Dr hab. Maria Szymanowicz

Biogram naukowy

Ur. w 1955 r. w Radomiu. W latach 1976-1981 studiowała w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL. W maju 1981 r. uzyskała dyplom magisterski z wyróżnieniem. W grudniu 1981 r. złożyła egzamin licencjacki. W październiku 1982 r. została zatrudniona w Katedrze Instrumentologii Instytutu Muzykologii Kościelnej. W 1991 r. doktoryzowała się pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Chwałka. W 2007 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Od 2007 r. jest kierownikiem Katedry Instrumentologii. W 2009 r. została powołana na stanowisko profesora KUL.

Jest członkiem Towarzystwa Naukowego KUL i Radomskiego Towarzystwa Naukowego (przez dwie kadencje pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej). Współpracuje z Ośrodkiem Dokumentacji Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie i z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie w zakresie inwentaryzacji zabytkowych organów. Jest członkiem Komisji d/s Muzyki Kościelnej Diecezji Radomskiej.

Od roku akademickiego 2002/2003 jest opiekunem studentów IM, a od roku akademickiego 2005/2006 kuratorem Koła Naukowego Studentów Muzykologii KUL.

W latach 1979-1981 pełniła funkcję organistki w kościele akademickim KUL. W latach 1982-1988 była sekretarzem Instytutu Muzykologii Kościelnej. W latach 1991-2007 była wykładowcą w Studium Organistowskim w Radomiu. W latach 1995-2000 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji d/s nadawania stopni specjalizacji nauczycielom wychowania muzycznego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Radomiu.

 

Lista publikacji:

Publikacje.jpg

Autor: Robert Bernagiewicz
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2014, godz. 22:12 - Andrzej Zarzycki