1-2 / 2006 (24-25)
 • Bronisław W. Zubert OFM - Laudatio
 • Jacek Chaciński, Nawiązanie stosunku odpłatnego używania lokalu mieszkalnego
 • Ewa Katarzyna Czech - Jeszcze raz o istocie przedsiębiorstwa w ujęciu prawnym
 • Małgorzat Ganczar - Aukcja elektroniczna nową formą dokonywania zamówień publicznych
 • Jan Krajczyński - Dyspozycje umysłu i woli nie powodujące wykluczenia nierozerwalności małżeństwa
 • Artur Kuś - Prawo celne a prawo administracyjne - podobieństwa i różnice
 • Wojciech Lis - Ograniczenia ochrony dóbr osobistych osób publicznych poddanych krytyce prasowej
 • Aleksandra Ostapiuk - Reklama porównawcza w prawie polskim
 • Józef Jan Skoczylas - Współczesne znaczenie zasady walutowości w prawie cywilnym
 • Krystyna Święcka, Julisz S. Święcki - Wpływ partii politycznych na media
 • Wojciech Wnuk - Instytucja wolontariatu w prawie polskim
 • Konrad Walczuk - Wolność wypowiedzi w świetle konstytucyjnych praw i obowiązków obywateli Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej
 • Tomasz Wysocki - Struktura według źródeł utrzymania osób należących do poszczególnych wyznań w świetle wyników Spisu Powszechnego z 9 grudnia 1931 r.
 • Waldemar Ziętek - Rozumienie prawa Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1503-1572)

Numer specjalny 2006 - Planowanie strategiczne i zagospodarowanie przestrzenne (26)
 • Agnieszka Baran - Prawne uwarunkowania współpracy transgranicznej w zakresie planowania przestrzennego
 • Tomasz Bąkowski - Ochrona krajobrazu w prawie zagospodarowania przestrzennego
 • Ryszard Cymermann, Tomasz Podciborski - Metoda oceny ładu przestrzennego obszarów wiejskich
 • Jarosław Dobkowski - Kategoria interesu publicznego jako przedmiot regulacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Agnieszka Zielińska - Strategia przedsiębiorstwa a regionalne planowanie strategiczne
 • Małgorzata Ganczar - O informacji w zagospodarowaniu przestrzennym
 • Joanna Godlewska - Strategia zrównoważonego rozwoju gminy a system zarządzania środowiskowego EMAS
 • Anna Haładyj - Partycypacja społeczności lokalnej w procesie planowania strategicznego
 • Magdalena Kisała - Planowanie strategiczne a prywatyzacja zadań publicznych
 • Monika Kordek - Uspołecznienie strategii rozwoju województwa - doświadczenia mazowieckie
 • Małgorzata Kruszewska-Gagoś - Władztwo planistyczne jako środek realizowania zadań gminy w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego
 • Paulina Legutko-Kobus - Problemy merytoryczne i organizacyjne w procesie konstruowania i wdrażania lokalnych strategii rozwoju na Lubelszczyźnie
 • Jerzy Parachomiuk - Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wadliwych aktów w zakresie planowania przestrzennego i zagospodarowania przestrzennego
 • Bartosz Rakoczy - Problematyka ochrony środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji
 • Maciej Uchman - Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego. Teoria - praktyka
 • Krzysztof Wojciechowski - Udział organizacji ekologicznych w procesie planowania strategicznego i przestrzennego - doświadczenia z obszaru Lubelszczyzny
 • Wojciech Wytrążek - Planowanie strategiczne narzędziem zarządzania administracją
 • Piotr Zacharczuk - Lokalizacja i budowa składowisk odpadów

3/2006 (27)
 • Joanna Brylak, Tomasz Niedziński - Państwowa Inspekcja Pracy a dostęp do informacji publicznej
 • Jarosław Bubiło - Zarzut jako środek ochrony prawnej służący zobowiązanemu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym
 • Ewa Katarzyna Czech - Ochrona środowiska jako podstawowe zadanie państwa
 • Iwona Dybus-Grosicka - Początki i rozwój rejestracji stanu cywilnego na ziemiach polskich
 • Marek Krawczak - Hazard w orzecznictwie sądów europejskich
 • Monika Krzywda - Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych w świetle k.c. i kodeksu cywilnego niemieckiego
 • Maria R. Pałubska - Wyznaczanie kierunku rozwoju współpracy międzynarodowej policji w zakresie zwalczania terroryzmu - rezolucje Interpolu
 • Rafał Sura - Klauzule generalne w obrocie bankowym
 • Wojciech Wytrążek - Koncepcje zarządzania w samorządzie terytorialnym
 • Bogdan Węgrzyn - Rozój historyczny obsady urzędu biskupa rzymskiego

4/2006 (28)
 • Jerzy Adamczyk - Nadużycia przeciwko Najświętszej Eucharystii według instrukcji Redemptionis sacramentum
 • Konrad Bartkiewicz - Dokument wekslowy jako papier wartościowy zawierający dłużne zobowiązania wystawcy
 • Paweł Borecki - Status prawny osób bezwyznaniowych w Polsce
 • Katarzyna Jakubowicz-dobrowolska - Orzeczenie sądowe jako dokument w ogólnym postępowaniu administracyjnym
 • Jan Gołąb - Pozbawienie pogrzebu kościelnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II z 1983 r.
 • Tomasz Strzałkowski - Wybór Biskupa Rzymskiego w świetle konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Universi Dominici Gregis (O wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego)
 • Leonard Synowiec - Zgoda pacjenta jako element strony przedmiotowej przestępstwa z art. 192 k.k.
 • Bogna Barczyńska - Ewolucja zasady pierwszeństwa europejskiego prawa wspólnotowego - od orzecznictwa do Traktatu Konstytucyjnego
 • Kamila Sobieraj - Kształtowanie się systemu ochrony praw człowieka w ramach Organizacji Państw Amerykańskich
 • Krzysztof Mikołajczuk - Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w nauczaniu Ojców Apostolskich
 • Kazimieras Meilius, Andrius Narbekovas, Jonas Juokevicius - Rola prawa w powołaniu człowieka do życia w Przymierzu z Bogiem
 • Jadwiga Potrzeszcz - Filozoficznoprawne poglądy Michała Orzęckiego jako przykład petrażycjańskich inspiracji
 • Paweł Stolarczyk - Ciągłość prawna współczesnego państwa polskiego
 • Tomasz Wysoski - Struktura ludności Polski w poszczególnych grupach wieku i wyznań w świetle Drugiego Powszechnego Spisu Ludności z 9 grudnia 1931 r.
Autor: Wojciech Wytrążek jr
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2007, godz. 15:07 - Wojciech Wytrążek