Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Współczesne Problemy Wymiaru Sprawiedliwości IV

 

08 – 09 kwietnia 2014 r.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli

Stalowa Wola ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki 4

 

Kolejna już konferencja poświęcona węzłowym zagadnieniom prawa sądowego będzie okazją do przedstawienia ciekawych rozważań teoretycznych i praktycznych. Tym razem pragniemy zaproponować Państwu tematykę przewodnią – „PRAWO SĄDOWE W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO”. Preferowane są tematy związane bezpośrednio z instytucją prawa sądowego, która na skutek orzecznictwa TK doznała przeobrażeń lub uległa derogacji.

 

 

Program konferencji:

 

Dzień pierwszy - 08 kwietnia 2014 r.

 

 

8:00 – 9:00      Rejestracja Uczestników

9:00 –            Powitanie Uczestników - Dr Damian Gil (Opiekun

                        Stalowowolskiego Koła Naukowego Studentów

                        Prawa „Viribus Unitis”)         

                      Otwarcie Konferencji - Ks. Prof. Dr hab. Tomasz Rakoczy

                        (Dziekan WZPiNoG KUL w Stalowej Woli)

 

 

SESJA WPROWADZAJĄCA

PrzewodniczyKarolina Bronkiewicz (KUL)

Aula 18

 

9:15 – 9:35      dr Krzysztof Kozłowski (UJ, TK)

                        „Znaczenie orzecznictwa TK dla budowy demokratycznego

                        państwa prawnego.”

9:35 – 9:55      prof. dr  hab. Monika Klejnowska (URz)

                        „Zakaz reformationis in peius w orzecznictwie Trybunału

                        Konstytucyjnego.”

9:55 – 10:15    dr Damian Gil (KUL)

                        „Zamieszanie konstytucyjne w przepisach karnych prawa

                        prasowego.”

 

 

PANEL I – KARNY

Przewodniczydr Damian Gil (KUL)

Aula 18

 

 

10:15 – 10:30  dr Jakub Kosowski (UMCS)

                        „Przymusowe badania oskarżonego w procesie karnym

                        w świetle wyroku TK z 5 marca 2013 r.”

10:30 – 10:45  dr Sebastian Kowalski (SSR w Wałbrzychu)

                        „Problematyka obrony z urzędu w postępowaniu karnym.”

10:45 – 11:00  mgr Marzena Andrzejewska (UJ)

                       „Udział podejrzanego lub jego obrońcy w posiedzeniu sądu

                       rozpatrującego zażalenie na zastosowanie nieizolacyjnego

                       środka zapobiegawczego w świetle standardu

                       konstytucyjnego.”

11:00 – 11:15  mgr Łukasz Jagiełłowicz (UW)

                        „Efektywność realizacji prawa do obrony w postępowaniu

                        przygotowawczym w świetle orzecznictwa TK.”

 

11:15 – 11:30 PRZERWA KAWOWA

 

11:30 – 11:45  mgr Maciej Andrzejewski (UJ)

                        „Rozważania o zgodności z Konstytucją tzw. lex

                        „Trynkiewicz”.”

11:45 – 12:00  mgr Paweł Dębowski (UJ)

                        „Zasady zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby

                        podejrzanej.”

12:00 – 12:15  mgr Ewelina Bachera (UŚ)

                        „Ujęcie prawa do odszkodowania za niesłuszne skazanie

                        w świetle linii orzeczniczej TK.”

12:15 – 12:30  mgr Piotr Misztal, mgr Kamila Majchrzak (UŁ)

                       „Charakter prawny terminu do wniesienia subsydiarnego

                       aktu oskarżenia a konstytucyjne zasady prawa do sądu

                       i zaufania obywatela do państwa w świetle orzecznictwa TK.”

12:30 – 12:45 mgr Iga Ohde (UŁ)

                       „Wpływ orzecznictwa TK na zakres i kierunek wznowienia

                       postępowania karnego ze względu na orzeczenie niezgodności

                       z Konstytucją RP przepisu prawnego na podstawie którego

                       zostało wydane orzeczenie.”

12:45 – 13:00 mgr Zuzanna Gądzik (KUL)

                       „Obserwacja psychiatryczna w procesie karnym w świetle

                       orzecznictwa TK.”

13:00 – 13:15 mgr Magdalena Komar-Zabłocka (URz)

                        „Dostęp do akt w świetle orzecznictwa TK – wybrane

                        aspekty.”

 

13:15 – 13:30 DYSKUSJA

13:30 – 14:30  PRZERWA OBIADOWA

 

PANEL II – CYWILNY

PrzewodniczyMateusz Żmuda (KUL)

Aula 18

 

14:30 – 14:45  mgr Dariusz Kała (KUL)

                        „Stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego

                        w orzecznictwie TK.”

14:45 – 15:00  mgr Agata Jakieła (KUL)

                       „TK o obowiązku alimentacyjnym między małżonkami

                       rozwiedzionymi.”

15:00 – 15:15  mgr Błażej Pawlik (KUL)

                       „Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony

                       z naruszeniem przepisów a odszkodowanie (art.50 KP).”

15:15 – 15:30  mgr Dominika Zybała (KUL)

                       „Instytucja przedsądu kasacyjnego w postępowaniu cywilnym

                       na tle orzecznictwa TK.”

15:30 – 15:45  mgr Krzysztof Puzio (KUL)

                       „Wyłączenie sędziego z mocy ustawy w postępowaniu

                       cywilnym w świetle konstytucyjnej zasady sprawiedliwego

                       postępowania sądowego.”

15:45 – 16:00  mgr Kamil Wiciński (KUL)

                       „Eksmisyjne zawirowania wczoraj i dziś – analiza historyczno-

                       prawna.”

 

16:00 – 16:30  DYSKUSJA

16:30 -            Mateusz Żmuda (KUL)

                        PODSUMOWANIE

 

PANEL III – ADMINISTRACYJNY

PrzewodniczyJan Michałkiewicz (KUL)

Sala 11

 

14:30 – 14:45  mgr Aleksandra Krajewska (UŁ)

                      „Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania

                     podatkowego w związku z wszczęciem postępowania

                     karnoskarbowego – problemy konstytucyjne.”

14:45 – 15:00  mgr Aneta Makowiec (UJ)

                      „Wyłączenie członka SKO oraz osoby piastującej funkcję

                     monokratycznego organu centralnej administracji rządowej

                     w kontekście orzecznictwa TK.”

15:00 – 15:15  mgr Anna Archacka (UW)

                      „Konstytucyjne aspekty sądowej kontroli decyzji Prezesa

                      Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.”

15:15 – 15:30  mgr Damian Bara (KUL)

                     Problematyka zwrotu kosztów pomocy prawnej

                      świadczonej z urzędu w świetle orzecznictwa TK"

15:30 – 15:45 mgr Katarzyna Fortuna (UW, KUL)

                      „Wpływ wykładni prokonstytucyjnej na stosowanie

                      prawa przez sądy administracyjne.”

 

15:45 – 16:15  DYSKUSJA

16:15 -             Jan Michałkiewicz (KUL)

                        PODSUMOWANIE

 

 

Dzień drugi - 09 kwietnia 2014 r.

 

8:00 – 9:00     Rejestracja Uczestników

9:00 -              Powitanie uczestników i wprowadzenie do obrad

                       dr Damian Gil  (Opiekun Stalowowolskiego Koła

                       Naukowego Studentów Prawa „Viribus Unitis”

 

PANEL I – CYWILNY

PrzewodniczyKarolina Sidorska (KUL)

Aula 18

 

09:15 – 09:30  dr Joanna Wegner, mgr Wilkos,

                        mgr Jakub Karczewski (UW)

                        „Wybrane instytucje postępowania cywilnego

                        w orzecznictwie TK.”

09:30 – 09:45  mgr Agata Cebera (UJ)

                        Funkcje odszkodowania z art. 4171§ 2 k.c. w przypadku

                       ustawowego ograniczenia możliwości orzekania przez sąd

                       administracyjny – uwagi do wyroku TK z 16 października

                      2012.”

09:45 – 10:00  mgr Łukasz Kosiba (KUL)

                        Problematyka postępowania wieczysto-księgowego

                        w  orzecznictwie TK.”

10:00 – 10:15  mgr Mateusz Sieńko (UMCS)

                        „Sądowe postępowanie egzekucyjne w świetle

                        orzecznictwa TK.”

10:15 – 10:30  Tomasz Guzik (UJ)

                        „Formalizm procesowy a naruszenie konstytucyjnej zasady

                        prawa do sądu w świetle wyroku TK z 12 marca 2002 r.”

10:30 – 10:45 Łukasz Sygocki (UMCS)

                        „Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej komornika

                        przed utratą mocy art. 769 k.p.c.”

 

10:45 – 11:00  DYSKUSJA

 

11:00 – 11:15 PRZERWA KAWOWA

 

PANEL II – KARNY

PrzewodnicząMateusz Zybura, Przemysław Pasierb (KUL)

Aula 18

 

11:15 – 11:30  mgr Aneta Michałek (SSR w Zamościu)

                        „Wpływ TK na orzeczenie w zakresie tymczasowego

                        aresztowania.”

11:30 – 11:45  dr Mariusz Nawrocki (USz)

                        „Przesłanki obligatoryjnego „odwołania” środków

                        probacyjnych w prawie karnym w świetle orzecznictwa TK.”

11:45 – 12:00  mgr Bogumiła Zofia Lubera (UŚ)

                        „Obligatoryjne wykonanie warunkowo zawieszonej kary

                        pozbawienia wolności za przestępstwo podobne w świetle

                        wyroku TK z 17 lipca 2013 r.”

12:00 – 12:15  mgr Karol Juszka (UJ)

                        „Charakter warunkowego umorzenia postępowania karnego

                       w orzecznictwie TK.”

12:15 – 12:30  mgr Agnieszka Sikorska (UŚ)

                        „O konstytucyjności w przedmiocie obligatoryjnej zmiany

                       kary grzywny na zastępczą karę aresztu.”

12:30 – 12:45  mgr Jacek Wojciechowski (UMK)

                        „Rola i znaczenie zasady proporcjonalności dla wykładni

                       przepisów prawa karnego.”

12:45 – 13:00  mgr Mateusz Świercz (UŚ)

                        „Status prawny sędziego sądu powszechnego po wyroku

                       TK z 7 listopada 2013 r.”

 

13:00 – 14:00  PRZERWA OBIADOWA

 

14:00 – 14:15  mgr Anna Maria Kulikowska (UMK)

                        „Prawo do sądu w kontekście orzeczenia TK w sprawie

                       dotyczącej zakresu kontroli sądowej nad postępowaniami

                       dyscyplinarnymi wobec adwokatów, radców prawnych,

                       notariuszy i prokuratorów.”

14:15 – 14:30  mgr Ewelina Maria Kusowska (UG)

                        „Rodzaj procedury stosowanej w sądowym postępowaniu

                        odwoławczym od rozstrzygnięć Sądów Dyscyplinarnych,

                        w świetle orzecznictwa TK i SN.”

14:30 – 14:45  Daniel Ostaszewski (UMK)

                        „Kontakt z oskarżonym pozbawionym wolności.”

14:45 – 15:00  Damian Margiel (KUL)

                       "Model odpowiedzialności dyscyplinarnej w orzecznictwie TK

                       - zagadnienia wybrane

 

15:00 – 15:30 DYSKUSJA

 

15:30               Anita Ziółkowska (KUL)

                        PODSUMOWANIE

 

PANEL III – ADMINISTRACYJNY

Przewodniczymgr Anna Krawczyk – Sawicka (KUL)

Sala 11

 

11:15 – 11:30  mgr Dorota Kaniewska (UMK)

                        „Wpływ orzecznictwa TK na prawa i obowiązki beneficjenta

                        ubiegającego się o wsparcie ze środków unijnych.”

11:30 – 11:45  mgr Monika Kapusta (UŁ)

                        „Rola sądów w stosowaniu kontroli operacyjnej przez Policję

                        – w świetle nowelizacji ustawy o Policji będących

                        następstwem wyroku TK z 12 grudnia 2005 r.”

11:45 – 12:00  mgr Tomasz Karwicki (UŁ)

                        „Wyłączenie członka samorządowego kolegium odwoławczego

                       w postępowaniu wszczętym na wniosek o ponowne

                       rozpatrzenie sprawy w świetle wyroku TK z 15 grudnia

                      2008 r.”

12:00 – 12:15  mgr Justyna Starek (Krakowska Akademia)

                        „Problematyka utrzymania czystości i porządku w gminie

                        w orzecznictwie TK.”

12:15 – 12:30  mgr Weronika Szafrańska (UŚ)

                        „Wpływ orzecznictwa TK na akty kształtujące sądową

                       kontrolę administracji publicznej w Polsce.”

12:30 – 12:45  mgr Agnieszka Sznajder (UMCS)

                        „Udział organów gminy w postępowaniu sądowo-

                        administracyjnym w świetle orzecznictwa TK.”

12:45 – 13:00  Kamil Burski (UJ)

                        „Brak ustawowej regulacji przeprowadzenia rekrutacji

                       do przedszkoli i szkół publicznych w ocenie TK.”

 

13:00 – 14:00  PRZERWA OBIADOWA

 

14:00 – 14:15  Julia Grzywna (UMK)

                        „Zakres dopuszczalnej ingerencji Ministra Sprawiedliwości

                        w działalność administracyjną wymiaru sprawiedliwości.”

14:15 – 14:30  Przemysław Jadłowski (UJ)

                        „Rozważania nad tworzeniem i znoszeniem sądów przez

                        Ministra Sprawiedliwości.”

14:30 – 14:45  mgr Łukasz Łukowski (UW)

                        „Niezgodność z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej

                        niektórych przepisów Kodeksu Wyborczego.”

14:45 – 15:00  mgr Katarzyna Surmacz (KUL)

                       „Wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego

                       jako skutek orzeczenie TK.”

 

15:00 – 15:30  DYSKUSJA

15:30 -            Jan Michałkiewicz (KUL)

                        PODSUMOWANIE

 

ZAPRASZAMY!

 

kontakt i informacje w sprawie konferencji: wpws4@gmail.com

jesteśmy także na FB: https://www.facebook.com/events/1386364081614156/?fref=ts

 

plakat WPWS4

Autor: Jan Michałkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2014, godz. 22:57 - Jan Michałkiewicz