Publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora

 

 

1.      Jak wyrazić cierpienie? „Literacki Głos Nauczycielski”, 2002, nr 144, s. 5. [Rec. B. Rokosz. Czułość niech wyjdzie z pokoju. Katowice 2000].

 

2.       [Rec. Ch. Norris. Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi. Teoria krytyczna i prawo rozumu. Kraków 2001]. „Facta Simonidis” 2008 nr 1 s. 351-359.

 

3.      Konferencja aksjologiczna „Prawda w literaturze” (Lublin, 4 – 6 X 2007). Sprawozdanie. „Ruch Literacki” 2008 nr 4 -5 s. 276-279.

 

4.       „Stolica” – pęknięty obraz. „Studia Norwidiana” 2009 nr 26 s . 99-114.

 

5.      Sprawozdanie z konferencji Colloquia Norwidiana X: Trudny Norwid. „Studia Norwidiana” 2009-2010 nr 27-28 s. 398-410 [współautor: D. Plucińska].

 

6.      Książka o sentencjach w twórczości Norwida. [Rec. D. Plucińska, Sentencjonalność Norwida. O „Vade-mecum” i „trylogii włoskiej”. Lublin 2007] „Studia Norwidiana” 2009-2010 nr 27-28 s. 280-287.

 

7.      Bibliografia prozy artystycznej Cypriana Norwida. Lublin 2011.

 

 

 

Publikacje po uzyskaniu stopnia doktora

 

 

Książki

 

1. Niewidoczna metafora. Strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida. Lublin 2013 [recte: 2014], ss. 348.

 

2. [redakcja] (wraz z Edytą Chlebowską): Norwid wobec historii, red. E. Chlebowska, Ł. Niewczas, Lublin 2014, ss. 532.

 

3. [współredakcja] Czesław Niemen i jego płytowe dzieła. Red. E. i P. Chlebowscy przy współudziale Ł. Niewczasa. Lublin 2015. [udział w redakcji]

 

4. [redakcja] Norwid: listy, listy... Red. Ł. Niewczas. Lublin 2017, ss. 433.

 

5. [współredakcja] „Pod latyńskich żagli cieniem…”. Italia Norwida, red. P. Chlebowski, E. Chlebowska, Ł. Niewczas, Lublin 2019, ss. 418

 

 

Artykuły

  

 

1.      O śmiałych i nie-śmiałych metaforach historii w poezji Norwida. „Studia Norwidiana” nr 29/2011 [recte: 2012],   s. 71-98.

 

2.      Wokół definicji poetyckich Norwida. „Studia Norwidiana” nr 29/2011 [recte: 2012], s. 258-268.

 

3.      Wizualność Norwidowskiej metafory (na przykładzie „Fortepianu Szopena”). „Colloquia Litteraria” nr 2/2012, s. 89-101.

 

4.      Z zagadnień semantyki wypowiedzi Profesora Sawickiego. W: Profesor Stefan Sawicki. Portret przyjaźnią pisany. Kielce 2013 s. 424-426.

 

5.     Death as the UnRead Writing in the Poetry of Cyprian Kamil Norwid. "Sarmatian Review" 2013 nr 3, s. 1771-1776.

 

6.     Rozważania o "pamięci romantyzmu". "Studia Norwidiana" nr 30/2012 [recte: 2013], s. 287-298.

 

7.     Poezja oksymoronu. O metaforyce w wierszach Krasińskiego. "Ruch Literacki" 2013 z. 3, s. 295-305.

 

8.     W koncercie form. Metafora wobec polisemii i porównania w poezji Norwida. W: Trudny Norwid. Red. P. Chlebowski. Lublin 2013 [recte: 2014] s. 135-162.

 

9.     Homo interpretativus wobec Wielkich słów" Norwida. "Studia Norwidiana" nr 31/2013 [recte: 2014], s. 233-246.

 

10.   Przesłanie niezmiennie aktualne (Konferencja "Kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida", Katolicki Uniwersytet Lubelski, 5-6 XII 2013). "Ethos" nr 105/2014, s. 359-363.

 

11.   Naród-analfabeta czyta księgę dziejów. Hermeneutyka przeszłości w wierszu „O historii” Norwida, w: Norwid wobec historii, red. E. Chlebowska, Ł. Niewczas, Lublin 2014, s. 351-368.

 

12.   Wprowadzenie, w: Norwid wobec historii, red. E. Chlebowska, Ł. Niewczas, Lublin 2014, s. 5-8.

 

13. Pokusa i epifania. Obraz Włoch w "Italiam! Italiam!" Lucjana Siemieńskiego i Cypriana Norwida. W: Polak we Włoszech, Włoch w Polsce : sztuka i historia. Red. A. Bender, M. Wrześniak. Warszawa 2015 s. 175-190.

 

14. Milczenie i metafora. O przenośni w dwóch tekstach Norwida o Chopinie. „Ethos” 2016 nr 1 s. 89-103.

 

15. Norwid – Branicki – Matejko – Berezowski. Historia pewnego autografu. „Studia Norwidiana” nr 34/2016, s. 125-139.

 

16. Norwid – Branicki – Matejko – Berezowski. History of an autograph. "Studia Norwidiana" 34/2016 [english version] s. 125-140.

17. Colloquia Norwidiana XIII: Norwid and the January Uprising. "Studia Norwidiana" 34/2016 [english version] s. 297-303.

 

18. Wprowadzenie. W: Norwid: listy, listy... . Red. Ł. Niewczas. Lublin: Wydawnictwo KUL 2017 s. 7-9.

 

19. Między sztuką a siłą. Metafora w liryce i epistolografii Norwida. W: Norwid: listy, listy... . Red. Ł. Niewczas. Lublin: Wydawnictwo KUL 2017 s. 145-156.

 

20. Norwid's Visual Metaphors on the Example of “Fortepian Szopena” (“Chopin’s Pianoforte”), "Colloquia Litteraria" 2/2018 [recte: 2019], s. 95-104.

 

21. Norwid-parnasista?, w: O Norwidzie komparatystycznie, red. M. Siwiec, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019, s. 165-177.

 

22. "Jesteśmy wielkim sztandarem narodowym". Cyprian Norwid o "rozbiorze" Polski, "Ethos" nr 124/2018 [recte: 2019], s. 281-299.

 

23. Norwidowskie sympozjum w Kazimierzu Dolnym, "Przegląd Uniwersytecki", nr 4-5 (180-181)/2019, s. 36-37.

 

 

 

 

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020, godz. 23:40 - Łukasz Niewczas