COVID-19

1. Jak wygląda sytuacja w przypadku zamknięcia jednostki przyjmującej w okresie trwania stażu?

W takiej sytuacji proszę aby opiekun staż napisał do mnie wiadomość e-mail z prośbą o zawieszenie stażu. Proszę aby wiadomość zawierała następujące elementy:

  • przyczynę zawieszenia stażu (COVID-19, nowe regulacje prawne),
  • nazwę jednostki w której staż jest realizowany,
  • imię i nazwisko stażysty/stażystów, których staż zostanie zawieszony,
  • okres zawieszenia stażu,
  • imię i nazwisko opiekuna.

 

Przykładowa treść wiadomości:

"W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz nowymi obostrzeniami z tym związanymi proszę o zawieszenie stażu realizowanego w ..... (nazwa jednostki), przez Pana/ią ..... (imię i nazwisko stażysty) w terminie ..... (okres zawieszenia stażu).

Pozdrawiam,

(imię i nazwisko opiekuna stażu)"

 

Na postawie takiej wiadomości przygotuję aneks wydłużający okres trwania stażu.

 

Proszę również pamiętać, że nawet w przypadku zawieszenia stażu obowiązuje wymóg minimum 20 godzin, maksymalnie 40 godzin w każdym tygodniu trwania stażu. W związku z tym proszę, w miarę możliwości, aby staż nie był zawieszany w połowie tygodnia jeśli wymóg minimum 20 godzin nie został spełniony.

MIEJSCE REALIZACJI STAŻU

1. Gdzie mogę zrealizować staż?

Staż może zostać zrealizowany w każdej jednostce która ma siedzibę na terytorium Polski oraz prowadzi działalność zgodną z kierunkiem kształcenia stażysty.

 

2. Kto wybiera jednostkę przyjmującą?

Jednostkę przyjmującą wybiera samodzielnie uczestnik/czka projektu.

 

3. Nie wiem gdzie zrealizować staż - kto może mi pomóc?

Lista przykładowych miejsc stażowych dostępna jest w zakładce "Jednostki Przyjmujące". W przypadku trudności w znalezieniu jednostki należy również napisać wiadomość z tą informacją na adres mailowy: stazkariery@kul.pl.

STYPENDIUM STAŻOWE

1. Co to jest koszt całkowity wynagrodzenia (stypendium)?

Koszt całkowity wynagrodzenia to całość wynagrodzenia jaka jest przewidziana w projekcie dla jednego Uczestnika/czki. Od tej kwoty zostaną odliczone składki na ubezpieczenie społeczne.

 

2. Jakie składki są pobierane ze stypendium?

Od kosztu całkowitego stypendium zostają pobierane składki odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - emerytalna, rentowa, wypadkowa.

 

3. Czy stypendium jest opodatkowane?

Nie, stypendium jest zwolnione z podatku.

 

4. Czy dostanę PIT?

Nie, stypendium jest nieopodatkowane więc PIT nie zostanie wystawiony.

 

REFUNDACJA KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA

1. Jakie dokumenty są potrzebne do refundacji kosztów zakwaterowania?

Należy dostarczyć do biura projektu: wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania (dostępny w zakładce "Dokumenty"), potwierdzenie zapłaty i umowę najmu zawartą na okres trwania stażu.

 

2. Czy umowa najmu może być zawarta na dłuższy okres niż czas trwania stażu?

Nie, umowa najmu musi być zawarta na okres stażu. Dopuszczalne odchylenie wynosi tydzień dłużej.

 

3. Płacę gotówką - jak powinno wyglądać potwierdzenie zapłaty?

Właściciel mieszkania musi złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające przyjęcia zapłaty za dany okres.

 

4. Jaki warunki należy spełnić aby ubiegać się o refundacje?

O refundację mogą ubiegać się osoby których miejsce zamieszkania (wskazane w umowie stażowej) jest oddalone o minimum 50 kilometrów od miejsca realizacji stażu.

 

5. Kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Dokumenty należy składać do biura projektu co 4 tygodnie (zgodnie z okresami rozliczeniowymi za staż). lub jednorazowo na zakończenie stażu.

REFUNDACJA KOSZTÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

1. Jakie dokumenty są potrzebne do refundacji kosztów komunikacji miejskiej?

Należy dostarczyć do biura projektu: wniosek o zwrot kosztów komunikacji miejskiej (dostępny w zakładce "Dokumenty"), potwierdzenie zapłaty i bilet (kserokopię KBE).

 

2. Na jakie okres należy kupić bilet?

Okres ważności biletu nie może wykraczać poza okres trwania stażu. W przypadku biletów których okres ważności wykracza kilka dni poza okres trwania stażu refundacja zostanie naliczona proporcjonalnie.

 

3. Kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Dokumenty należy złożyć po upływie ważności biletu (np. w przypadku biletów 30-dniowych po 30 dniach, a w przypadku biletów 90-dniowych po 90 dniach).

 

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2022, godz. 09:57 - Oskar Belcik