Kalendarium, sporządzone na podstawie dokumentacji archiwalnej, ukazuje rodzaj zajęć prowadzonych w KUL przez Księdza Docenta Wojtyłę. Zmniejszenie liczby zajęć, począwszy od roku akademickiego 1960/1961, wiąże się z godnością biskupią Księdza Docenta (od 1958 r.), z racji której musiał On godzić swą pracę naukowo-dydaktyczną z coraz większym zaangażowaniem w coraz ważniejsze sprawy Kościoła. By zdać sobie sprawę z ogromu zajęć Księdza Biskupa - później zaś arcybiskupa i kardynała - Wojtyły, wystarczy zajrzeć do Kalendarium Karola Wojtyły (red. A. Boniecki MIC, Kraków 1983; 2000, wyd. 2 popr. i uzup.). W tym kontekście godny podkreślenia jest fakt, że pomimo tylu i tak ważnych obowiązków wciąż pełnił On swą funkcję wykładowcy w Uniwersytecie. Dodajmy, że z czasem coraz rzadziej przyjeżdżał z wykładami do Lublina, natomiast coraz częściej zapraszał swych współpracowników i studentów na seminarium do Krakowa.

 

9 X 1954 - Prof. dr J. Kalinowski, dziekan Wydziału Filozoficznego, przedstawił na posiedzeniu Senatu Akademickiego KUL wniosek Rady tegoż Wydziału o powierzenie zajęć zleconych w zakresie etyki filozoficznej ks. drowi hab. Karolowi Wojtyle.


12 X 1954 - Prorektor KUL ks. prof. S. Płodzień powierza ks. dr. hab. Karolowi Wojtyle wykłady zlecone na Wydziale Filozoficznym w roku akademickim 1954/1955, a mianowicie: 1 godz. tyg. - „Historia doktryn etycznych”, 2 godz. tyg. - proseminarium.


19 VIII 1955 - Prorektor KUL ks. prof. S. Płodzień poszerza zakres zajęć zleconych ks. dr. hab. Karola Wojtyły. W roku akademickim 1955/1956 prowadzi: 2 godz. tyg. wykład - „Historia doktryn etycznych” oraz 2 godz. tyg. - seminarium dla studentów III i IV roku specjalizacji praktycznej.


31 III 1956 - Prorektor KUL ks. prof. S. Płodzień powierza ks. dr. hab. Karolowi Wojtyle konwersatorium etyczne na Wydziale Filozoficznym - 1 godz. tyg.


29 X 1956 - Kolejna zmiana zajęć ks. dr. hab. Karola Wojtyły w roku akademickim 1956/1957: 2 godz. tyg. wykładu oraz 2 godz. tyg. ćwiczeń z filozofii moralnej dla studentów I i II roku specjalizacji teoretycznej i praktycznej, 2 godz. tyg. wykładu „z wybranych zagadnień z filozofii moralnej” oraz 2 godz. tyg. „seminarium z filozofii moralnej” dla studentów III i IV roku specjalizacji praktycznej.


16 XI 1956 - Wniosek Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Rady Wydziału Filozoficznego o mianowanie ks. dra hab. Karola Wojtyły zastępcą profesora w Katedrze Etyki, przedstawiony przez dziekana prof. J. Kalinowskiego na posiedzeniu Senatu Akademickiego KUL.

 

27 XI 1956 - „Senat Akademicki na posiedzeniu w dniu 27 XI 1956 r. uchwalił jednomyślnie wniosek Rady Wydziału”. Podpisany ks. prof. S. Płodzień.


1 XII 1956 - Od tego dnia ks. dr hab. Karol Wojtyła jest oficjalnie zastępcą profesora i etatowym pracownikiem KUL-u. Oprócz dotychczasowych zajęć prowadzi też seminarium aspiranckie - 1 godz. tyg.


15 XI 1957 - Pismo Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki informujące, że podanie Senatu Akademickiego KUL w sprawie zatwierdzenia ks. dra hab. Karola Wojtyły jako docenta zostało rozpatrzone pozytywnie.

 

Rok akad. 1960/1961 - Ks. bp doc. dr hab. Karol Wojtyła zostaje zatrudniony na pół etatu; prowadzi 1 godz. tyg. wykładu monograficznego „z wybranych zagadnień z etyki” dla studentów III i IV roku specjalizacji teoretycznej i IV i V roku specjalizacji praktycznej oraz 2 godz. tyg. seminarium z etyki.


11 XI 1976 - Wniosek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej o nadanie ks. kard. doc. drowi hab. Karolowi Wojtyle tytułu - przewidzianego statutem KUL - profesora honorowego KUL.


10 XII 1976 - Uchwała Senatu Akademickiego KUL w sprawie nadania ks. kard. Karolowi Wojtyle tytułu profesora honorowego KUL.


31 III 1977 - List rektora KUL prof. dra hab. M. A. Krąpca OP do Departamentu Studiów i Badań Uniwersyteckich i Pedagogicznych Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w Warszawie z prośbą o zatwierdzenie uchwały Senatu KUL z 10 XII 1976 r. w sprawie nadania Karolowi Kardynałowi Wojtyle tytułu profesora honorowego KUL. Odpowiedzi Ministerstwa brak.


Oprac. Maria Filipiak