prof._fert_400Józef Franciszek Fert, ur. 7 lipca 1945 w Korytnicy nad Nidą. Rodzice: Franciszka z Urbańskich i Edward. Studia z zakresu filologii polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej" 1969 mgr (seminarium prof. Czesława Zgorzelskiego), 1978 dr (seminarium prof. Stefana Sawickiego, promotor: prof. Maria Grzędzielska), habilitacja na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w 1993; tytuł naukowy 2005, prof. Zwyczajny od października 2006. W latach 1968-1969 pracownik redakcji Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego KUL.
Od 1970 do 1990 nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie. działacz „Solidarności" i Komitetu Obywatelskiego woj. Chełmskiego. Założyciel Rady Oświaty i Wychowania, zdelegalizowanej w stanie wojennym. Internowany od 13 XII 1981 ­- 10 II 1982: więzienia w Chełmie i Włodawie. Wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność" KUL i członek Zarządu międzyuczelnianej komisji Związku (2002-2004). Od 1983 r. Sekretarz redakcji czasopisma „Studia Norwidiana" i członek redakcji Dział wszystkich Norwida. Od 1985 pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, początkowo na umowach, od 1989 jako pracownik etatowy, najpierw w Międzywydziałowym Zakładzie Badań nad Twórczością Norwida, następnie ­- na polonistyce KUL. W latach 1994-1996 adiunkt w Katedrze Literatury Współczesnej KUL, od jesieni 1996 kierownik nowo utworzonej Katedry Tekstologii i Edytorstwa. Od r. 1998 prof. nadzw. KUL. W latach 1994-1999 kierownik Sekcji Filologii Polskiej KUL, w latach 1999-2000 prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i członek Senatu Akademickiego KUL. Kierownik Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida (2002-2006).

1994-1999 współpracownik Radia Lublin (wespół z Marią Brzezińską prowadził Radiowe warsztaty literackie), współpraca - sporadyczna - z innymi rozgłośniami regionalnymi i ogólnopolskimi.

Członek stowarzyszeń naukowych i literackich: Towarzystwa Naukowego KUL - członek zarządu (skarbnik) od 2001; Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza; Lubelskiego Towarzystwa Naukowego - od 2005; Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ­- prezes Lubelskiego Oddziału SPP (2002-2004).

Wyróżnienia: Honorowy Obywatel Włodawy 1989; Srebrna Odznaka Recytatora (dwukrotnie) , nagroda w konkursie literackim im. Józefa Czechowicza (dwukrotnie), Złoty Krzyż Zasługi (2004).

Główne dziedziny zainteresowań naukowych oraz działalności pisarskiej i wydawniczej: historia polskiej literatury romantycznej, tekstologia i edytorstwo dzieł literackich i prac naukowych, Cyprian Norwid, współczesna poezja polska.

Ważniejsze publikacje: Norwid poeta dialogu, Wrocław 1982, Ossolineum; C. Norwid, Vade-mecum, wstęp, oprac. tekstologiczne i edytorskie, Wrocław 1990, Ossolineum; toż, wyd. II zmienione, Wrocław 1999, Ossolineum, nast. w serii Skarby Biblioteki Narodowej, Wrocław 2003, Ossolineum i De Agnostini Polska; C. Norwid, Kolébka-pieśni, oprac., Lublin 1990, TN KUL; Poeta sumienia. Rzecz o twórczości Norwida, Lublin 1993, RW KUL; Teofil Lenartowicz, Helena Mickiewiczówna. Korespondencja, wstęp, oprac. Lublin 1997, RW KUL; C. Norwid, „Błogosławione pieśni...",wybór, oprac., posłowie, Warszawa 2000, IW PAX; Teofil Lenartowicz, Julia Jabłonowska, Korespondencja, oprac. Lublin 2003, TN KUL; C. Norwd, Vade-mecum, oprac. Lublin 2004, TN KUL; Norwidowskie inspiracje, Lublin 2004, TN KUL; C. Norwid, Sumienie słowa. Wybór myśli z listów i rozpraw, oprac. i wstęp, przedmowa J. Tischner, Wrocław 2004; Ossolineum. Ponadto około 200 artykułów, recenzji, sprawozdań itp.

Zbiory poetyckie: Rytmy (Lublin 1987, Wydawnictwo Lublin), Zapach macerzanki (Lublin 1992, Wydawnictwo Lublin), Dominika (Lublin 1994, Polihymnia), Latomia. Wybór wierszy (Lublin 2003, Polihymnia), Kamienie. (Choklakia), Lublin 2005, Wydawnictwo Test.

Informacje autoryzowane: E. Głębicka, Grupy literackie w Polsce 1945-1980, Warszawa 1993; Kto jest kim w Kościele katolickim?, Warszawa 1996; Kto jest kim w Lublinie? Lublin 1997 i n.; J. Smolarz, Pisarze współcześni regionu lubelskiego. Leksykon, Lublin 1999, Kto jest kim w Polsce, edycja IV, Warszawa 2001, Encyklopedia Actus Purus. Kto jest kim w Polsce nowego millenium (2000-2002), Poznań 2002.
Autor: Edytor
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2012, godz. 09:00 - Dariusz Pachocki