MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE DO STUDIÓW NAD PRAWEM

1. W dziale Materiały źródłowe do studiów nad prawem umieszczane są teksty mogące stanowić istotny wkład w rozwój badań komparatystycznych nad prawem, w tym zwłaszcza przekłady prawa obcego, o ile ich tematyka zgodne są z profilem Studiów Prawniczych KUL.

 

2. Decyzję w przedmiocie publikacji w dziale Materiały źródłowe do studiów nad prawem w Studiach Prawniczych KUL podejmuje Redakcja, w razie potrzeby korzystając z opinii redaktora tematycznego lub językowego.

 

3. Zgłoszenie do publikacji powinno zawierać określenie aktu prawnego, języka oryginału i miejsca publikacji, a w przypadku tłumaczenia także dane tłumacza.

 

4. Objętość tekstu w dziale Materiały źródłowe do studiów nad prawem nie powinna przekraczać ze spacjami 20 0000 znaków (pół arkusza wydawniczego).

 

5. Tekst w języku polskim, angielskim, francuskim, włoskim powinien zostać sporządzony przy użyciu alfabetu łacińskiego. Użycie tekstów pochodzących z języków posługujących się innym alfabetem wymaga zastosowania transliteracji/transkrypcji. Tekst w języku rosyjskim powinien być sporządzony przy użyciu cyrylicy.

 

6. Tekst przypisów należy zapisać stylem prostym, poza tytułami książek, artykułów czy samodzielnych tekstów w dziełach zbiorowych, które powinny być zapisane kursywą. Kursywy nie stosuje się w przypadku tytułów aktów prawnych. W tekście nie stosuje się boldowania ani podkreśleń tekstu, dla podkreślenia znaczenia fragmentu tekstu można zastosować tekst rozstrzelony.

 

7. Tytuły czasopism należy podawać w pełnym brzmieniu. Zasadniczo nie stosuje się skrótów ustaw, z wyjątkiem kodeksów – wówczas skróty tworzone są następująco: K.c. – Kodeks cywilny; K.s.h. – Kodeks spółek handlowych; K.k. – Kodeks karny itd.

 

8. Nie należy robić dodatkowych odstępów pomiędzy poszczególnymi akapitami. Nie należy stosować docelowego formatowania tekstu.

 

9. Autor tłumaczenia jest zobowiązany poinformować Redakcję o osobach, które wniosły znaczący wkład w powstanie tekstu (ze wskazaniem afiliacji i charakteru udziału w powstaniu pracy, a także wskazaniem procentowego udziału każdego z Autorów w powstaniu utworu), a także wskazania ewentualnych źródeł finansowania tekstów, w tym podmiotów finansujących.

 

 

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2020, godz. 11:02 - Monika Popek