1-2 / 2004 (16-17)
 • Marian Stasiak - Laudacja dla prof. dra hab. Wojciecha Łączkowskiego
 • Paweł Cioch - Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez osoby represjonowane niesłusznym skazaniem
 • Małgorzata Ganczar - Elektroniczne sygnowanie - analiza ustawy o podpisie elektronicznym   Mariusz Grzechowiak - Zbieg egzekucji. Zagadnienia wybrane   
 • Sławomir Hypś - Uwagi do projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich   
 • Hubert Kaczmarczyk - Fiskalizm a opór
 • Maciej Rudnicki, Rafał Szczepaniak – Odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego za szkody wyrządzone przez podmioty prawa prywatnego wykonujące powierzone im zadania publiczne  
 • Stanisław Tymosz - Ewolucja karania w Kościele katolickim
 • Krzysztof Wiak, Propozycje zmian legislacyjnych w projekcie ustawy o ochronie zdrowia reprodukcyjnego i praw reprodukcyjnych
 • Richard Warner, Spam and Beyond: Freedom, Efficiency, and the Regulation of E-Mail Advertising
 • Richard Warner, Zjawisko spaniu: wolność, skuteczność i próba regulacji prawnej reklam otrzymywanych drogą poczty elektronicznej (streszczenie)
 • Jerzy Markiewicz, Powstanie Zamojskie 1942-1943 (Próba oceny i analizy)   

3 / 2004 (18)
 • Jacek Chaciński - Z zagadnień dotyczących stosunku prawnego
 • Stanisław Dubie1 - Własność prywatna w nauczaniu biskupów polskich w okresie posoborowym
 • Anna Frąckiewicz - Aspekty prawne suwerenności w obliczu globalizacji
 • Jan Mariusz Izdebski - Prawne i ekonomiczne podstawy ingerencji w międzynarodowy obrót handlowy
 • Małgorzata Kuć - Rozważania wokół problemu
 • Piotr Pogonowski - Apelacja i skarga kasacyjna – wybrane problemy częściowego zaskarżenia wyroku
 • Wojciech Wytrążek - Środki nadzoru nad samorządem terytorialnym
 • Katarzyna Maćkowska - Polskie studia nad modelem amerykańskiego federalizmu. Stan badań i postulaty badawcze
 • Henryk Miszta1, Kanonizacja w Kościele prawosławnym (w nawiązaniu do artykułu Romualdasa Dulskisa)
 • Romualdas Du1skis, Seraphim of Sarov - Saint and Spiritual Teacher of the Ecumenical Dimension Seraphim of Sarov - Saint and Spiritual Teacher
 • of the Ecumenical Dimension. Streszczenie

4 / 2004 (19)
 • Antoni Kość SVD – Laudacja dla ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego
 • Maciej Gapski – Autonomia budżetowa sądów powszechnych
 • Maciej Jońca – Forma i czas obowiązywania testamentum in procinctu w prawie rzymskim
 • Maciej Kapalski – Bank zrzeszający jako bank uniwersalny
 • Mirosław Karpiuk – Aktywność gospodarcza samorządu terytorialnego
 • Maria Pałubska – Ochrona przedstawicieli dyplomatycznych państw i funkcjonariuszy organizacji międzynarodowych w dokumentach prawa międzynarodowego
 • Piotr Zacharczuk – Działalność gospodarcza. Zagadnienia podstawowe
 • Józef Dębiński – II Rzeczpospolita państwem mniejszości narodowych i wyznaniowych
 • Magdalena Pyter – Główne kierunki badań lwowskiej szkoły historii prawa kościelnego

Autor: Junior Wytrążek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2006, godz. 13:03 - Wojciech Wytrążek