują teksty mogące stanowić istotny wkład w rozwój badań komparatystycznych nad prawem, w tym zwłaszcza przekłady prawa obcego. W dziale Recenzje umieszczane są recenzje publikacji naukowych z zakresu nauk prawnych i prawa kanonicznego wydawanych w języku polskim i językach obcych. W dziale Sprawozdania publikowane są sprawozdania ze zjazdów, sympozjów, konferencji, seminariów, warsztatów itp. grupujących zwłaszcza naukowców uprawiających nauki prawne i prawo kanoniczne.

Uzupełnieniem czasopisma jest kronika z życia Wydziału, bibliografia publikacji naukowych pracowników oraz wspomnienia o zmarłych współpracownikach i przyjaciołach Wydziału.

 

Wersją pierwotną kwartalnika jest wersja drukowana.Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 8 pkt.

 

W wykazie czasopism naukowych, ogłoszonym Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisana liczbą punktów, Studia Prawnicze KUL uzyskały 40 pkt.

  

Studia Prawnicze KUL są indeksowane w następujących bazach czasopism naukowych:

Teksty publikowane w "Studiach Prawniczych KUL" dostępne są także w Czytelni Czasopism Prawniczych on-line prowadzonej przez Wolters Kluwer SA.

 

Teksty opublikowane w Studiach Prawniczych KUL do numeru 2/2017 udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND). Obecnie, od numeru 3/2017, teksty opublikowane w Studiach Prawniczych KUL będą udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY.

 

Redakcja korzysta z programu antyplagiatowego iThenticate, umożliwiającego sprawdzenie oryginalności tekstów zgłoszonych do publikacji w czasopiśmie Studia Prawnicze KUL: http://www.ithenticate.com/

 

Pragniemy serdecznie zaprosić do współpracy i współtworzenia naszego wydziałowego czasopisma. Wszelkie informacje można otrzymać pod adresem:

 

Studia Prawnicze KUL
Al. Racławickie 14, 20-950  Lublin
tel. (+48) 81 44-53-531, fax (+48) 81 44-53-729
www.kul.pl/studiaprawniczekul
e-mail: sp_red@kul.pl

 


Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Umowa nr 711/P-DUN/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. Zadanie: Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma "Studia Prawnicze KUL". Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 r.

 

Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych". Umowa nr 127/WCN/2019/1 z dnia 26 lipca 2019 r.


 

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2021, godz. 14:03 - Monika Popek