2018


12 grudnia 2018 odbyły się z organizowane przez Katedrę, we współpracy z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytutem Sądecko-Lubelskim, XXXVI Dni Praw Człowieka: Socjologia praw człowieka in statu nascendi. Wokół koncepcji Hanny Waśkiewicz i Adama Podgóreckiego (w związku z 25. i 20. rocznicą śmierci tych wybitnych przedstawicieli polskiej filozofii prawa i socjologii prawa), xxxvi-dni-praw-czlowieka,art_83863.html  W konferencji wzięli udział przedstawiciele 9 polskich uczelni.

 

3 grudnia 2018 zakończone zostały prace nad stroną internetową sieci naukowej "Ethics and Politics in the European Context" koordynowanej przez dr hab. Grzegorza Adamczyka - www.ethicsandpolitics.eu. Zapraszamy do lektury!

 

29-30 listopada 2018 w Łodzi odbyła się konferencja pt. XII KONFERENCJA NAUKOWA MASEP 2018. Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych, zorganizowana przez Katedrę Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL wygłosił referat pt. Zjawisko kompensacyjnego i kompulsywnego kupowania w Polsce. Studium socjologiczne.

 

5 października 2018 w tym roku akademickim rusza specjalizacja dla studentów socjologii II stopnia "Badania rynku i opinii publicznej"! 

 

1 października 2018 zakończone zostały prace nad stroną internetową Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych - www.casie.pl. Zapraszamy do lektury!

 

8-18 kwietnia 2018 w ramach programu Erasmus+ dr hab. Krzysztof Motyka  odbył staż dydaktyczny w  University of Massachussetts w Bostonie, gdzie wygłosił cykl wykładów dla studentów Instytutu Socjologii nt. typów koncepcji prawa, funkcji prawa i prawa do prywatności. W trakcie pobytu w Bostonie uczestniczył także w 2018 Annual Bioethics Conference Defining Death: Organ transplantation and the 50-year legacy of the Harvard report on brain death (Harvard Medical School) oraz przeprowadził krótką kwerendę biblioteczną w Harvard Law School.

 

5 kwietnia 2018 Komisja Central European Exchange Program for University Studies przyznała środki na funkcjonowanie w roku akademickim 2018/ 2019 sieci naukowej pt. "Ethics and Politics in the European Context" koordynowanej przez dr hab. Grzegorza Adamczyka.

 

28 luty 2018 JM Rektor KUL powołał Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych i jednocześnie dr hab. Grzegorza Adamczyka na kierownika Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych KUL.

 

 

2017


27 grudnia 2017 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dotację celową na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania Centrum Analiz Społecznych i Ekonomicznych

 

14-15 grudnia 2017 dr hab. Krzysztof Motyka wziął udział w międzynarodowej konferencji The Scientific Legacy of Leon Petrażycki: History and Modernity (On the 150th Anniversary of His Birth), zorganizowany w Petersburgu przez przez Uniwersytet Petersburski, gdzie wygłosił referat plenarny Reception of Psychological Theory of Law in Poland During the Communist Regime.

 

7-8 grudnia 2017 odbyły się organizowane przez Katedrę XXXV  Dni Praw Człowieka: Pluralizm prawniczy i prawa człowieka. W 150-lecie urodzin Leona Petrażyckiego, https://www.kul.pl/files/107/xxxv_dni_praw_czlowieka-plakat.png , w których udział wzięli wybitni specjaliści, głównie prawnicy, ale też socjologowie, z uczelni krajowych oraz z Uniwersytetu w Petersburgu i Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie. Dni zostały zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowym Pro Scientia Iuridica.

 

► 5 stycznia 2017 wieloletni współpracownik Katedry Socjologii Prawa i Moralności prof. Gerhard Wagner z Goethe University Frankfurt am Main opublikował tekst „Efekt symboliczny”, w którym ustosunkowuje się do zamachu na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Berlinie i jego efektu symbolicznego dla Polski i Europy. Zapraszamy do lektury!

 

► 3 stycznia 2017 odbyła się uroczystość upamiętniająca 100-lecie I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, uczestniczącego w realizacji projektu edukacyjnego Instytutu Socjologii KUL pt. Upowszechnienie wiedzy o wybranych zjawiskach społecznych i studiach wyższych na kierunkach związanych z naukami społecznymi wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwach lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. W ramach obchodów Jubileuszu pracownik Katedry Socjologii Prawa i Moralności – dr hab. Grzegorz Adamczyk wygłosił wykład dla uczniów I LO pt. „Sondaż w służbie rynku. O zastosowaniu badań socjologicznych w marketingu”.

 

 2016


 

► 22 grudnia 2016 został opublikowany pierwszy numer Newslettera sieci naukowej Ethics and Politics in the European Context, koordynowanej przez Katedrę Socjologii Prawa i Moralności w ramach programu Central European Exchange Program for University Studies.

 

► 20 grudnia 2016 z Central European Exchange Program for University Studies dotarła do nas radosna wiadomość o przyznaniu stypendium dla ks. mgr Dominika Szczygielskiego – doktoranta na Seminarium z Socjologii Moralności, prowadzonego przez dr hab. Grzegorza Adamczyka. Ks. Dominik w najbliższym semestrze letnim spędzi 1 miesiąc na Uniwersytecie Wiedeńskim przygotowując rozprawę doktorską na temat etosu małżeńsko-rodzinnego w warunkach społeczeństwa konsumpcyjnego.

 

► 15 grudnia 2016 dr hab. Peter Gostmann z Goethe University Frankfurt am Main
i dr hab. Grzegorz Adamczyk złożyli aplikację grantową w ramach wspólnego programu Deutsche Forschungsgemeinschaft i Narodowego Centrum Nauki „BEETHOVEN II”. Aplikowany projekt badawczy pt. Social framing citizenship, Europeanism, and nationhood in the 21st century. A comparative study dotyczy uwarunkowań postaw społecznych wobec własnego narodu i Europy jako międzypokoleniowego procesu transferu wiedzy w kontekście obecnych trendów w procesie integracji europejskiej i publicznej debaty o relacjach pomiędzy obywatelskością, europeizmem i narodowością.       

 

► 13 grudnia 2016 w ramach XXXIV Dni Praw Człowieka odbyła się konferencja pt. 125 lat Rerum Novarum i 50 lat Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka. W ramach dwóch sesji wygłoszonych zostało 8 referatów przez pracowników naukowych m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i KUL.

 

► 30 listopada  2016 ks. mgr Dominik Szczygielski, doktorant na Seminarium Socjologia Moralności, prowadzonym przez dr hab. Grzegorza Adamczyka, rozpoczął pilotaż kwestionariusza ankiety pt. Rodzice o małżeństwie i życiu rodzinnym – socjologiczny autoportret rodziców uczniów szkół z województw zachodniopomorskiego, małopolskiego i podkarpackiego na próbie 300 uczniów z województwa zachodniopomorskiego.

 

► 13-20 października 2016 roku dr hab. Grzegorz Adamczyk w ramach programu Central European Exchange Program for University Studies przebywał na stypendium na Uniwersytecie Wiedeńskim, w ramach którego przeprowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów Instytutu Etyki Społecznej oraz Instytutu Politologii. Wykłady dotyczyły następującego zakresu tematycznego: tożsamość w ujęciu socjologicznym, tożsamość narodowa i europejska, formowanie tożsamości między „narodem” a „Europą” (na podstawie wyników badań empirycznych), prestiż narodu. W dniach 14-15 października dr hab. Grzegorz Adamczyk wziął udział również w corocznym seminarium stowarzyszenia  Vereinigung fuer Sozialethik in Mitteleuropa przy Instytucie Teologii Systematycznej i Etyki Społecznej Uniwersytetu w Wiedniu.

 

► 28-30 września 2016 roku w Jabłonnej k/ Warszawy odbyła się konferencja pt. Metodologiczne Inspiracje 2016. Badania Ilościowe w Naukach Społecznych – Wyzwania i Problemy, zorganizowana przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Dr hab. Grzegorz Adamczyk wygłosił przygotowany wspólnie z dr hab. Peterem Gostmannem z Goethe University Frankfurt am Main referat pt. Zastosowanie Magnitude scale jako narzędzia do pomiaru prestiżu społecznego. Na podstawie badań empirycznych w Polsce i Niemczech.

 

► 17-25 września 2016 roku dr hab. Grzegorz Adamczyk w ramach programu Erasmus+ przebywał na stypendium na University of Massachusetts Boston, w ramach którego przeprowadził zajęcia dydaktyczne dla studentów Instytutu Socjologii. Cykl 8 wykładów dotyczył następującego zakresu tematycznego: ogólna charakterystyka uzależnień behawioralnych, konsumpcja kompensacyjna, zakupy kompulsywne, społeczeństwo konsumpcyjne, samorealizacja poprzez konsumpcję, zjawisko kupowania kompensacyjnego i kompulsywnego w wybranych krajach, profil socjodemograficzny konsumentów kompensacyjnych i kompulsywnych, rola samooceny jako czynnika kupowania kompulsywnego, kulturowe uwarunkowania zjawiska kupowania kompensacyjnego i kompulsywnego.     

 

► 10-14 lipca 2016 roku prof. Krzysztof Motyka wziął udział w 3rd International Sociological Association Forum of Sociology we Wiedniu, gdzie w ramach sesji The Living Legacy of Leon Petrażycki's Legal Realism for Sociology of Law and Other Social Sciences  wygłosił referat Petrażycki in Paris. https://isaconf.confex.com/isaconf/forum2016/webprogram/Paper83482.html

 

 

 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2019, godz. 11:45 - Grzegorz Adamczyk