Prowadzący

dr Anna Jeziorkowska-Polakowska

mgr Agnieszka Karczewska

Liczba godzin: 60

Liczba punktów ECTS: 4

Efekty kształcenia

Po ukończeniu II roku specjalizacji pedagogicznej student otrzymuje przygotowanie konieczne do organizowania i prowadzenia lekcji języka polskiego w gimnazjum.

Student:

 1. Posługuje się podstawowymi dokumentami oświatowymi;
 2. Przygotowuje plan pracy dydaktycznej;
 3. Konstruuje wymagane dokumenty szkolne;
 4. Potrafi być wszechstronnego przygotowany do lekcji;
 5. Indywidualizuje pracę z uczniami;
 6. Organizuje warsztat pracy nauczyciela w gimnazjum;
 7. Planowania awansu zawodowego.

Forma zaliczenia przedmiotu

aktywna praca podczas zajęć, systematyczne uczestniczenie w hospitacjach lekcji języka polskiego w gimnazjum oraz przygotowanie kart hospitacyjnych, regularnie przygotowywane niewielkie prace pisemne (np. recenzja podręcznika, projekt/konspekt lekcji, ćwiczenia do pracy z tekstem, przykładowy sprawdzian), kolokwium.

 

Treści programowe

 1. Podstawa programowa do gimnazjum (cele kształcenia, treści nauczania, teksty kultury, zalecane warunki i sposób realizacji).
 2. Programy nauczania i podręczniki gimnazjalne (charakterystyka, porównanie).
 3. Plan pracy dydaktycznej w gimnazjum – rozkład materiału (teoria i praktyka).
 4. Ocenianie (Przedmiotowy System Oceniania, kryteria oceniania).
 5. Sprawdzanie i ocenianie przykładowych prac uczniów.
 6. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych – wiedza o języku w gimnazjum.
 7. Kształtowanie kompetencji czytelniczych – lektury w gimnazjum.
 8. Kształcenie kompetencji kulturowych – różne teksty kultury w gimnazjum.
 9. Dydaktyka języka, literatury, kultury i komunikacji traktowana integralnie (założenia podstawy programowej, uwagi o realizacji).
 10. Metody tradycyjne i aktywizujące w gimnazjum.
 11. Konspekt (scenariusz) lekcji i jego elementy składowe.
 12. Tworzenie konspektów (scenariuszy) do wybranych tekstów kultury.
 13. Archiwizowanie zajęć przy użyciu dziennika tradycyjnego i elektronicznego.
 14. Hospitacje w gimnazjum (przygotowanie, analiza przykładowych kart obserwacji lekcji).
 15. Konkursy przedmiotowe z języka polskiego (omówienie przykładowych arkuszy).
 16. Kontrakt z uczniem – praca z uczniem zdolnym w gimnazjum i mającym trudności w nauce.
 17. Egzamin gimnazjalny (analiza przykładowych zadań).
 18. Organizacja warsztatu pracy nauczyciela polonisty w gimnazjum.
 19. Awans zawodowy nauczyciela.

Literatura

 1. Podstawa programowa z komentarzami. Język polski, t. 2, MEN, Warszawa 2009.
 2. R. I. Arends, Uczymy się nauczać, tłum. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 1994.
 3. W. Bobiński Konteksty kulturowe w dydaktyce literatury, w: Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty;red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004.
 4. A. Biernacka, Szkoła i polonistyka w społeczeństwie informacyjnym, w: Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004.
 5. S. Bortnowski, Nowe spory, nowe scenariusze, Warszawa 2001.
 6. S. Bortnowski, Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Wyd. STENTOR, Warszawa 2005.
 7. J. Brophy, Motywowanie uczniów do nauki, tłum. K. Kruszewski, PWN, Warszawa 2002.
 8. B. Dyduch, Między słowem a obrazem, Kraków 2007.
 9. E-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Wyd. KUL, Lublin 2009.
 10. K. Gallagher, Jak zachęcać do czytania, tłum. M. Pagińska, Gdańsk 2007.
 11. J. Kowalikowa, Narodziny nauczyciela polonisty, Wyd. UNIVERSITAS, Kraków 2006.
 12. J. Kowalikowa, Tekst cudzy – tekst własny, w: Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. A. Janus- Sitarz, Kraków 2004.
 13. B. Kubiczek, Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się?, Wyd. NOWIK, Opole 2006.
 14. H. Kurczab, Pogranicza  sztuk i konteksty literatury pięknej, Rzeszów 2001.
 15. M. Marzec, Miłość i gimnazjaliści. Praca z tekstem kulturowym na lekcjach języka polskiego, Tow. Nauk. KUL, Lublin 2008.
 16. B. Niemierko, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, warszawa 2007.
 17. Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim. Podręcznik do ćwiczeń z metodyki języka polskiego, red. B. Myrdzik, Wyd. UMCS, Lublin 2000.
 18. Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko, Ofic. Wyd. „Impuls”, Kraków 2009.
 19. Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty, red. A. Janus-Sitarz, Wyd. UNIVERSITAS, Kraków 2004.
 20. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Metody. Konspekty. Ścieżki międzyprzedmiotowe. Materiały edukacyjne, red. R. Chojnacki, Wyd. ZNAK, Kraków 2001.
 21. M. Rusek,Przed monitorem i z książką. Polonistyczna edukacja w dobie multimediów; Polonista wobec hipertekstów literackich, w: Szkolne spotkania z literaturą w: Szkolne spotkania z literaturą, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2007.
 22. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, PWN, Warszawa 2002.
 23. Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, PWN, Warszawa 1993.
 24. Z. Uryga, Godziny polskiego. Z zagadnień kształcenia literackiego, PWN, Warszawa 1996.
 25. A. P. Wierzbiccy, Praktyczna stylistyka (rozdz. wstępne). Warszawa 1970.
 26. K. Żegnałek, Dydaktyka ogólna (wybrane zagadnienia), Wyd. WSP TWP, Warszawa 2005.

 Czasopisma metodyczne:

 1. „Polonistyka” 
 2. „Warsztaty Polonistyczne”
 3. „Zeszyty Szkolne”
 4. „Język Polski w Gimnazjum”
 5. „Nowa Polszczyzna”
 6. „Język Polski w Praktyce”
 7. „Psychologia w Szkole”
 8. „Między nami Polonistami”

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2013, godz. 17:50 - Aleksandra Dziak