dr hab. Piotr Zacharczuk

ZACHARCZUK-TK-20160119-001_03_07_2018_1
 

 

Życiorys zawodowy

 

Wykształcenie i przebieg pracy zawodowej

- od października 1995 r. do marca 2000 r. studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z siedzibą w Lublinie zakończone uzyskaniem tytułu magistra prawa;

- od października 2000 r. do marca 2003 r. aplikacja sądowa w okręgu Sądu Okręgowego z siedzibą w Siedlcach zakończona złożeniem egzaminu sędziowskiego;

- od października 2000 r. do września 2006 r. Asystent w Katedrze Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie;

- czerwiec 2005 r. nadanie uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z siedzibą w Lublinie stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa;

- od października 2005 r. do września 2006 r. Adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego Wydziału Administracyjno-prawnego Akademii Polonijnej z siedzibą w Częstochowie;

- od listopada 2005 r. Radca Prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie;

- od lutego 2006 r. do czerwca 2006 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centrali Zbytu Węgla "Węglozbyt" spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach;

- od czerwca 2006 r. do marca 2007 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla "Bogdanka" spółka akcyjna z siedzibą w Bogdance;

- od września 2006 r. do grudnia 2006 r. p.o. Członka Zarządu Dyrektora ds. Handlu i Transportu Kolejowego Lubelskiego Węgla "Bogdanka" spółka akcyjna z siedzibą Bogdance;

- od października 2006 r. do września 2015 r. Adiunkt w Katedrze Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie;

- od sierpnia 2007 r. właściciel Kancelarii Prawnej z siedzibą w Lublinie;

- od czerwca 2013 r. do sierpnia 2014 r. Likwidator Fundacji Naukowej Imienia Pawła Włodkowica z siedzibą w Lublinie;

- od października 2015 r. do lutego 2016 r. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie;

- od grudnia 2015 r. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej KOM-GAZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łosicach;

- od marca 2016 r. Asystent w Katedrze Zarządzania Publicznego i Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie;

- maj 2018 r. nadanie uchwałą nr 36 Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk prawnych, dyscyplinie naukowej – prawo.

 

 

Inne główne osiągnięcia zawodowe

 

- Autor i współautor opublikowanych prac naukowych oraz popularno-naukowych takich jak:

 1. Zezwolenia jako prawny instrument ochrony środowiska, Prawo – Administracja – Kościół 2000, nr 2-3, s. 67-84, ISBN 83-228-0960-3;
 2. Wykorzystywanie instrumentów rynku pozagiełdowego w finansowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych w ochronie środowiska, [w:] Prywatyzacja zadań publicznych w ochronie środowiska, R. Biskup, A. Haładyj, M. Rudnicki (red.), Wydawnictwo Fundacji Edukacyjnej, Lublin–Gorzów Wielkopolski 2004, s. 87-101, współautor, ISBN 83-910551-2-4;
 3. Działalność gospodarcza. Zagadnienia podstawowe, Prawo – Administracja – Kościół 2004, nr 4, s. 115-147, ISSN 1644-9924;
 4. Normatywne ujęcie wolności działalności gospodarczej, Roczniki Nauk Prawnych 2005, t. XV, nr 2, s. 425 – 442, ISSN 1507-7896;
 5. Pojęcie i zakres administracyjnych postępowań szczególnych w systemie prawa administracyjnego procesowego, Prawo – Administracja – Kościół 2005, nr 1-2, s. 43-56, współautor, ISSN 1644-9924;
 6. Poszukiwanie koncepcji struktury administracji skarbowej, [w:] Biurokracja, J. Łukasiewicz (red.), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Rzeszów 2006, s. 203-209, współautor, ISBN 83-922029-9-6;
 7. Nowe zasady ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, [w:] Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, E. Czech (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006, s. 114-128, ISBN 83-7251-637-5;
 8. Prawno-finansowe aspekty opłacalności wdrożenia międzygminnego programu inwestycyjnego w dziedzinie gospodarki odpadami (case study), [w:] Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe, E. Czech (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006, s. 159-176, współautor, ISBN 83-7251-637-5;
 9. Warunki wykonywania działalności w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami, Roczniki Nauk Prawnych 2006, t. XVI, nr 1, s. 427-437, współautor, ISSN 1507-7896;
 10. Lokalizacja i budowa składowisk odpadów, Prawo – Administracja – Kościół 2006, nr specjalny, s. 253-286, ISSN 1644-9924;
 11. Z historii administracji celnej, [w:] Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, A. Dębiński, S. Wrzosek, K. Maćkowska, M. Kruszewska-Gagoś (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 91-97, współautor, ISBN 978-83-7363-560-9;
 12. Prawo zagospodarowania przestrzennego i prawo budowlane, [w:] Kompendium wiedzy administratywisty, S. Wrzosek (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2008, s. 359-385, ISBN 978-83-7363-688-0;
 13. Administracyjnoprawne aspekty ochrony terenów zieleni i zadrzewień, Rocznik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu 2008, t. IV, s. 55-68, ISSN 1732-3150;
 14. Obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, Studnia Prawnicze KUL 2008, nr 3, s. 83-98, ISSN 1897-7146;
 15. Prawne aspekty wprowadzania pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, R. Gola-Sienkiewicz (red.), Wydawnictwo Abrys Szkolenia i Konferencje, Warszawa 2010, s. 11-21, ISBN 83-89018-19-5;
 16. Planowanie gospodarki odpadami w ujęciu nauk administracyjnych, [w:] Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 357-376, ISBN 978-83-255-2013-7;
 17. Prawo zagospodarowania przestrzennego, [w:] Encyklopedia prawa administracyjnego, S. Wrzosek, M. Domagała, A. Haładyj (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 277-281, ISBN 978-83-255-1513-3;
 18. Prawne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego, [w:] Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, M. Szewczak, K. Grabczuk (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 59-80, ISBN 978-83-7702-135-4;
 19. Pojęcie spalarni i współspalarni odpadów, Roczniki Nauk Prawnych 2010, t. XX, nr 1, s. 211-221, ISSN 1507-7896;
 20. Opłaty za korzystanie ze środowiska związane z funkcjonowaniem elektrowni wytwarzających energię elektryczną w wyniku spalania paliw, Studia Prawnicze KUL 2010, nr 4, s. 103-113, ISSN 1897-7146;
 21. Organ ochrony środowiska i instytucja ochrony środowiska, [w:] Organizacja ochrony środowiska, M. Rudnicki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 27-30, ISBN 978-83-7702-191-0;
 22. Zadania organizatorskie, [w:] Organizacja ochrony środowiska, M. Rudnicki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 147-160, ISBN 978-83-7702-191-0;
 23. Zadania wykonawcze, [w:] Organizacja ochrony środowiska, M. Rudnicki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 160-166, ISBN 978-83-7702-191-0;
 24. Administracja publiczna wobec kwestii międzynarodowego przemieszczania odpadów, [w:] Administracja publiczna wobec procesu globalizacji, M. Rudnicki, M. Jabłoński (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 77-111, ISBN 978-83-255-2694-8;
 25. Wymierzanie korekt finansowych beneficjentom realizującym projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, [w:] Finansowanie zadań administracji publicznej ze środków UE, M. Szewczak, M. Ganczar (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 149-167, ISBN 978-83-7702-342-6;
 26. Zasada bliskości w prawie unijnym i polskim dotyczącym gospodarowania odpadami, [w:] Europeizacja prawa ochrony środowiska, M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s. 259-286, ISBN 978-83-7702-320-4;
 27. Ryzyko niewłaściwego ustalenia kręgu stron postępowania administracyjnego prowadzonego w ramach procesu inwestycyjno-budowlanego, [w:] Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych, M. Rudnicki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 225-240, ISBN 978-83-7702-430-0;
 28. Udział organizacji ekologicznej na prawach strony w postępowaniu administracyjnym wymagającym udziału społeczeństwa, [w:] Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, A. Kaźmierska-Patrzyczna, M. Król (red.), Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Szczecin-Łódź-Poznań 2013, s. 295-314, ISBN 978-83-89696-66-5;
 29. Hasła: Katastrofa budowlana, Pozwolenie na budowę, Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, Przepisy techniczno-budowlane, Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, Samowola budowlana, Wywłaszczenie nieruchomości, Zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych, [w:] Leksykon administratywisty, S. Wrzosek, A. Haładyj, M. Domagała (red.), Radom 2013, s. 139-140, 309-310, 314-316, 361-362, 368-369, 406-407, 532-535, 571-573, ISBN 978-83-62491-19-3;
 30. Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca hydroenergię w ujęciu projektowanych unormowań prawnych – zagadnienia wybrane, [w:] Nowe prawo energetyczne, M. Rudnicki, K. Sobieraj (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 15-36, współautor, ISBN 978-83-7702-737-0;
 31. Udział samorządu terytorialnego w tworzeniu form ochrony przyrody, [w:] Samorząd terytorialny z punktu widzenia nowoczesnej administracji, S. Wrzosek, M. Pyter, M. Ganczar (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 359-377, ISBN 978-83-7702-864-3;
 32. Expiry of Licence for Seeking or Identifying Hydrocarbons Deposits [in:] M. Rudnicki, K. Sobieraj (ed.), Environmental Protection Within Industrial Investments Implementation in Poland, KUL Publishing House, Lublin 2014, p. 11-28, współautor, ISBN 978-83-7702-880-3;
 33. Withdrawal or Limitation of the Scope of Licence Regarding Seeking (Search) or Identifying Hydrocarbons Deposits [in:] M. Rudnicki, K. Sobieraj (ed.), Environmental Protection Within Industrial Investments Implementation in Poland, KUL Publishing House, Lublin 2014, p. 29-44, współautor, ISBN 978-83-7702-880-3;
 34. Przetwarzanie i recykling odpadów niebezpiecznych w postaci zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych w ujęciu prawa unijnego i polskiego, [w:] Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, Tom I, J. Sługocki (red.), Presscom, Wrocław 2014, s. 439-459, ISBN 978-83-64512-07-0;
 35. Działalność gospodarcza na obszarze chronionego krajobrazu na przykładzie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, [w:] Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J. Trzewik (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 331-359, ISBN 978-83-7702-950-3;
 36. Historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, [w:] Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Oddziaływanie na zasoby środowiska, B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń 2014, s. 377-391, współautor, ISBN 978-83-72-85-770-5;
 37. Protection of the wolf in the International and European Union Legal Systems, „Review of Comparative Law” 2016, No 1, p. 89-100, współautor, ISSN 0860-8156;
 38. Protection of the wolf in the context of polish administrative law, „Review of Comparative Law” 2016, No 2, p. 91-102, współautor, ISSN 0860-8156;
 39. Aksjologiczne podstawy regulacji prawnych normujących tworzenie i funkcjonowanie obszarów specjalnych, „Forum Prawnicze” 2016, nr 6, s. 16-27, ISSN 2081-688X;
 40. Ecological Connectivity Protection according to the European Union and Polish Law, „Wroclaw Review of Law, Administration & Economics” 2016, No 1, p. 78-88, współautor, ISSN 2084-1264;
 41. Prawne skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt P 19/13, [w:] Prawo zarządzania środowiskiem - aspekty sprawiedliwości ekologicznej, M. Nyka, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 33-42, ISBN 978-83-7531-287-4;
 42. Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, ss. 768, ISBN 978-83-255-9582-1;
 43. Administracyjnoprawne aspekty ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z eksploatacji instalacji spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych, „Studia Prawnicze KUL” 2017, nr 1, s. 153-177, ISSN 1897-7146.

 

- Referent i współreferent na kilkunastu konferencjach naukowych, w tym na międzynarodowych konferencjach naukowych, a w szczególności referatu pt. Przetwarzanie i recykling odpadów niebezpiecznych w postaci zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych w ujęciu prawa unijnego i polskiego wygłoszonego podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej, XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego zorganizowanej przez Katedrę Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego z siedzibą w Szczecinie we wrześniu 2014 r. oraz referatu pt. Prawne skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. akt P 19/13 wygłoszonego podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Sprawiedliwość ekologiczna w gospodarce, energetyce i administracji, Zjazd Katedr Prawa Ochrony Środowiska, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego z siedzibą w Gdańsku i Pomorski Instytut Naukowy imienia Profesora Brunona Synaka z siedzibą w Gdańsku w maju 2016 r. oraz współorganizator kilku konferencji naukowych, w szczególności Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej pt. Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego zorganizowanej przez Katedrę Nauki Administracji i Katedrę Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie w Kazimierzu Dolnym we wrześniu 2010 r. oraz Sekretarz Komitetu Naukowego Konferencji Naukowej pt. Administracja publiczna, gospodarka oraz nauka wobec przemian sektora energetycznego - konferencja jubileuszowa z okazji 15-lecia obowiązywania ustawy prawo energetyczne zorganizowanej przez Katedrę Prawa Zarządzania Środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie w październiku 2012 r.

 

- Wykładowca w ramach wielu zajęć dydaktycznych prowadzonych w związku z pracą w kilku szkołach wyższych, a w szczególności wykładów prowadzonych w związku z pracą w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie pt. Materialne prawo administracyjne, Planowanie przestrzenne i prawo budowlane, Struktury organizacyjne w administracji publicznej oraz Administrowanie zasobami naturalnymi.

 

- Wykładowca i współwykładowca w ramach wielu szkoleń, w tym w szczególności wykładowca w ramach 3 szkoleń zorganizowanych dla pracowników samorządowych przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych z siedzibą w Poznaniu pt. Nowe zasady oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć obowiązujące od 28 lipca 2005 r. we wrześniu 2005 r. oraz współwykładowca w ramach seminarium dla Biura Prawnego PKN Orlen spółka akcyjna z siedzibą w Płocku pt. Prawo ochrony środowiska - wybrane zagadnienia zorganizowanego w Warszawie w marcu 2017 r.

 

- Współautor kilku projektów aktów normatywnych (ustaw i rozporządzeń), w tym w szczególności Projektu ustawy Prawo przedsiębiorców z dnia 18 listopada 2016 r.

 

- Ekspert i konsultant organów administracji publicznej, a w szczególności Członek Zespołu do opracowania projektu Konstytucji Biznesu utworzonego zarządzeniem Nr 16 Ministra Rozwoju z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Konstytucji Biznesu (Dz. Urz. Ministra Rozwoju z 2016 r. poz. 13).

 

- W ramach wykonywania zawodu radcy prawnego autor i współautor licznych analiz prawnych, doradca w ramach wielu dużych projektów zwłaszcza inwestycyjno-budowlanych oraz pełnomocnik w ramach bardzo dużej ilości spraw, w tym przede wszystkim w znacznej ilości skomplikowanych spraw administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

 

Kontakt

e-mail: zacharczuk@kul.pl 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2019, godz. 20:02 - Adam Jankowski