Książki

 
 • Homo iudicans. Sądzenie jako degradacja osoby. Lublin 2018.

homo_iudicans

 

 • Abraham w polskiej prozie biblijnej, Lublin 2012

Abraham1.jpg

 • Homo transcendens w świecie Gombrowicza, Lublin 2004  
e._fiaa_homo_transcedens_400
 • Modele freudowskiej metody badania dzieła literackiego, Lublin 1991 Modele.jpg Spis treści.jpg
 e._fiala_modele_400
 
 

Artykuły
2017
 • Z labiryntów afektolatrii ku dojrzałej osobowości. Bettelheima psychoanaliza baśni na przykładzie „Kopciuszka" oraz „Pięknej i Bestii" [w:] Idol w kulturze. Studia pod redakcją E. Fiały, A. Fitasa, D. Skórczewskiego, Lublin 2017
 • Sądzenie jako degredacja osoby, „Ateneum Kapłańskie" 2017, z. 3 (652)
 • Od dekonstrukcji idoli do absolutu indywidualności w twórczości Gombrowicza [w:] Literatura a religia – wyzwania postsekularności, red. T. Garbol, Lublin 2017
2016
 • Całość u Gombrowicza [w:] Intryga interpretacji. Profesor Władysław Panas in memoriam. Red. A Fitas, Lublin 2016
 • Autoafirmacje Gombrowiecza w „Dzienniku" i „Kronosie" [w:] Mądrość literatury, red. P. Panas, A. Tyszczyk, Lublin 2016
2015
 • O tryptyku egzystencjalnym w encyklice Dives in misericordia Jana Pawła II [w:] Karol Wojtyła – Jan Paweł II artysta słowa, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Kaczmarek, Lublin 2015
 • Całość u Gombrowicza, „Ruch Literacki” 2015, z. 4
2014
 • The Shadows of Mother Imago in Gombrowicz's World [in:] Melancholia: Disease of the Soul, ed. D. Skórczewski, A. Wierciński, Lublin 2014
 • Fenomen kerygmatu: Biblia – wiara – teologia [w:] Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia – re-wizje – perspektywy, red. J. Borowski, E. Fiała, I. Piekarski, Lublin 2014
 • Zagadka kerygmatyczna ofiary Izaaka w polskiej prozie biblijnej [w:] tamże. 

 

2013

 • O trzech kręgach prawdy egzystencjalnej: libido, idol, kerygmat [w:] Nieść kaganek oświaty... Dzieje kształcenia nauczycieli w Kluczborku (1953 - 1975), red. K. Burtny, B. Cimała, Z. Jasiński, Opole 2013
 • Ideał kompromitowany idolem [w:] Źródła wielkości mistrzów. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Pawłowi Gachowi, red. M. Nowak, R. Jusiak, J. Mazur, Lublin 2013

2012

 • Wokół zła ontycznego w prozie Gombrowicza, „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 2
 • Amor idolatricus w „Pornografii” i „Kosmosie” Gombrowicza [w:] Psychoanalityczne interpretacje literatury. Freud – Jung – Fromm – Lacan, red. E. Fiała, I. Piekarski, Lublin 2012

2011

 • Maminsynek zbuntowany w świecie Gombrowicza [w:] Tożsamość i transgresja w literaturze, red. W. Nowicki, A. Orłowska, W. Pyczek, Zamość 2011
 • Próba wiary Abrahama w opowiadaniach Jerzego Zawieyskiego „Dno studni niepamięci” i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Ofiarowanie” [w:] Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze, red. A. Bielak. P. Nowaczyński, Lublin 2011
2010
 • Gombrowicza przygody z idolem [w:] Witold Gombrowicz nasz współczesny, red. J. Jarzębski, Kraków 2010
 • Antymit kobiety w świecie Gombrowicza [w:] Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze i kulturze, red. G. Borkowska i L. Wiśniewska, Gdańsk 2010
 • Sacrum idolatryczne w „Bakakaju” i „Kosmosie” Gombrowicza [w:] Religijność na progu nowoczesności. O literaturze polskiej lat 1918-1945, red. M. Ołdakowska-Kuflowa, L. Giemza, Lublin 2010
 • O idolatrycznej miłości w „Kosmosie” Gombrowicza, „Ruch Literacki” 2010, z. 2

2009

 • „Zamość" Izaaka Babla jako ikona zdesperowanej hybris, [w:] Literackie twarze Zamojszczyzny, red. H. Duda, E. Fiała, M. Gorlińskiej, Zamość 2009
 • The Evolution of Psychoanalytic Hermeneutics of Literary Work [w:] The Task of Interpretation: Hermeneutics, Psychoanalysis and Literary Studies, red. D. Skórczewski, A. Wierciński, E. Fiała, Lublin 2009
 • Homo idolatricus w opowiadaniach Gombrowicza, „Ethos" 2009, nr 3/4
 • O prawdzie metafizycznej w dyskursie egzystencjalnym Gombrowicza [w:] Prawda w literaturze. Studia pod redakcją Andrzeja Tyszczyka, Jarosława Borowskiego, Ireneusza Piekarskiego, Lublin 2009

2008

 • Trauma i egzystencja. Gombrowicz w optyce Lacana, [w:] Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, red. D. Seweryn, W. Kaczmarek, A. Seweryn, Lublin 2008 
 •  O trzech dyskursach w psychoanalizie dzieła literackiego, „Ruch Literacki” 2008, z. 2
 • „Pamiętnik Literacki" 2008, z. 1, [rec.] M. P. Markowski, Czarny nurt. Gombrowicz,  świat, literatura, Kraków 2005
2007
 • Dramat Abrahama w „Tryptyku rzymskim" Jana Pawła II i w przekładzie angielskim Jerzego Peterkiewicza. Wokół „dwóch oryginałów” – poetyckiego i biblijnego [w:] Warsztaty translatorskie IV/ Workshop on Translation IV. Red. R. Sokoloski, H. Duda, K. Klimkowski, J. Klimek, Lublin 2007

2005

 • Stefan Baley jako psychoanalityk literatury, „Przegląd Humanistyczny” 2005, nr 2

2004

 • Widnokrąg życia w powieściach Myśliwskiego, „Zeszyty Naukowe KUL” 2004, nr 2
 • Papieża metafory genialne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2004, nr 3
 • Gombrowicz i świat idoli, „Zeszyty Szkolne” 2004, nr 4

2003

 • Gombrowicz w perspektywie psychoanalizy [w:] Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, red. A. Tyszczyk, E. Fiała, R. Zajączkowski, Lublin 2003
 • Próg, kres, obietnica. Trzy kręgi myśli egzystencjalnej w „Tryptyku rzymskim” Jana Pawła II, Lublin 2003
 • Der existentielle Gombrowicz, "Zeitschrift fur Slawistik" 2003, z. 4  (t. 48)

2002

 • Transgresje racji moralnych w „Pornografii” Gombrowicza, „Teksty Drugie” 2002, nr 3
 • Przekład wobec zagadek oryginału [w:] Warsztaty translatorskie. Workshop on Translation, Lublin – Ottawa 2002
 • Gombrowicz egzystencjalny, "Przegląd Artystyczno-Literacki" 2002, nr 9

2001

 • Homo transcendens w “Kosmosie” Gombrowicza, „Przegląd Humanistyczny” 2001, nr 3
 • O początkach i perspektywach psychoanalitycznej interpretacji literatury. Gombrowicz w optyce Freuda i Fromma, „Pamiętnik Literacki 2001, nr 4

2000

 • Wokół ojca i mistrza w poezji Herberta [w:] Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak i T. Ożóg, Lublin 2000
 • Od libido do idola. Wokół „Rewizji psychoanalizy” Ericha Fromma, „Teksty Drugie” 2000, nr 6

1999

 • Księga lęków polskich, czyli „Trans-Atlantyk” Gombrowicza, „Ruch Literacki” 1999, nr 5
 • „Romans z idolem”, „Znak” 1999, nr 534

 

Wcześniejsze publikacje

 • O diable współczesnym. Wokół jednego wiersza Szymborskiej, „Roczniki Humanistyczne” 1998, z. 1 (zeszyt specjalny)
 • Egolatria w „Legendach” Andrzeja Niemojewskiego [w:] Problematyka religijna w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, red. S. Fita, Lublin 1993
 • N. Frye’a zmagania z Biblią [rec. N. Frye, The Great Code: The Bible and Literature, Toronto 1982), „Przegląd Powszechny” 1985, nr 3
 • O krytyce psychoanalitycznej w ujęciu Normana N. Hollanda, „Przegląd Humanistyczny” 1981, nr 5
 • Oficjalność i podoficjalność. O koncepcji człowieka w powieściach Witolda Gombrowicza, „Roczniki Humanistyczne” 1974, z. 1

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2019, godz. 16:18 - Ireneusz Piekarski