KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

zaprasza do udziału w projekcie:

„Otwarci  na sukces”

 

Głównym celem projektu jest podniesienie do VI.2018 r. kluczowych kompetencji i uniwersalnych umiejętności odpowiadającym potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa

wśród 120 uczniów klas VI, VII, VIII szkół podstawowych dzięki opracowaniu programu kształcenia i realizacji działań dydaktycznych wspólnie z Jednostką Samorządu Terytorialnego.

 

Czas trwania projektu

01.09.2018 - 30.06.2020 r.

 

Budżet projektu

315 410,00 zł, z tego dofinansowanie z UE: 305 947,70 zł.

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatów:

- liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS: 96,

- liczba osób, które zadeklarowały wysoką satysfakcję z udziału w warsztatach: 120,

- liczba osób, którzy pozytywnie ocenili przydatność form wsparcia, w których uczestniczyli w ramach projektu: 90

- liczba osób które rozwinęły kompetencje społeczne oraz wychowawcze: 20

 

Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

- liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni: 120

- liczba osób zamieszkujących wieś, które wzięły udział w kursach edukacyjnych w ramach realizacji trzeciej misji uczelni: 50,

- liczba osób, które ukończyły warsztaty: 96,

- liczba wydanych zaświadczeń: 360,

- liczba osób objętych wsparciem w ramach kompetencji społecznych i wychowawczych: 20.

 

Grupa docelowa projektu:

- grupa docelowa bezpośrednia: 120 uczniów/-c (72K/48M) z minimum 4 szkół podstawowych w podziale na 2 edycje;

I edycja 60 osób (36K/24M) w roku szkolnym 2018/2019, II edycja 60 osób (36K/24M) w roku szkolnym 2019/2020 r., w tym 50% uczniów zamieszkujących tereny wiejskie.

- grupa docelowa pośrednia: 20 rodziców uczniów/-c biorących udział w projekcie w odziale na 2 edycje;

I edycja 10 osób w roku szkolnym 2018/2019, II edycja 10 osób w roku szkolnym 2019/2020 r.

 

Zadania

 

1. KOMPETENCJE UCZNIA SUKCESU - 12 grup, ok.10 osób/grupa, 32 godz. dyd., 6 grup/edycja

Termin realizacji: I edycja XI.2018 - I.2019, II edycja X - XII.2019

Zakres tematyczny:

„Umiejętność uczenia się” - 2 spotkania x 4 godz. dyd.

„Kreatywność i innowacyjność” - 2 spotkania x 4 godz. dyd.

„Ciekawość poznawcza i rozwiązywanie problemów” - 2 spotkania x 4 godz. dyd. 

„Współpraca w zespole” - 2 spotkania x 4 godz. dyd. 

 

2. RODZICE NA RZECZ DZIECI - 2 grupy, ok. 10 osób/grupa, 8 godz. dyd., 1 grupa/edycja

Termin realizacji: I edycja XII.2018 - I.2019, II edycja I - II.2020

Zakres tematyczny:

"Budowanie więzi z dzieckiem" - 1 spotkanie x 4 godz. dyd.

"Bezpieczeństwo w sieci" - 1 spotkanie x 4  godz. dyd.

 

3. Edukacyjny kurs informatyczny: 12 grup, ok.10 osób/grupa, 30 godz. dyd., 6 grup/edycja

Termin realizacji: I edycja II.2019 - IV.2019, II edycja I - III.2020

Zakres tematyczny:

Rozwój kompetencji ICT (szukanie i filtrowanie informacji, tożsamość cyfrowa, prawa autorskie i licencje, narzędzia i ochrona danych, przetwarzanie treści, rozwiązywanie problemów technicznych) - 7 dni szkoleniowych

 

Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym i certyfikacją potwierdzającą nabycie kompetencji informatycznych.

 

4. ODKRYJ, POZNAJ, WYKORZYSTAJ - WARSZTATY Z TECHNIK POZNAWCZYCH I ANALITYCZNYCH - 12 grup, ok. 10 osób/ grupa, 30 godz. dyd., 6 grup/edycja

Termin realizacji: I edycja IV.2019 - VI.2019, II edycja III - V.2020

Zakres tematyczny:

Metody analizy gleby: 3 godz. dyd.

Plankton rośliny i zwierzęta niewidoczne gołym okiem: 3 godz. dyd.

Dno zbiorników wodnych: 3 godz. dyd.

Substancje naturalne pochodzenia roślinnego: 3 godz. dyd.

Świat biologii molekularnej – DNA bakterii: 3 godz. dyd.

Enzymy – molekularne maszyny: 3 godz. dyd.

Barwy pH: 3 godz. dyd.

Mikroorganizmy w produkcji żywności: 3 godz. dyd.

Substancje odżywcze w produktach spożywczych: 3 godz. dyd.

Rośliny lecznicze a kosmetyki: 3 godz. dyd.

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2019, godz. 13:48 - Leszek Wojtowicz