Studia historyczne oferowane przez Instytut Historii obejmują wszystkie etapy kształcenia akademickiego:

  • trzyletnie studia I stopnia (licencjackie) zakończone egzaminem i dyplomem licencjackim
  • dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) zakończone egzaminem i dyplomem magisterskim
  • czteroletnie studia doktoranckie, zakończone egzaminem i dyplomem doktorskim.

 

W ramach studiów pierwszego stopnia student uzyskuje podstawy wiedzy historycznej z poszczególnych epok (starożytność, średniowiecze, epoka nowożytna i najnowsza) oraz podstawy warsztatu badawczego, przez co rozumiemy pewien zakres wiedzy fachowej  oraz szereg umiejętności, potrzebnych do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i pisania prac historycznych. 

 

Student może wybrać jedną z dwóch specjalizacji, która kierunkuje jego przygotowanie do wykonywania przyszłego zawodu:

  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • Specjalizacja nauczycielska

 

Podczas studiów student dokonuje również samodzielnego wyboru zajęć fakultatywnych (fakultatywne projekty badawcze), które służą poszerzaniu i pogłębianiu jego zainteresowań badawczych. W programie studiów licencjackich zawarta jest także historia regionalna.

 

 

Dwuletnie studia magisterskie przewidziane są dla absolwentów studiów I stopnia nie tylko historii, ale również wielu innych kierunków humanistycznych i społecznych. W ich ramach student poznaje nowoczesne metody badawcze oraz otrzymuje przygotowanie merytoryczne i  warsztatowe z wybranej przez siebie dziedziny historii i epoki, potrzebne do napisania pracy magisterskiej.

 

W ramach tego etapu studiów student wybiera również jedną z trzech specjalizacji przewidzianych w programie studiów

  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (I i II stopień)
  • Specjalizacja nauczycielska "Historia i społeczeństwo"
  • Specjalizacja geoinformacyjna

 

 

Dla osób pragnących zajmować się zawodowo prowadzeniem badań naukowych i pisaniem rozpraw historycznych istnieje możliwość odbycia czteroletnich studiów doktoranckich, których głównym celem jest przygotowanie do napisania rozprawy doktorskiej oraz umożliwienie zdobycia rozległej wiedzy interdyscyplinarnej, dającej orientację we współczesnych kierunkach rozwoju humanistyki. 

 

Istotną cechą  funkcjonowania Instytutu Historii jest aktywnie działające, jedno z najstarszych na KULu , Koło Naukowe Historyków Studentów.  Studenci w ramach działalności Koła wydają własny rocznik „Ibidem”, w którym publikowane są  najlepsze prace naukowe studentów. Od kilku lat działa również Koło Naukowe Studentów Historyków Wojskowości, skupiające osoby zajmujące się badaniem historii wojen i bitew, armii i uzbrojenia w różnych państwach i epokach. W ramach tego Koła działa również grupa rekonstrukcji historycznych, która organizuje pokazy rekonstrukcyjne w szkołach i innych placówkach oświatowych.

 

 

 

 

Autor: Ewa Rzeczkowska
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2014, godz. 13:09 - Marcin Baranowski