1. Historia Katedry

 

Katedra Socjologii Prawa i Moralności została utworzona z początkiem 2015 roku poprzez połączenie dwóch Katedr – Socjologii Prawa i Socjologii Moralności.

 

Historia Katedry Socjologii Prawa sięga okresu międzywojennego, kiedy to powstała Katedra Teorii i Filozofii Prawa, przekształcona następnie w Katedrę Filozofii Prawa. W 1993 roku nazwa Katedry została rozszerzona – powstała Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka. W okresie PRL była jedyną katedrą filozofii prawa w Polsce. Kierownikiem Katedry do 1993 roku była śp. prof. dr hab. Hanna Waśkiewicz, która prowadziła badania i dydaktykę w zakresie filozofii prawa, zwłaszcza prawa naturalnego, oraz w zakresie ujmowanych w perspektywie prawnonaturalnej praw człowieka. W Katedrze pracowali m.in.: prof. Jerzy Kalinowski, dr Krzysztof Kozłowski, prof. dr hab. Jerzy Rebeta (obaj doktoryzowani pod kierunkiem prof. Waśkiewicz), śp. ks. mgr Edmund Rink. Od 1984 roku pracownikiem Katedry jest dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL, obecny kierownik Katedry.

 

Katedra Socjologii Moralności powstała w 1984 roku, jej twórcą i kierownikiem był ks. prof. dr hab. Janusz Mariański. W ramach prac Katedry Socjologii Moralności KUL podejmowane były kwestie teoretyczne (np. teoria moralności), analizy odnoszące się  do historii socjologii moralności, zwłaszcza w odniesieniu do takich autorów jak: Niklas Luhmann, Ronald Inglehart, Gerhard Schulze, Luigi Sturzo, Stanley Cohen, Maria Ossowska, Adam Podgórecki, Józef Chałasiński, Bronisław Malinowski oraz badania empiryczne z obszaru socjologii moralności, dotyczące m.in.: etosu pracy wybranych kategorii społeczno-zawodowych, wartości moralnych młodzieży, poczucia sensu życia młodzieży, wartości rodzinnych młodzieży, patologii społecznej i moralnej. Pod kierunkiem ks. prof. Janusza Mariańskiego opracowano w Katedrze Socjologii Moralności kilkadziesiąt kwestionariuszy wywiadu i ankiet do prowadzenia badań nad moralnością społeczeństwa polskiego. Ogółem w Katedrze Socjologii Moralności pod kierunkiem ks. prof. Janusza Mariańskiego powstało ponad 50 doktoratów i blisko 200 prac magisterskich. Cztery osoby spośród uczniów ks. prof. Janusza Mariańskiego uzyskały stopień doktora habilitowanego (Ewa Budzyńska, Andrzej Tarczyński, Mariusz Zemło, Grzegorz Adamczyk). Jedną z głównych publikacji ks. prof. dr hab. Janusza Mariańskiego jest „Socjologia moralności”, wydana w 2006 roku przez Wydawnictwo KUL, stanowiąca znakomitą syntezę dotychczasowego dorobku subdyscypliny. W Katedrze pracowali m.in.: o. dr Leon Smyczek, ks. dr Marek Jeżowski, dr Edward Balawajder.


2. Aktywność i najważniejsze osiągnięcia

 

    dr hab. GRZEGORZ ADAMCZYK, prof. KUL

 

Współpraca międzynarodowa:

Od 16 stycznia 2017 koordynator sieci Ethics and Politics in the European Context w ramach programu Central European Exchange Program for University Studies

13-20 października 2016, Austria, University of Vienna, Department of Political Science, Department of Systematic Theology and Ethics, stypendium Central European Exchange Program for University Studies, Mobility for Teaching w sieci naukowej Ethics and Politics in the European Context

17-25 września 2016, USA, University of Massachusetts Boston, Instytut Socjologii, stypendium Erasmus+, Staff Mobility for Teaching

1 sierpnia – 31 października 2015, Niemcy, Goethe University Frankfurt am Main, staż w ramach projektu “Najlepsze praktyki w w strategicznej transformacji KUL”

13-14 marca 2015, Słowacja, Catholic University of Ruzomberok, Department of Applied Economics, Workshop “Dignity and Poverty”

7-8 marca 2014, Rumunia, University of “Lucian Blaga” Sibiu, Department of Theology, Workshop “Dignity and Poverty”

1 lipca – 30 sierpnia 2006, Niemcy, Goethe University Frankfurt am Main, stypendium Foundation Deutscher Akademischer Austauschdienst

 

Uzyskane granty:

2017-2018: dotacja celowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie i utrzymanie Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL

 

2010-2011: projekt badawczy pt. „Moralność i konsumpcja w przestrzeni międzyludzkiej. Studium socjologiczne o polskich orientacjach moralnych, stylach konsumpcji i ich społecznych uwarunkowaniach”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt nr N N116 272838)

 

Udział w projektach:

2012-2015: Ekspert ds. badań ilościowych w projekcie pt. „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej”; Zleceniodawca: Instytut Badań Edukacyjnych, miejsce wykonywania projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

2015: Ekspert ds. metodologii w projekcie „Badanie postaw uczniów szkół ponadgimnazjalnych wobec historii Polski XX wieku” realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski oraz WYG PSDB sp. z o.o. w ramach projektu systemowego „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego (Entuzjaści Edukacji”, realizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Najważniejsze publikacje:

2018

Grzegorz Adamczyk, Socio-Cultural Capital as a Factor Differentiating Students’ Skills in the Field of Speech Reception and Creation as well as the Analysis and Interpretation of Cultural Texts, “The New Educational Review” 2018, 1/51, s. 91-103.

Grzegorz Adamczyk, Polacy w centrach handlowych. Między kupowaniem racjonalnym, kompensacyjnym i kompulsywnym, „Marketing i Rynek” 2018, nr 1, s. 13-20.

Grzegorz Adamczyk, Młodzież w polskim społeczeństwie konsumpcyjnym. Między konsumpcją racjonalną, kompensacyjną a kompulsywną, „Rocznik Lubuski” 2018, 1/44, s. 365-380.

Grzegorz Adamczyk, Moralność i społeczeństwo. Pola badawcze socjologii moralności, w: Wioletta Szymczak (red.), 100 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Idee – Teorie – Badania, TN KUL, Lublin 2018, s. 185-199.

2015-2016

Grzegorz Adamczyk, Religijność w polskim społeczeństwie konsumpcyjnym, w: Sławomir H. Zaręba, Irena Borowik (red.), Tradycja i innowacja w polu refleksji socjologii religii, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa 2016, s. 163-172.

Grzegorz Adamczyk, Przemiany moralności w polskim społeczeństwie między mitem a rzeczywistością. W kręgu socjologii Janusza Mariańskiego, „Roczniki Nauk Społecznych” 7/2015, s. 161-180.

2010-2014

Grzegorz Adamczyk, Moralność i konsumpcja we współczesnym społeczeństwie polskim. Studium socjologiczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Grzegorz Adamczyk, Peter Gostmann (red.), Socjologiczna perspektywa procesów kształtowania życia społecznego, „Roczniki Nauk Społecznych” 4/2012.

Grzegorz Adamczyk, Kondycja moralna społeczeństwa polskiego w kontekście demonstratywnych i kompensacyjnych zachowań konsumenckich, „Folia Sociologica” 40/2012, s. 299-315.

Grzegorz Adamczyk, W poszukiwaniu „dobrego” społeczeństwa. Socjologia moralności w ujęciu księdza Janusza Mariańskiego, w: Józef Badania (red.), Między socjologią i teologią. Pola zainteresowań i badań naukowych Janusza Mariańskiego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010, s. 81-101.

Do 2009

Grzegorz Adamczyk, Polska między narodem a Europą. Próba typologii postaw polskich parlamentarzystów wobec tożsamości narodowej i europejskiej, w: Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski (red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji, Lublin 2009, s. 261-274.

Grzegorz Adamczyk, Kompensacyjne i demonstratywne zachowania – przejaw przemiany moralności?, w: Józef Baniak (red.), Metodologia i problematyka socjologii moralności, Redakcja Wydawnictw Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009, s. 203-214.

Grzegorz Adamczyk, Peter Gostmann, Polen zwischen Nation und Europa. Zur Konstruktion kollektiver Identität im polnischen Parlament, Wiesbaden 2007.
Elmar Lange, Sunjong Choi, Dojin Yoo, Grzegorz Adamczyk, Jugendkonsum im internationalen Vergleich. Eine Untersuchung der Einkommens-, Konsum-, und Verschuldungmuster der Jugendlichen in Deutschland, Korea und Polen, Wiesbaden 2005.

Grzegorz Adamczyk, Marek Jeżowski, Leon Smyczek, Postawy młodzieży szkół średnich wobec narkomanii. Studium socjologiczne, Lublin 2004.

Grzegorz Adamczyk, Wartości społeczne w świadomości młodzieży niemieckiej i polskiej, Lublin 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2020, godz. 12:57 - Maria Mazurek-Olszowa