Jolanta Klimek

 

urodzona 9 maja 1976 r. w Nowym Sączu, absolwentka tamtejszego I LO im. J. Długosza (http://www.dlugosz.edu.pl/). Studia polonistyczne na KUL-u odbyła w latach 1995-2000, kończąc je pracą magisterską Fleksja „Ogrodu fraszek” Wacława Potockiego, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Władysławy Książek-Bryłowej. Na podstawie rozprawy „Roksolanki” Szymona Zimorowica. Studium stylistyczno-językowe (promotor prof. dr hab. Władysław Makarski) w lutym 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa.

Od 2000 r. zatrudniona w Katedrze Języka Polskiego, najpierw jako asystent, następnie doktorant-stypendysta, obecnie jako adiunkt. Prowadzi zajęcia ze studentami filologii polskiej i filologii słowiańskiej – głównie z przedmiotów historycznojęzykowych.

Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego i Towarzystwa Naukowego KUL, kurator Koła Językoznawczego Studentów Filologii Polskiej. Zainteresowania badawcze: historia języka polskiego, kresowe dialekty języka polskiego, leksykologia historyczna, etnografia, folklorystyka.

Od 1996 r. związana z Małopolskim Centrum Kultury Sokół jako tłumacz podczas Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór” (http://www.mcksokol.pl/4,Swieto_dzieci_gor.htm).

 

 

PUBLIKACJE

 

 

 

Artykuły, recenzje, sprawozdania:


1. Z fleksji Ogrodu fraszek Wacława Potockiego. [w:] Język polski. Współczesność. Historia, t. 3. Lublin 2002.

2. Composita w Roksolankach Szymona Zimorowica na tle XVII-wiecznych danych leksykograficznych. [W:] Język polski. Współczesność. Historia, t. 4. Lublin 2003.

3. Kędy wasilek kocha się i mięta z przykrym lubczykiem. Leksyka roślinna w poezji braci Zimorowiców. „Roczniki Humanistyczne KUL” 6, 2005.

4. Człowiek, czas i przestrzeń w Roksolankach Szymona Zimorowica, [w:] Semantika movi i tekstu, Ivano-Frankivsk 2006.

5. Siedemnastowieczna rywalizacja przysłówków odprzymiotnikowych na -e i -o. (Na materiale polskojęzycznej poezji czerwonoruskiej i ukraińskiej), [w:] Staropolszczyzna piękna i interesująca, t. 1, red. S. Cygan, Kielce 2006.

6. Dawne, przestarzałe, rzadkie, nieobecne. Kierunek i tempo zmian statusu słownikowego dubletów przysłówkowych, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, 15 (2006).

7. Galicyjska rodzina w świetle pieśni ludowych, „Świat Słowian w języku i kulturze”, t. 7. Kulturoznawstwo, red. E. Komorowska, A. Krzczonowska, Szczecin 2006.

8. (recenzja) A.P. Gruco, Staroslavjanskij jazyk, Minsk 2004, „Roczniki Humanistyczne KUL” 6, 2006.

9. Słownik rymowy Roksolanek Szymona Zimorowica, w: Sučasni problemy lingvistyčnych doslidžen’ i metodyka vykladann’a inozemnych mov profesijnogo spilkuvann’a u vyščij školi. Č. 1, Lviv 2007.

10. Ukrainizmy w języku Szymona Zimorowica, „Slavia Orientalis”, 2007, 3.

11. III Dni Poznania w Lublinie (współautorstwo z M. Nowak), „Roczniki Humanistyczne KUL”, 2007.

12. Siódme Spotkania Lubelskich Językoznawców (współautorstwo z M. Nowak), „Roczniki Humanistyczne KUL”, 2007.

13. Język pisarzy jako problem lingwistyki, (współautorstwo z M. Nowak), „Facta Simonidis”, 2008.

14. Ruszyłeś głową jak zdechłe cielę ogonem. Piotr Mohyła odpowiada Kasjanowi Sakowiczowi, w: Styl a semantyka, red. I. Szczepankowska, Białystok 2008.

 

Redakcja:


J.M. Bulzak, I tego się trzymajmy! Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Lachy” 1956-2006, red. J. Klimek, Nowy Sącz 2006.

Warsztaty Translatorskie IV / Workshop on Translation IV, red. R. Sokoloski, H. Duda, J. Klimek, K. Klimkowski, Lublin – Ottawa 2007.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2008, godz. 12:37 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn