Mariusz Koper – urodził się 2 lipca 1974 roku w Tomaszowie Lubelskim. W latach 1994-1997 studiował polonistykę w Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Zamościu. Tytuł licencjata otrzymał na podstawie pracy dyplomowej Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. W. Makarskiego. Od 1997 roku kontynuował studia z filologii polskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę magisterską: Toponimia gminy Susiec, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Zenona Leszczyńskiego, obronił w 2000 roku. Przez kolejne lata pełnił funkcję asystenta, a następnie doktoranta w Katedrze Języka Polskiego KUL. Rozprawę doktorską o historycznym nazewnictwie terenowym dawnej ziemi chełmskiej napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Władysława Makarskiego. W 2006 roku uchwałą Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na podstawie przedstawionej dysertacji oraz po złożeniu wymaganych egzaminów uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Autor kilkunastu artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu szkiców popularnonaukowych. Publikował m.in. w Towarzystwie Naukowym KUL, Wydawnictwie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wydawnictwie UMCS, krakowskim „Języku Polskim”, zamojskich „Factach Simonidis”, „Ziemi Lubelskiej”, „Ziemi Lubaczowskiej” i „Tygodniku Tomaszowskim”. Członek Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Jego główne zainteresowania to analizy onomastyczne, stosunki językowo-etniczne oraz historyczno-osadnicze narodu polskiego i ukraińskiego, cerkiewszczyzna, język mediów (ze szczególnym uwzględnieniem komentarza sportowego), fonetyka, emisja oraz impostacja głosu. Z zamiłowania historyk i regionalista. Pasjonat sportu, turystyki pieszej i rowerowej, muzyki słowiańskiej, a także śpiewu i gry na gitarze. Od urodzenia związany uczuciowo z bliskim mu Roztoczem Wschodnim.

Artykuły naukowe, popularnonaukowe, recenzje (wybór)

1. Z toponimii Roztocza, „Roczniki Humanistyczne KUL”, 2001-2002, t. XLIX-L, z. 6, s. 179-193.
2. „Poezja Futbolu”. Kilka uwag o języku sprawozdawców sportowych, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, red. Władysława Książek-Bryłowa, Henryk Duda, t. IV, Lublin 2003, s. 51-62.
3. Osobliwe formacje mikrotoponimiczne z terenu dawnej ziemi chełmskiej, [w:] Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych, red. Michał Łesiów, Marek Olejnik, Lublin 2005, s. 89-97.
4. Problemy z ustaleniem statusu historycznej nazwy terenowej, „Roczniki Humanistyczne KUL”, 2005, t. LIII, z. 6, s. 53-59.
5. Archeologia na drodze, „Ziemia Lubelska”, 2006, nr 7-8/43-44, s. 34-35 (współautor Adam Niedbał).
6. Pogranicze polsko-ukraińskie w filmach Adama Kulika, „Ziemia Lubaczowska”, 2006, nr 3/10, s. 11-13.
7. Królewskie miejscowości. „Lubycza Kr.”, „Gazeta Lubycka”, 2006, nr 11-12/77-78, s. 20-21.
8. Jeszcze raz w sprawie klasyfikacji nazw terenowych, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, red. Zdzisława Krążyńska, Zygmunt Zagórski, t. XV, Poznań 2006, s. 65-72.
9. Przyroda powiatu lubaczowskiego, „Ziemia Lubaczowska”, 2007, nr 1/11, s. 22.
10. Recenzja: Słowniczek nazw fizjograficznych gminy Wisznice, Wisznice 2006, ss. 38, „Roczniki Humanistyczne KUL”, 2007, t. LV, z. 6, s. 157-160.
11. Edward Stachura w Bełżcu, „Głos Bełżca”, 2007, nr 8/70, s. 6-7.
12. Legendarna Lubycza, „Tygodnik Tomaszowski”, 2007, nr 11, s. 10.
13. Zapomniane miasteczko żydowskie, „Tygodnik Tomaszowski”, 2007, nr 13, s. 7.
14. Tropem Stachury  Mieczysław Kosz, „Tygodnik Tomaszowski”, 2007, nr 16, s. 22.
15. O cerkiewszczyźnie bełżeckich inskrypcji nagrobnych, „Głos Bełżca”, 2008, nr 1-2/71-72, s. 6-7.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2008, godz. 15:26 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn