Dr hab. Paweł Fajgielski - prof. KUL


Życiorys naukowy

W latach 1998-2002 zatrudniony w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji KUL na stanowisku asystenta. W roku 2000 odbył staż naukowy na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium (Niemcy). Współtworzył a następnie współpracował z Centrum Informatyki Prawniczej KUL. W styczniu 2002 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Prawna ochrona danych osobowych w telekomunikacji” i uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Od października 2002 r. do września 2010 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego KUL. W czerwcu 2010 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne, na którym Rada Wydziału nadała stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie prawa, specjalność: prawo administracyjne. Od 1 października 2011 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego KUL. W lipcu 2012 r. przebywał na stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie (Wielka Brytania). W latach 2013 - 2014  pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W latach 2016 -2018 był członkiem komisji ekspertów GIODO do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

 

W latach 2010 -2019 pełnił funkcję kierownika Katedry Prawa Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych KUL.Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego, w Instytucie Prawa.

 

Od 1 października 2019 r. kieruje Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych w Instytucie Prawa, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

Promotor 3 rozpraw doktorskich oraz ponad 100 prac magisterskich.

 

 

Główne kierunki badań naukowych:

- prawo ochrony danych osobowych,

- prawne aspekty technologii informacyjnych,

- prawo informacyjne w administracji publicznej,

- prawnicze zastosowania komputerów i sieci,

- publiczne prawo gospodarcze.


Zajęcia dydaktyczne

- wykład: Publiczne prawo gospodarcze

- wykład: Technologia informacyjna dla prawników

- wykład: Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej                

- wykład: Kontrola administracji publicznej 

- wykład: Zarządzanie informacją w administracji publicznej 

- wykład fakultatywny: Prawo ochrony danych osobowych
- wykład fakultatywny: Prawne aspekty komunikacji elektronicznej

- seminarium magisterskie: Prawo publiczne gospodarcze /kierunek: prawo/

- seminarium magisterskie: Informacja w administracji publicznej /kierunek: administracja/

- seminarium doktoranckie: Prawo publiczne gospodarcze

 

Wykaz wybranych publikacji

 

 

Plan zajęć i terminy konsultacji

 

 

 

Możliwość przesłania wiadomości:

 

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
 
 
 
Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2020, godz. 20:39 - Adam Jankowski