Bibliografia do wykładów "Historia kartografii"

 

1. Aleksandrowicz S., Prace kartograficzne Józefa Naronowicza Narońskiego na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII w., „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza”. Historia, nr 7, Poznań 1967, s. 253-267.

2. Aleksandrowicz S., Pierwsze zaginione wydanie radziwiłłowskiej mapy Wielkiego Księstwa Litewskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 116 (1968), z. 3, s. 539-543.

3. Aleksandrowicz S., Najstarsza mapa szczegółowa ziem polskich Stanisława Porębskiego – mapa Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego z 1563 r. Wątpliwości w sprawie genezy i autorstwa, „Mente et Litteris”, 1984, s. 357-372.

4. Aleksandrowicz S., Jankowska E., O metodach badania map z XVI-XVII wieku (na przykładzie wybranych map krajów Europy Środkowej i Wschodniej), „Polski Przegląd Kartograficzny”, 21 (1989), z. 3-4, s. 134-145.

5. Babicz J., Walczak W., Zarys historii odkryć geograficznych, Warszawa 1970.

6. Buczek K., Kartografia polska w czasach Stefana Batorego, „Wiadomości Służby Geograficznej”, 2 (1933), 69-121.

7. Buczek K., Ze studiów nad mapami Beauplana, „Wiadomości Służby Geograficznej”, 1 (1933), s. 20-53.

8. Buczek K., Prace kartografów pruskich w Polsce za czasów króla Stanisława Augusta, Kraków 1935.

9. Buczek K., Dzieje kartografii polskiej od XV do XVIII w., Wrocław-Kraków 1963.

10. Bujak F., O średniowiecznych mapach żeglarskich, „Rozprawy Akademii Umiejętności w Krakowie”. Wydz. histor. filozof., 46 (1903), s. 190-264.

11. Czochański M., Zarys polskich koncepcji i opracowań dziewiętnastowiecznych map do celów archeologicznych, „Przegląd Geodezyjny”, 53 (1981), z. 5, s. 174-176.

12. Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie. Materiały z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, Pobierowo 11-13 października 2007 r., red. S. Alexandrowicz, R. Skrycki, Szczecin 2008, ("Z Dziejów Kartografii", t. 14).

13. Drabek J., Piątkowski F., 1000 słów o mapach i kartografii, Warszawa 1989.

14. Golka B., Kafel M., Kłos Z., Z dziejów drukarstwa polskiego, Warszawa 1957.

15. Grygorenko W., Kartografia polska. Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu „Historia Kartografii”, Warszawa 1997.

16. Iwańczak W., Do granic wyobraźni. Norymberga jako centrum wiedzy geograficznej i kartograficznej w XV i XVI wieku, Warszawa 2005.

17. Kmiecikowi B., Mapa Polski Wacława Grodeckiego, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 6 (1974), z. 1, s. 23-29.

18. Krassowski B., Kartografia Królestwa Kongresowego 1815-1830, [w:] Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej, Warszawa 1982, s. 133-139 (Studia i materiały z historii kartografii, 1).

19. Łuszczyńska M., Przyczynek do dziejów kartografii polskiej XIX w. (o Juliuszu i Wilhelmie Kolbergach), „Bibliotekarz Lubelski”, 3 (1958), z. 3-4, s. 21-24.

20. Midzio J., Prace kartograficzne Franciszka Floriana Czackiego, kartografia polska XVIII wieku (w 200 rocznicę śmierci), „Polski Przegląd Kartograficzny”, 4 (1972), z. 4, s. 151-157.

21. Mikołaj Kopernik. Materiały z sesji naukowej poświęconej rocznicy Mikołaja Kopernika, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego". Nauki Humanistyczno-Społeczne, Seria I, 105 (1974).

22. Olszewicz B., Kartografia polska XV-XVII wieku. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny, Warszawa 2004.

23. Olszewicz B., Polska kartografia wojskowa, Warszawa 1921.

24. Piasecka J., Polskie globusy ziemi XIX i XX wieku, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 11 (1979), z. 2, s. 60-72.

25. Piasecka J., Polskie atlasy geograficzne do połowy XIX wieku, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 17 (1985), z. 4, s. 169-189.

26. Sieradzka J., O pochodzeniu terminów oznaczających mapę i kartografię, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 19 (1987), z. 3, s. 108-110.

27. Sirko M., Zarys historii kartografii, Lublin 1999.

28. Studia z dziejów geografii i kartografii, red. J. Babicz, Wrocław 1973.

29. Szafarski J., Zarys kartografii, Warszawa 1955.

Autor: Robert Kozyrski
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2010, godz. 23:51 - Robert Kozyrski