Dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL, ur. 1973 w Łomży.

 

1997 – magister teologii (KUL)
1998 – magister filologii polskiej (KUL)
2005 – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (KUL)
2013 – doktor habilitowany nauk humanistycznych (KUL)
2016 – profesor KUL

2005-2015 – adiunkt Katedry Tekstologii i Edytorstwa KUL
Od 2015 roku kierownik Katedry Tekstologii i Edytorstwa, Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
2015-2016 – visiting professor University of Ottawa, Kanada
2017-2018 – visiting professor Xi’an International Studies University, Chiny

 

Wybrane publikacje

a) edycje
E. Abramowski, Pisma filozoficzno-psychologiczne, wybór, przedmowa i opracowanie A. Dziedzic, red. W. Kruszewski, Warszawa 2016.


A.J. Czartoryski, Historia litewska, „Kronos” 2015, nr 2, s. 268-294.


A.J. Czartoryski, Wstęp do Historii litewskiej (fragment), "Colloquia Litteraria" 2016, nr 2, s. 147-156.


ks. S. Chołoniewski, Filozofia antysalonu, wybór, wstęp i komentarze M. Otorowski, redakcja W. Kruszewski, Warszawa 2015.


A. Kamieńska, Notatnik z podróży do Rzymu 1969, red. E. Kaczmarek, W. Kruszewski, Krasnystaw 2014.


Księga Koheleta, tłum. A. Kamieńska, red. W. Kruszewski, Warszawa 2014.


Dwa wiersze ostatnie Anny Kamieńskiej, „Roczniki Humanistyczne” 2013, z. 1, s. 191-197.


A. Kamieńska, Gabriel Drozd, oprac. W. Kruszewski, „Studia i Materiały Lubelskie” 2012, t. 16, s. 41-64.


J. Czechowicz, Przekłady, oprac. W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin 2011.


S. Grabiński, Maszynista Grot. Z mojej pracowni, wstęp P. Komar, oprac. W. Kruszewski, Lublin 2011.


A. Kamieńska, Pastorałki, oprac. A. Ptak, W. Kruszewski, w: Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii, red. K. Baran,


A. Ptak, Lublin 2011, s. 49-80.


A. Kamieńska, Wiersze przemilczane, red. W. Kruszewski, Lublin 2008.


Korespondencja Jana Brzękowskiego i Tadeusza Różewicza, oprac. W. Kruszewski, „Śląsk” 2008, nr 4, s. 82-86.


S. Mrożek, A. Tarn, Listy 1963-1975, wstęp E. Axer, S. Mrożek, posłowie i komentarz M. Prussak, Kraków 2009 (m.in. sprawdzenie poprawności transkrypcji rękopisów).

 


b) monografie
Rękopisy i formy. Badanie literatury jako sztuka odnajdywania pytań, Lublin 2010.
Deus desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza, Lublin 2005.

c) rozdział podręcznika
Redakcja cytatu, w: E-edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów, red. P. Nowak, A. Wójtowicz, Lublin 2013, s. 247-287.

d) artykuły
Kmotr Pietr. Tożsamość diabłów w III części Dziadów Adama Mickiewicza, "Wielogłos" 2017, nr 1, s. 87–102.


D. Kuncewicz, D. Kuncewicz, E. Sokołowska, W. Kruszewski, Rzetelność procedury wyodrębniania opowieści ukrytych z monologów, „Przegląd Psychologiczny” 2016, nr 4, s. 365-380.


D. Kuncewicz, A. Zasim, W. Kruszewski, Życie z szablonu CV. Doświadczenie pokoleniowe w narracjach młodych dorosłych, "Kultura i Edukacja" 2016, nr 3, s. 64-85.


Rewolucja w pół drogi. O edycji prozy artystycznej Cypriana Norwida w opracowaniu Rościsława Skręta, „Roczniki Humanistyczne” 2016, z. 1, s. 225-238.


A Moribund Correspondence: On the Canadian Letters of Aleksander Bednawski, w: A. Bednawski, Listy z Quebecu 1852. Letters from Quebec 1852, edited, translated, with an introduction by R. Sokoloski, Ottawa 2016, s. 42-48.


Adam Jerzy Czartoryski’s Introduction to Lithuanian History, or Why Did a Polish Prince Compose a Mythology on the Origins of Lithuania, „Kronos” 2015 vol. IV, s. 270-280.


Тадеуш Ружевичке Соғылған уш конырау, „Ғылым жолы” 2016, nr 2, s. 40-43.


Rozbite zwierciadło. O funkcji wydarzenia Zagłady w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza, w: Niepokoje. Twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady, red. P. Krupiński, Warszawa 2014, s. 105-129.


Inna Kamieńska. Od „Białego rękopisu” do wiersza ostatniego, „Wielogłos” 2012, nr 2, s. 59-75.


„Gabriel Drozd” – nieznany dramat Anny Kamieńskiej, „Studia i Materiały Lubelskie” 2012, t. 16, s. 35-40.


„Niepokój" (1947) – studium tekstologiczno-edytorskie, w: Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, red. J.M. Ruszar, Warszawa 2011.


O „Pastorałkach” Anny Kamieńskiej, w: Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii, red. K. Baran, A. Ptak, Lublin 2011, s. 37-47.


[z Dariuszem Pachockim] O problemach wydawniczych przekładów Józefa Czechowicza, w: J. Czechowicz, Przekłady, oprac. W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin 2011, s. 219-227.


O domniemanych pseudonimach Czechowicza, „Teksty Drugie” 2009, nr 5, s. 85-99.

Wybrane referaty
Krytyka genezy i psychologia. Czy możliwa jest zmiana kierunku oddziaływania? Konferencja "Przed - tekstowy świat (II). Polska krytyka genetyczna – badania i perspektywy", Łódź,  22 maja 2017.


The Genetic Experiment. Orality and Literacy in the Genesis of Self-Narration. Konferencja Genesis 2017, Creative Process and Archives in arts and Humanities, Helsinki, 9 czerwca 2017.


The Intentionality of the Medium: on the Margins of ‘Introduction to the History of Lithuania’ by Prince Adam Jerzy Czartoryski, konferencja Textual Ecologies (Carleton University, Society for Textual Scholarship), Ottawa 16 kwietnia 2016.


The Identity of Demons in the Third Part of Adam Mickiewicz’s “Dziady”: A Genetic Study, konferencja Methods of Textual Criticism and Models of Poetics. Polish-Russian Interdisciplinary Seminar, Saint-Petersburg 26 października 2016.


Adam Jerzy Czartoryski’s Introduction to Lithuanian History, or Why Did a Polish Prince Compose a Mythology on the Origins of Lithuania, 15 marca 2016, University of Ottawa.


Problem intencji twórczej w hybrydach redakcyjnych na przykładzie Wstępu do historii litewskiej księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, VI Światowy Kongres Polonistów, 23 czerwca 2016 r., Katowice.


Dramaty Stefana Grabińskiego, Katowice, Uniwersytet Śląski, konferencja Literatura niesamowita, 22 października 2014.


Cygara Norwida, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, konferencja Norwidowski świat rzeczy, 4 grudnia 2014.


Kartotek Tadeusza Różewicza. Dramat niemożliwego odkupienia, Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza, konferencja ślady, zerwania, powroty... Metafizyka i religia w kulturze współczesnej, 27 czerwca 2014.


Józefa Czechowicza marzenie o wojnie, międzynarodowa konferencja Europa Czechowicza, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8 listopada 2013.


Rozbite zwierciadło. O funkcji wydarzenia Zagłady w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza, konferencja Niepokoje. Twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady, Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny 21 maja 2013.


Kultura uczestnictwa i deficyt kompetencji. Problem edycji cyfrowej w Polsce, konferencja Teksty kultury uczestnictwa, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN, 7 listopada 2013.

 

Autor: Dariusz Pachocki
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018, godz. 06:03 - Wojciech Kruszewski