MATERIAŁY I GLOSY

1. W dziale Materiały i glosy publikowane są materiały o charakterze dydaktycznym lub szkoleniowym oraz komentarze do orzeczeń sądów i trybunałów sprawujących wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej polskiej jak też sądów i trybunałów mających siedzibę poza terytorium RP.

 

2. Decyzję co do publikacji tekstu podejmuje Redakcja Studiów Prawniczych KUL, po zapoznaniu się z recenzjami (zob. procedura recenzyjna).

3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 40 000 znaków wraz ze spacjami (arkusz wydawniczy)

 

4. Tekst w języku polskim, angielskim, francuskim, włoskim powinien zostać sporządzony przy użyciu alfabetu łacińskiego. Użycie tekstów pochodzących z języków posługujących się innym alfabetem wymaga zastosowania transliteracji/transkrypcji. Tekst w języku rosyjskim powinien być sporządzony przy użyciu cyrylicy.

 

5. Tekst przypisów należy zapisać stylem prostym, poza tytułami książek, artykułów czy samodzielnych tekstów w dziełach zbiorowych, które powinny być zapisane kursywą. Kursywy nie stosuje się w przypadku tytułów aktów prawnych. W tekście nie stosuje się boldowania ani podkreśleń tekstu, dla podkreślenia znaczenia fragmentu tekstu można zastosować tekst rozstrzelony.

 

6. Tytuły czasopism należy podawać w pełnym brzmieniu. Zasadniczo nie stosuje się skrótów ustaw, z wyjątkiem kodeksów – wówczas skróty tworzone są następująco: K.c. – Kodeks cywilny; K.s.h. – Kodeks spółek handlowych; K.k. – Kodeks karny itd.

 

7. Nie należy robić dodatkowych odstępów pomiędzy poszczególnymi akapitami. Nie należy stosować docelowego formatowania tekstu.

 

8. Wewnętrzny podział struktury tekstu powinien zostać dokonany według następujących zasad. a) wstęp, b) właściwa treść artykułu, podzielona na mniejsze jednostki redakcyjne opatrzone śródtytułami (dopuszczalny jest jedynie podział jednostopniowy); śródtytuły należy wyróżnić pogrubioną czcionką, c) zakończenie.

 

9. W przypisach stosuje się następującą kolejność zapisu bibliograficznego:

a) opis książek – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy, tom (jeżeli występuje), miejsce i rok wydania, numer powoływanej strony.

 

Przykłady:
C. Berezowski, Prawo międzynarodowe publiczne, cz. 1, Warszawa 1966, s. 17.

Traktaty o przyjaźni i współpracy zawarte przez Polskę. Wybór dokumentów, oprac. A. Przyborowska-Klimczak, W. Sz. Staszewski, Lublin 2005, s. 11.

b) opis pracy będącej częścią publikacji zbiorowej – należy zastosować zapis w: i podać tytuł książki, a następnie, po skrócie red. inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce wydania, rok, numer strony.

Przykład:
A. Dębiński, Z historii Wydziału, w: Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik, Lublin 2006, s. 9.

c) opis artykułów – inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok wydania, numer czasopisma w danym roku, numer powoływanej strony. 

Przykład:
M. Szewczyk, Prawnokarna ochrona tajemnicy zawodowej lekarza, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2000, z. 1, s. 165.

W przypadku artykułów w dziennikach podaje się inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, dzienną datę wydania i numer strony. 

Przykład:
M. Chomiuk, Przyspieszona rejestracja spółek z o.o., Rzeczpospolita z dnia 17 sierpnia 2010 r., s. C6.

d) opis orzeczeń sądów lub trybunałów – nazwa orzeczenia, nazwa organu, który je wydał, data wydania, sygnatura akt oraz (jeśli orzeczenie było publikowane lub jest dostępne w bazach prawniczych) wskazanie miejsca publikacji i numerów stron.

Przykład:
Orzeczenie SN z dnia 10 maja 1989 r., III CZP 36/89, OSNCP 1990, nr 1-4, poz. 56.

e) opis aktów prawnych – metoda cytowania według Zasad techniki prawodawczej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej", tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 

Przykład:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.

f) prace dostępne wyłącznie w postaci elektronicznej

Przykład:
A. Hrycaj, B. Groele w: Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, red. A. Hrycaj i in., 2017 [baza danych LEX], Komentarz do art. 132, teza 3.

g) źródła internetowe. 

Przykład:
http://www.hmrc.gov.pl [dostęp: 11.07.2011 r.]

Jeżeli praca była powoływana wcześniej w innym przypisie, przy kolejnym powoływaniu umieszcza się, po nazwisku autora, czytelny i niebudzący wątpliwości skrót tytułu oraz numer cytowanej strony. Zabieg ten stosuje się także wówczas, gdy w pracy powoływana jest tylko jedna publikacja danego autora.

10. Do artykułu należy dołączyć Bibliografię (całościowy wykaz cytowanej w artykule literatury); poszczególne pozycje powinny być ułożone alfabetycznie. Jeśli cytowana pozycja posiada numer DOI, należy go wskazać.

 

 

11. Ostatnia strona powinna zawierać: tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim oraz tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim, a jeśli to możliwe - tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku rosyjskim. Streszczenie nie powinno przekraczać 1000 znaków.

 

12. Autor tekstu jest zobowiązany poinformować Redakcję o osobach, które wniosły znaczący wkład w powstanie tekstu (ze wskazaniem afiliacji i charakteru udziału w powstaniu pracy, a także wskazaniem procentowego udziału każdego z Autorów w powstaniu utworu), a także wskazania ewentualnych źródeł finansowania tekstów, w tym podmiotów finansujących.

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2020, godz. 10:51 - Monika Popek