tel: (081) 445 40 23; kom. 660089782

 
logo_academia logo_rg
 

Zainteresowania naukowe:

 • struktury i organizacja Kościoła łacińskiego

 • religie i wyznania w Rzeczypospolitej Obojga Narodów

 • geografia i kartografia historyczna

 • zastosowania systemów informacji geograficznej w naukach humanistycznych

 

Monografie:

 

Wydawnictwa źródłowe i repertoria:

 

Artykuły:

 

Mapy:

 

Prace redakcyjne, recenzje, sprawozdania i artykuły przeglądowe:

 • The Union of Lublin and Integrative Traditions in East Central Europe, “Acta Poloniae Historica”, 71 (1995), s. 228-230.

 • [współaut.] Sprawozdanie, w: Unia lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, P. Kras, H. Łaszkiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1999, s. 206-210.

 • [współred.] Kościół. Społeczeństwo. Kultura. Prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Müllerowi z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. J. Drob i in., Lublin: Werset 2004.

 • Liga katolicka, w: Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin: TN KUL 2004.

 • Krasnystaw, w: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, fasc. 171, 2006.

 • [współred.] W kręgu wielkopostnej pobożności i bractw religijnych, red. C. Taracha i in., Lublin: Werset 2007.

 • Systemy Informacji Geograficznej. Nowa specjalizacja dla studentów historii KUL, "Ibidem. Rocznik Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II", 5 (2008), s. 179-181.

 • GIS w historii, „Geodeta. Magazyn Geoinformacyjny”, 4 (155), 2008, s. 35, 38, http://doi.org/10.5281/zenodo.3697193.

 • [współaut.] Prof. Stanisław Litak 1932-2010, “Przegląd Uniwersytecki KUL”, nr 2 (124), marzec-kwiecień 2010, s. 19-20.

 • Łaszcz (Marcin), Łascius, Lascius, jésuite polonais (1551-1615), DHGE T. 31, fasc. 177-178a, Paris 2010, kol. 804-805.
 • Nauka była w Nim, w: Vir honestus ac bonus. Stanisław Litak 1932-2010, red. P.P. Gach, M. Surdacki, Lublin: TNKUL 2011.

 • Przeszłość można zobaczyć GIS-em, Arcana GIS, wiosna 2013, s. 20-23.

 • [współaut.] Od redakcji, „Studia Geohistorica”, 1 (2013), s. 6.
 • Praktyczny wymiar „historical GIS”: „International Journal of Applied Geospatial Research”, vol. 2 (2011), n. 4: Special Issue on the Past Informing the Future: Applied Geospatial Solutions,ed. R. Dobbs, M.B. Ruvane, ss. 108, „Studia Geohistorica”, 1 (2013), s. 132-133.

 • Laserowi Odkrywcy. Nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego, red. R. Zapłata, B. Szady, K. Stereńczak, Stare Babice 2014
 • [red.] Studia Geohistorica, 1-5 (2013-2017).

 

Referaty na konferencjach oraz warsztatach naukowych:

 • IV Encuentro Hispano-Polaco de Historia Comparada, Logroño (Hiszpania), 6 października 2004, organizator: Universidad de la Rioja, referat: „La propriedad eclesiástica en Polonia en la época moderna”

 • Kościoły wschodnie XVI-XVIII w. i ich tradycja, Lublin, 3-5 listopada 2005, organizator: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, referat: „Atlas wyznań w Rzeczypospolitej około 1772 r. – koncepcja i realizacja“

 • Bractwa religijne, manifestacje pobożności, Wielki Tydzień, Lublin 22 maja 2006, organizatorzy: Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Cátedra de Historia Moderna (Universidad de la Rioja), referat: „Kazania na Wielki Tydzień w epoce nowożytnej w Polsce“ (wspólnie z Joanną Szady).

 • Religious Space of East Central Europe – Open to the East and the West, Lublin-Lviv, 6-10 września 2007, organizatorzy: Polska Komisja CIHEC, Ukraińska Komisja CIHEC, referat: „Geografia historyczna i geohistoria“

 • Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie. XXII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Pobierowo, 11-13 października 2007, organizator: Instytut Historii Nauki PAN, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Szczeciński, referat: „Mapa unickiej diecezji chełmskiej z 1782 roku jako przykład kartografii wyznaniowej”

 • Brzostek – 640 lat, Brzostek, 18 czerwca 2007, organizator: Gmina Brzostek, referat: „Parafia Brzostek w XVII i XVIII wieku”

 • Rzeczpospolita wielokulturowa, wielojęzyczna: dobrodziejstwo czy obciążenie?, Warszawa, 9 października 2008, organizator: Collegium Civitas, referat: „Mapa wyznaniowa Rzeczypospolitej przed I rozbiorem”

 • Zakony męskie na Północnym Mazowszu do 1864, Ostrołęka, 29 listopada 2008, organizator: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, referat: „Sieć klasztorów na Północnym Mazowszu w XVI-XVIII w.”

 • Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej – od średniowiecza po współczesność, Łęczna, 16 kwietnia 2009, organizator: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej, referat: „Zmiany przestrzeni geograficznej parafii Łęczna”

 • Chełm nieznany. Spór o kulturę pogranicza, Chełm, 14-15 maja 2009, organizator: Chełmskie Towarzystwo Naukowe, Instytut Nauk Humanistycznych PWSZ w Chełmie, Urząd Miasta Chełma, referat: „Gminy wyznaniowe miasta Chełma do końca XVIII wieku”

 • Systemy Informacji Geograficznej w pracy historyka, 22 października 2009, Lublin, organizator: Instytut Historii KUL, referat: „Bazy danych przestrzennych jako narzędzie w geografii historycznej”

 • Społeczeństwo i kultura Epoki Staropolskiej – poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum, Wrocław, 25-26 XI 2010, organizator: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, referat: „Topografia obiektów sakralnych na pograniczu polsko-ruskim w XVIII w.”

 • GIS Day, Toruń, 17 XI 2010, organizator: Instytut Geografii UMK, referat: „Historical GIS – obszary zastosowań”.

 • II Warsztaty Ontologii Stosowanej, Kazimierz Dolny, 12-13 kwietnia 2011, referat: Ontologie w historycznych systemach informacji geograficznej.

 • Polska-Hiszpania. Wczoraj i dziś, organizator: Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Cátedra de Historia Moderna de la Universidad de la Rioja, Lublin, 16-17 czerwca 2011, referat: Obraz Hiszpani w „Nowych Atenach” Benedykta Chmielowskiego

 • Dąbrowica. Siedem wieków historii, organizator: Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, Dąbrowica, 25 czerwca 2011, referat: Dąbrowica w geografii i kartografii historycznej

 • Mosaic Project. Reconstructing the Population History of Europe by Recovering Surviving Census Records, Rostock, 27 lipca 2011 roku, organizator: Max Planck Institute for Demographic Research, referat: Geography of religious and confessional structures in Poland (10th-20th century).

 • XXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii: Przestrzeń na dawnych mapach, Poznań, 15-17 września 2011, organizator: Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Zespół Historii Kartografii Instytutu Historii Nauki PAN, referat: Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 r. jako źródło kartograficzne i historyczne

 • XIV Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego, Warszawa, 14-15 X 2011, organizatorzy: Zakład Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN i Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, referat: Krajobraz kulturowy na mapie województwa lubelskiego Karola Perthèesa z 1786 r.
 • Mosaic Project. Reconstructing the Population History of Europe by Recovering Surviving Census Records, Rostock, 1 lutego 2012 roku, organizator: Max Planck Institute for Demographic Research, referat: Linking religious and demographic data for spatial geocoding of historical Eastern Europe.
 • GIS w nauce, Łódź, 4-6 czerwca 2012, organizator: Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, referat: Bazy danych czasowo-przestrzennych  w badaniach geograficzno-historycznych.
 • XV. International Conference of Historical Geographers, Prague, 6-10 sierpnia 2012, organizator: Charles University in Prague, Faculty of Science, referat: Religious and confessional borderlands in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the second half of the 18th century
 • Kamienie milowe w kartografii. XXVI Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa, 12-15 września 2012, organizator: Zespół Historii Kartografii PAN, referat: Działalność Michała Jerzego Poniatowskiego na rzecz rozwoju kartografii polskiej.
 • Zapomniane mosty, drogi i przeprawy w Galicji - z problematyki badań nad systemami komunikacyjnymi XVIII-XX w., Przemyśl, 20-21 września 2012, organizator: Zakład Socjografii i Form Ustrojowych Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, referat: GIS w badaniach map historycznych Galicji.
 • Historická geografie v digitálním světě, Praga, 30 stycznia 2013, organizator: Výzkumné centrum historické geografie oraz Komise pro historickou geografii (Historický ústav AV ČR), referat: Atlas Historyczny Polski XVI wieku – koncepcje i metody prezentacji.

 • III Warsztaty Ontologii Stosowanej, Kazimierz Dolny, 8-9 kwietnia 2013, organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski, referat: Ontologia w geoinformacji historycznej.
 • Czterechsetletnie rękopisy w wydaniu hi-tech. Atlas historyczny Wielkopolski XVI wieku w postaci interaktywnej aplikacji geoprzestrzennej (GIS), Instytut Historii PAN, 13 czerwca 2013, referat: Atlas źródeł i materiałów do dziejów dawnej Polski.
 • „GIS w nauce”, Lublin, 24-26 czerwca 2013, organizatorzy: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Instytut Historii KUL, referat: Atlas źródeł i materiałów do dziejów dawnej Polski, członek Komitetu Naukowego
 • Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych, Lublin 19-21 września 2013, organizatorzy: Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN, Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS w Lublinie, Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL, referat: Dawne mapy w badaniach nad geografią historyczną religii i wyznań w XVIII wieku.
 • DARIAH-DE Expert workshop on controlled vocabularies, Moguncja, 10-11 października 2013, organizator:  Leibniz Institute of European History, referat: Sacral objects and church administration units as a subject of historiacal spatio-temporal databases.
 • WG3: European Networks of Knowledge Exchange, Rzym, 13-15 luty 2014, organizator: COST Action IS 1301 “New Communities of Interpretation”, referat: Spatio-temporal databases as a tool for historical geography of religious communities.

 • European Social Science History Conference, Wiedeń, 23-26 kwietnia 2014, organizator: International Institute of Social History, referat: Atlas of Sources and Materials for the History of Old Poland.

 • GIS w nauce, Gdańsk, 23-25 czerwca 2014, organizatorzy: Centrum GIS, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański; Zakład Geoinformacji, Wydziału Nauk Geograficznych, Uniwersytetu Łódzkiego, referat: Gazetery vs HGIS – wokół metod geograficznego indeksowania źródeł historycznych, członek Komitetu Naukowego.
 • Laserowi Odkrywcy - nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych woj. świętokrzyskiego, Sękocin, 25 czerwca 2014, organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa, referat: Systemy GIS jako narzędzie pracy historyka.
 • Życie zakonne w Królestwie Polskim w latach 1832-1864, Drohiczyn, 12-13 września 2014, organizator: Instytut Nauk Historycznych, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, referat: Kasaty  zakonów  w  Królestwie  Polskim 1832-1864 - przegląd geograficzno-historyczny.
 • XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Szczecin, 17-21 września, organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne; Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, referat: Struktury kościelne na przykładzie Atlasu wyznań i religii w Rzeczypospolitej w XVIII w., referat: Profesor Stanisław Litak.
 • Centres of Learning and Knowledge Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe, Kraków, 25-26 września 2014, organizator: COST Action IS 1301: “New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe”, referat: Geography of the Reformation movements in the Polish-Lithuanian Commonwealth.
 • 450 lat osadnictwa protestanckiego na Lubelszczyźnie, Lublin, 10 października 2014, organizatorzy: Parafia Ewangelicko-Augsburska  św. Trójcy w Lublinie, Katedra Historii XIX wieku w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, referat: Powstanie i rozwój gmin protestanckich w Rzeczpospolitej Szlacheckiej
 • Imaginations and Configurations of Polish Society: From the Middle Ages through the 20th Century, organizatorzy: Aleksander Brückner Center for Polish Studies, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, GWZO Leipzig, Halle/Leipzig, 22-24 października 2014, referat: Confessional Fractionalization of the Polish-Lithuanian Commonwealth in the 18th century. New Perspectives in Historical Geography
 • Historia chrześcijaństwa w źródłach, Kraków, 4-6 grudnia 2014, organizator: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, referat: Metody opracowania repertoriów wizytacji kanonicznych epoki staropolskiej (wspólnie z T. Nowicki, A. Hamryszczak)

 

Udział w organizacji konferencji naukowych:

 • [współorg.] „Atlas ruchu zakonnego w Europie Środkowo-Wschodniej w X-XX wieku”, Organizator: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Lublin, 19-21 listopada 1993.

 • [współorg.] „Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej”, Organizator: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Lublin, 19-21 listopada 1993, Lublin, 30 czerwca-1 lipca 1994.

 • [współorg.] „Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, Organizator: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Lublin, 3-4 października 1994.

 • [współorg.] „Samoidentyfikacja narodowa i religijna a problem mniejszości narodowych i religijnych w Europie Środkowo-Wschodniej”, Organizator: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, Lublin, 15-17 listopada 1994.

 • [współorg.] „Tożsamość, odmienność i tolerancja a kultura pokoju”, Lublin, Organizator: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, 5-7 grudnia 1995.

 • [współorg.] Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów (CIHEC) pt. „Chrześcijaństwo w Europie Środkowo-Wschodniej i jego związki z Zachodem i Wschodem”, Organizatorzy: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 2- 6 września 1996.

 • [współorg.] Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Kościołów (CIHEC) pt. „Religious Space of East Central Europe – Open to the East and the West“, Lublin-Lviv, 6-10 września 2007.

 • [org.] „Systemy Informacji Geograficznej w pracy historyka”, Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 22 października 2009.

 • [współorg.] „GIS w nauce”, Lublin, 24-26 czerwca 2013, organizatorzy: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Instytut Historii KUL.

 

Organizacje i popularyzacja nauki

 • Studia Źródłoznawcze – członek rady naukowej
 • Komisja Geografii Historycznej, Polskie Towarzystwo Historyczne - członek komisji
 • Komisja Krajobrazu Kulturowego, Polskie Towarzystwo Geograficzne - członek komisji
 • Zespół Historii Kartografii, Instytut Historii Nauki PAN - członek zespołu
 • Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej - członek komisji rewizyjnej
 • Centrum Geohistorii – prezes zarządu
 • Studia Geohistorica – redaktor naczelny
 • Przegląd Geografii Politycznej i Historycznej – członek komitetu naukowego
 • Polska Grupa Commission Internationale d'Histoire Ecclésiastique Comparée  - członek Komisji
 • Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski - redaktor serii
Autor: Dariusz Prucnal
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2020, godz. 07:37 - Bogumił Szady