Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego powstała dnia 1 października 2019 r. w wyniku zmian organizacyjnych wprowadzonych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Kierownikiem Katedry jest dr hab. Michał Domagała. Działalność dydaktyczna pracowników Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego obejmuje zajęcia wykładowe, ćwiczeniowe, warsztatowe, konwersatoryjne i seminaryjne z następujących obszarów prawa: publiczne prawo gospodarcze, prawo konkurencji, prawo konsumenckie, zamówienia publiczne, prawo ochrony środowiska, zarządzanie środowiskiem, organizacja ochrony środowiska, administrowanie zasobami środowiska, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo administracyjne, prawo bankowe.

Badania naukowe prowadzone w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego koncentrują się na zagadnieniach:

  • wpływ Państwa na procesy gospodarcze.
  • publicznoprawne metody oddziaływania administracji na gospodarkę
  • procedura administracyjna w sprawach gospodarczych
  • europejskie prawo gospodarcze
  • wpływ nowych technologii na procesy gospodarcze
  • rozwój gospodarki opartej na wiedzy
  • ochrona danych osobowych
  • prawo informacyjne w administracji publicznej
  • aksjologiczne postawy publicznego prawa gospodarczego
  • rozwiązania horyzontalne w prawie ochrony środowiska

 

Katedra prowadzi badania związane z problematyką wolności gospodarczej i dozwolonych form jej ograniczania. Dotyczą one w szczególności form podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, form reglamentacji tej działalności. Pracownicy Katedry poszukują też odpowiedzi na pytanie o wpływ jaki na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorców mają zjawiska globalizacyjne oraz informatyzacja administracji publicznej, ograniczenia związane z ochroną środowiska oraz zagrożenia cyberprzestrzeni. Przedmiotem zainteresowania jest także procedura administracyjna w sprawach gospodarczych oraz działalność gospodarcza państwa i samorządu terytorialnego. Pracownicy Katedry prowadzą także badania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych prawnych aspektów technologii informacyjnych, prawa informacyjnego w administracji publicznej, prawniczych zastosowań komputerów i sieci.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2020, godz. 11:47 - Małgorzata Ganczar