1-2 / 2005 (20-21)
 • Wiesław Bar OFMConv. – Obowiązek służby wojskowej w Państwie Izrael a „sprzeciw sumienia”
 • Rafał Charzyński – Relacja prawa naturalnego do stanowionego według Czesława Martyniaka
 • Jan Mariusz Izdebski, Piotr Zacharczuk – Pojęcie i zakres administracyjnych postępowań szczególnych w systemie prawa administracyjnego procesowego
 • Hubert Kaczmarczyk – Sprawiedliwość czy sprawiedliwość społeczna opodatkowania?
 • Emil Kruk – Problematyka świadczenia z hipotecznego listu zastawnego
 • Beata Kucia-Guściora – Kontrowersje wokół charakteru prawnego funduszy celowych
 • Artur Grzegorz Miziński – Sądowa kontrola nad aktem administracyjnym w Kościele łacińskim
 • Monika Nowak – Zakładanie fundacji rodzinnej w Niemczech
 • Jolanta Pacian – Problem korupcji w wymiarze historycznym
 • Jose Luis Lòpez Zubillaga – La cosa juzgada en el drecho romano
 • Jose Luis Lòpez Zubillaga – Res iudicata w prawie rzymskim – streszczenie
 • Leszek Ćwikła – Wpływ unii brzeskiej (1595-1596 r.) na sytuację prawną Kościoła prawosławnego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (do 1632 r.)
 • Jadwiga Potrzeszcz – Idea prawa w myśli filozoficznoprawnej Gustava Radbrucha i Arthura Kaufmanna
 • Paweł Stolarczyk – Konstytucja kwietniowa w perspektywie państwowości polskiej po 2004 r.

3 / 2005 (22)
 • Michalina Duda – Pojęcie i rodzaje sankcji prawnej
 • Justyna Indulska – Fundacja – pojęcie, istota działania
 • Magdalena Kisała – Rola prywatyzacji zadań publicznych w kształtowaniu przez gminę konkurencyjności na rynku usług komunalnych
 • Artur Mezglewski – Kwestie problematyczne związane z wprowadzeniem nauczania religii do szkół publicznych w Polsce
 • Piotr Ryguła – U źródeł prawa do wolności religijnej. Analiza historyczna zagadnienia od starożytności do XV w.
 • Marcin Szewczak – Strategia Lizbońska – zwiększenie konkurencyjności Unii Europejskiej i Polski
 • Jose Luis Lòpez Zubillaga – La cosa juzgada en el drecho canònico medieval
 • Jose Luis Lòpez Zubillaga – Res iudicata w średniowiecznym prawie kanonicznym
 • Andrzej Szymański – Przymioty i dobra małżeństwa z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Duchownego w Opolu jako trybunału I instancji dla diecezji opolskiej i gliwickiej w latach 1994-2004


4 / 2005 (23)

 • Stanisław Hoc - Prawo karne a telewizja kablowa
 • Grzegorz Jędrejek - Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Bankowemu Tytułowi egzekuzyjnemu a przerwa biegu przedawnienia roszczeń banku
 • Małgorzata Kruszewska-Gagoś - Podmiotowość publicznoprawna gminy a geneza instytucji polskiego samorządu terytorialnego
 • Nicola Picardi - System prawny Państwa Watykańskiego
 • Maciej Rudnicki - Komunalne inwestycje proekologiczne jako inwestycje celu publicznego
 • Sławomir Serafin - Konstruykcja prawna odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
 • Magdalena Soszyńska - Polsko-amerykański Układ indeminizacyjny z dnia 16 lipca 1960 r. jako forma realizacji odpowiedzialności Polski za powojenną nacjonalizację mienia obywateli Stanów Zjdenoczonych
 • Damian Szeleszczuk - Treść środka karnego pozbawienia praw publicznych
 • Grzegorz Wojciechowski - Celibat kapłański w perspektywie prawodawstwa Jana Pawła II
 • Magdalena Grzechnik - Małżeństwo w świetle badań naukowych profesora Władysława Abrahama
 • Lidia Jaskuła - Geneza idei pojednania polsko-niemieckiego w listach biskupów polskich i niemieckich z lat 1965 i 1995
Autor: Junior Wytrążek
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2006, godz. 12:38 - Wojciech Wytrążek