1. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, podnoszenie sprawności fizycznej, polepszanie stanu zdrowia społeczności akademickiej.


2. Rozwijanie sportu wyczynowego w środowisku akademickim.


3. Powodowanie aktywności i kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za losy macierzystego klubu, szkoły wyższej i środowiska.


4. Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości, rozwój świadomości narodowej i obywatelskiej, a także wychowywanie członków Związku zgodnie z tradycjami AZS.


5. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.


6. Działanie na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


7. Działanie na rzecz wyrównywania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.


8. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.


9. Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.


10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomani, alkoholizmowi i nikotynizmowi zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.

 

*Wyciąg ze Statutu AZS uchwalonego podczas XXII Zjazdu AZS w Poznaniu 15-16.12.2007 r.

Autor: Renata Respondek
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2011, godz. 15:51 - Maciej Moczydłowski