PUBLIKACJE PO HABILITACJI (2009-2016)

 

Książki:

 

 1. Bibliografia interpretacji dramatów Norwida, Lublin 2011 ss. 64.

 

 1. Romantyczna silva rerum. O Norwidowym „Albumie Orbis”. Lublin 2009 ss. 447 + 62 tabl.

 

 1. „Quidam”. Studia o poemacie. Red. P. Chlebowski. Lublin 2011[recte: 2012] ss. 726. Seria: „Studia i monografie” [T.] XVI.

 

 1. Strona Norwida. Księga ofiarowana Profesorowi Stefanowi Sawickiemu [red. wraz z W. Toruniem, E. Żwirkowską i E. Chlebowską]. Lublin 2008 [recte: 2009] ss. 457.

 

 1. Norwid. Rzecz o wolności słowa. Oprac. P. Chlebowski. W: C. Norwid. Poematy 2. Oprac. S. Sawicki, P. Chlebowski. W: tenże. Dzieła wszystkie. Red. S. Sawicki. T. IV. Lublin 2011 [recte: 2012] ss. 456.

 

 1. Trudny Norwid. Red. P. Chlebowski. Lublin 2013 [recte: 2014] ss. 496. Seria: „Studia i monografie” [T.] XXI.

 

 1. Czesław Niemen i jego płytowe dzieła, red. wraz z Edytą Chlebowską oraz Łukaszem Niewczasem, Lublin 2014 [recto: 2015], ss. 204.

 

 1. Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 2, red. wraz z Edytą Chlebowską, Lublin 2017, ss. 186.

 

 1. Norwid wobec Powstania Styczniowego. Red. Piotr Chlebowski. Lublin 2017 ss. 262.

 

     10. Polihymnia CN 1. Studia i szkice interpretacyjne. Lublin 2019 ss. 408.

 

     11. Polihymnia CN 2. Studia i szkice interpretacyjne. Lublin 2019 ss. 528

 

     12. „Pod latyńskich żagli cieniem…” Italia Norwida, Red. E. Chlebowska, P.        Chlebowski, Ł. Niewczas, Lublin 2019, ss. 426.

 

     13. Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 3, red. P. i E. Chlebowscy, Lublin 2020, ss. 250.

 

 

Artykuły naukowe:

 

 1. Cypriana Norwida emigracyjnego losu przypadki. „Cywilizacja” 2010 nr 32 s. 166-177

 

 1. O kilku notatkach i jednym rysunku, czyli Norwid w Łodzi i w Elblągu [wraz z Edytą Chlebowską]. „Studia Norwidiana” 26: 2008 [wyd. 2009] s. 115-137.

 

 1. Obraz i słowo w twórczości Norwida. W: Norwid – artysta. W 125 rocznicę śmierci poety. K. Trybuś, W. Ratajczak, Z. Dambek. Poznań 2008 [recte: 2009] s. 155-163

 

 1. „…których lepiej znać z ich cienia”. W: Człowiek, słowo, świat. Red. J. Chojak, T. Korpysz, K. Waszakowa. Warszawa 2010 s. 113-123.

 

 1. Norwidowy „Rapsod” w interpretacji Niemena. W: Unisono na pomieszane języki. O rocku, jego twórcach i dziełach (w 70-lecie [sic!] Czesława Niemena). R. Marcinkiewicz. Sosnowiec 2010 s. 60-73.

 

 1. Modlitwa Norwida jako zapis doświadczenia egzystencjalnego. W: Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze. Red. A. Bielak, P. Nowaczyński, Lublin 2011 s. 40-55.

 

 1. „Całość” jako kategoria formotwórcza i estetyczna w rocku progresywnym. Uwagi wstępne. W: Unisono w wielogłosie II. W kręgu nazw i wartości. Red. R. Marcinkiewicz. Sosnowiec 2011 s. 105-130.

 

 1. O Norwidowym „Solo” – trochę inaczej. W: Symbol w dziele Cypriana Norwida. Red. W. Rzońca. Warszawa 2011 s. 217-232 + tabl. 2 (kolor)

 

 1. Śmierć na Placu Przedajnym. Kilka uwag o pieśni XXIV poematu Quidam. W: „Quidam”. Studia o poemacie. Red. P. Chlebowski. Lublin 2011 [recte: 2012] s. 637-663 [przedruk]

 

 1. „Bema pamięci żałobny-rapsod. Rockowa suita Niemena do wiersza Norwida. „Studia Norwidiana” 27-28: 2009-2010 [wyd. 2012] s. 77-100.

 

 1. Na granicy światów – o Norwidowym pograniczu sztuk. „Studia Norwidiana” 27-28: 2009-2010 [wyd. 2012] s. 88-98.

 

 1. Między krzykiem rozpaczy a ironicznym uśmiechem: “In the Court Of The Crimson King. An Observation By King Crimson”. W: Unisono w wielogłosie III: Rock a korespondencja sztuk. Red. R. Marcinkiewicz. Sosnowiec 2012 s. 15-29.

 

 1. „Epitaph” by King Crimson: A Music Journey to the Land of Death. W: (Non) omnis moriar. Cultural and Literary Discourses of Death and Immortality. by I. Wawrzyczek and A. Kędzierska. Lublin 2012 s. 51-59.

 

 1. Dlaczego ocala? “Studia Norwidiana” 29: 2011 [wyd. 2012] s. 243-258.

 

 1. Cisza – skupienie – asceza. Henryka Mikołaja Góreckiego „Miserere Op. 44”. W: Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje. Red. naukowa A. Barciak. Katowice 2013 s. 145-158.

 

 1. Korespondecja sztuk, czyli monotonia pagórków. „Studia Norwidiana” 30: 2012 [recte: 2013] s. 229-243.

 

 1. „Quidam” wobec poetyki żywych obrazów. Przyczynek do genologii poematu. „Studia Norwidiana” 31: 2013 s. 117-135.

 

 1. Brzozowski – Norwid, czyli próby. „Studia Norwidiana” 31: 2013 s. 246-256.

 

 1. Bema pamięci załobny-rapsod. Rockowa suita Niemena do wiersza Norwida. W: Trudny Norwid. Red. P. Chlebowski. Lublin 2013 [recte: 2014] s. 439-470. Seria: „Studia i monografie” [T.] XXI. Artykuł jest przedrukiem, zob. poz. 11. Tekst bez zmian przedrukowano także w: Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 2, red. Piotr i Edyta Chlebowscy, Lublin 2017, s. 9-40.

 

 1. W blasku Tanatosa. Komentarz do „Epitaph” King Crimson. W: Unisono w wielogłosie 4. Rock a media. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2013 [recte: 2014] s. 125-137.

 

 1. Norwidowy „Album Orbis” a idea „pięknej książki”, „Sztuka Edycji” 2013 nr 2, s. 31-38.

 

 1. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem”. Próba nowej lektury Norwidowskiego poematu Quidam, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 2, s. 107-125.

 

 1. O wartości ciszy w muzyce. W: Muzyka i wartości. Praca zbiorowa pod red. J. Kurka i K. Maliszewskiego, Chorzów 2014, s. 71-78.

 

 1. Irydiona podróż do kresu nocy. W: Zygmunt Krasiński. Światy poetyckie i artystowskie. Pod red. A. Markuszewskiej. Toruń 2014 s. 145-160.

 

 1. Norwid do „Poety-Ruin” – bez listu. O tekście „Do Z. K.”, „Studia Norwidiana” 32: 2014, s. 131-146.

 

 1. Dramatyczny żywioł "Quidama", w: Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa. Z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu, red. Agnieszka Ziołowicz, Roman Dąbrowski, Kraków 2014, s. 251-279.

 

 1. Edytorstwo jako miejsce spotkania (po)nowoczesności z tradycją, w: Romantyzm w zwierciadle postmodernizmu (i odwrotnie), red. W. Hamerski, M. Kuziak, S. Rzepczyński, Warszawa 2014, s. 493-514.

 

 1. "Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem". Historia i historiozofia w Norwidowym "Quidamie", w: Norwid wobec historii, pod red. E. Chlebowska, Ł. Niewczas, Lublin 2014, s. 281-297 [skromniejsza wersja artykułu z poz. 23]. Seria: "Studia i monografie" t. XXIV.

 

 1. Gatunek w rocku progresywnym: od klasyfikacji poprzez typologię ku politypiczności pojęć. (Na przykładzie rockowej suity), w: Unisono w wielogłosie 5, Red. R. Marcinkiewicz, Sosnowiec 2014, s. 30-41.

 

 1. Protestantyzm - Bizancjum - Islam. Uwagi na marginesie lektury trzech notatek Norwida, "Ruch Literacki" 2014 nr 6, s. 577-588.

 

 1. Noc i mrok w „Quidamie”, w: Noce romantyków. Literatura - kultura - obyczaj, red. D. Skiba, A. Rej, M. Ursel, Kraków 2015, s. 152-164.

 

 1. Rosjanie w Ameryce - Polacy w Moskwie - Asmodeusz w kraju przyszłości. Komentarz do listu Cypriana Norwida do Karola Ruprechta z 24 września 1863 roku, w: Poezja i egzystencja. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin 2015, s. 59-78. Przedruk w: Norwid wobec Powstania Styczniowego. Lublin 2017 s. 191-208.

 

 1. Jak rozumieć Idée Fixe Niemena? Wokół semantyki tytułu, w: Niemen i jego płytowe dzieła, red. P. i E. Chlebowscy, przy współudziale Ł. Niewczasa, Lublin 2014 [recte: 2015], s. 37-65.

 

 1. Malarz dźwiękowych obrazów. Kilka uwag o płycie „Terra Deflorata”, w: Niemen i jego płytowe dzieła, red. P. i E. Chlebowscy, przy współudziale Ł. Niewczasa, Lublin 2014 [recte: 2015], s. 71-86.

 

 1. Francuski łącznik, w: Niemen i jego płytowe dzieła, red. P. i E. Chlebowscy, przy współudziale Ł. Niewczasa, Lublin 2014 [recte: 2015], s. 179-195.

 

 1. Spotkania Józefa Ignacego Kraszewskiego z „Ostatnią Wieczerzą”, czyli trzy epizody z włoskiej podróży, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” 2015, nr 2 (36), s. 40-55. Inna wersja tego artykułu, w: Kraszewski i nowożytność. Studia, Idea i układ tomu J. Ławski, red. naukowa A. Janicka, K. Czajkowski, Ł. Zabielski, Białystok 2014-2015, s. 59-75.

 

 1. „To jest najgłupsza, najhaniebniejsza historia pod słońcem”, „Studia Norwidiana” 33: 215, s. 219-268.

 

 1. „...donec videant Filium hominis venientem in regno suo”. O chrześcijanach i chrześcijaństwie w Quidamie, w: Norwid - spotkania kultur, red. E. Chlebowska, Lublin 2015, s. 237-251.

 

 1. „Ogień w alabastrowym naczyniu...”. Krasiński - Norwid: burzliwe dzieje romantycznej przyjaźni. W: Przyjaźń. Medium Mundi X. J. Kurek, K. Maliszewski, Chorzów 2015, s. 113-127.

 

 1. Przypowieść. Jak rozumieć podtytuł poematu "Quidam"? W: Literatura, kultura religijna, polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin. Pod red. Koehlera, Wojciecha Kudyby i J.
  Sikory, Warszawa 2015, s. 169-180.

 

 1. Miasto śmierci. Epizod z włoskiej kampanii Kraszewskiego, "Pamiętnik Literacki" 2016 z. 1, s. 27-41.

 

 1. Norwida Zarysy z Rzymu. Komentarz do tekstu, w: Polak we Włoszech - Włoch w Polsce. Sztuka i historia, red. M. Wrześniak, A. Bender, Warszawa 2015 [recte: 2016], s. 155-173,

 

 1. „Przeciw tej nudzie przeklętej”: Norwid i melancholia, w: Światy melancholii. W 500-lecie Melancholii Albrechta Dürera (1514-2014), red. M. Dybizbański, A. Mazur, Opole 2016, s. 153-167.

 

 1. Blade kłosy na odłogu… - nieznany wiersz Norwida [wraz Edytą Chlebowską], „Studia Norwidiana” 34: 2016, s. 101-117 + 7 il.

 

 1. Wenecja… Norwida, w: Mądrość literatury, red. P. Panas, A. Tyszczyk, Lublin 2016, s. 393-416.

 

 1. Norwidowe „Marionetki” – Grupy Niemen, w: Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 2, red. Piotr i Edyta Chlebowscy, Lublin 2017, s.79-96.

 

 1. „… nie ma w nim nic nienaturalnego”, w: Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 2, red. Piotr i Edyta Chlebowscy, Lublin 2017, s.161-176.

 

 1. „Muszę opuścić Polskę!”. Wokół historii Andrzeja Panufnika: nowe pytania, nowe wątpliwości. W: W kręgu kultury PRL. Muzyka i style. Pod red. K. Bittner i D. Skotarczak. Poznań 2017 [recte: 2018] s. 97-108.

49.O rzeczach kilku w „Quidamie”. W: Norwidowski świat rzeczy. Red. P. Abriszewska, G. Halkiewicz-Sojak, I. Dobrzyniecka, D. Wojtasińska. Toruń 2018 s. 441-462.

 


50. Waleria Marrené czyta Norwida, w: Nie kłaniać się okolicznościom. Nad romantycznymi lekturami Zofii Trojanowiczowej, red. L. Banowska, J. Borowczyk, E. Lijewska, Poznań 2018, s. 197-209.

 


51. Edmonton [analiza muzykologiczna płyty Procol Harum: The Concert With The Edmonton Symphony Orchestra And The Da Camera Singers, 1972] w: Unisono w wielogłosie VI, pod red. R. Macinkiewicza, Opole 2019, s. 66-80.

 

52. Orzeł z „Rzeczy o wolności słowa”, „Studia Norwidiana” 37: 2019, s. 201-216.

 

53. The Trial of Quidam in the Light of Roman Law, „Studia Norwidiana” 36: 2018 English Version, p. 59-77.

 

54. [wraz z Edytą Chlebowską], „Lamb Lies Down On Broadway” Genesis – formy przebiegu narracji, w: Unisono w wielogłosie VI, pod red. R. Macinkiewicza, Opole 2019, s. 89-115.

 

55. „Kształtem jest miłości”. O idei piękna w twórczości Norwida, „Ethos” 2019, tom 32, nr 3, s. 377-405.

 

56. Piotr Chlebowski, „Wszystkość nadciąga”. O Gomulickiego Edycji Kompletnej „Pism wszystkich” Norwida – kilka uwag, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2019, tom 14, s. 251-273.

 

57. Proces Quidama w świetle rzymskiego prawa, „Studia Norwidiana” 36: 2018, s. 55-72.

 

58. Kamień, który spadł, w: Czesław Niemen i jego płytowe dzieła. 3, Redaktorzy: Piotr, Chlebowski; Edyta, Chlebowska, Lublin 2020; s. 171-215.

 


59. „Pod latyńskich żagli cieniem...” – „czerwony” Niemen Enigmatic, w: Czesław Niemen i jego płytowe dzieła. 3, red. P. i E. Chlebowscy, Lublin 2020, s. 91-114.

 


60. „Katharsis” – opowieść ze świata elektronicznych oceanów, w: Czesław Niemen i jego płytowe dzieła. 3, red. P. i E. Chlebowscy, s. 217-238.

 


61. „Pielgrzym” - Grupy Aerolit, w: Czesław Niemen i jego płytowe dzieła. 3, red. P. i E. Chlebowscy, Lublin 2020, s. 115-131.

 


62. „Z osieroconym bawi się strzemieniem...”. O wierszu Norwida „Epos-nasza”, w: Romantyk jako czytelnik. II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej, red. A. Borkowska-Rychlewska, W. Hamerski, K. Trybuś, Poznań 2020, s. 267-283.

 


63. „21st Century Schizoid Man”, czyli: koniec złudzeń, w: Kultura Rocka 4. Muzyczny rok 1969, red. M. Jeziński, W. Kuligowski, M. Pranke, P. Tański, Toruń 2020, s. 149-172. Seria: Kultura rocka.

 


64. Romantic „Silvae Rerum”: On Cyprian Norwid’s Notebooks nad Albums, w: On Cyprian Norwid. Studies and Essays, red. A. Brajerska-Mazur, E. Chlebowska, Berlin 2021, s. 439-455.

 


65. „Listka jednego, ni ząbeczka w liściu”. Norwid – poza romantyzmem, „Studia Norwidiana” 39s: 2021, s. 127-168.

 

 

Artykuły popularne i popularno-naukowe:

 

 1. Od muzyki Niemena do poezji Norwida. W: Norwidologów portret własny. Red. ks. A. Dunajski. Pelplin 2010 s. 33-39.

 

 1. Andrew Keeling, Musical Guide to „In The Court Of The Crimson King” by King Crimson [rec.], „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2010 nr 1 s. 59.

 

 1. Bardziej zakręceni. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 1, s. 28-31.

 

 1. Short Stories. Miniatury, „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 1, s. 32-35.

 

 1. Out Of Focus – Out Of Focus [rec. płyty], „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011, nr 1, s. 55.

 

 1. Renaissance – Renaissance (1969), Illusion (1970). [rec. płyt], „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011, nr 1, s. 56.

 

 1. Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem. T 2. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 2 s. 34-37.

 

 1. Dźwiękowy pejzaż. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 3 s. 38-41.

 

 1. In the Land of Grey and Pink. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 3 s. 44-47.

 

 1. Jajko na kraterze. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 4 s. 42-45.

 

 1. Graficzna strona ciemnej strony. [wraz z Edytą Chlebowską]. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2011 nr 4 s. 32-33.

 

 1. Niemen Non Stop[Relacja z Festiwalu, Słupsk październik 2011]. „Jazz Forum” 2011 nr 12 s. 46-47.

 

 1. Szwajcarski zegarek. Mainhorse. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2012 nr 1 s. 32-35.

 

 1. Jajko na kraterze (2). Egg. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2012 nr 1 s. 40-43.

 

 1. Refugee. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2012 nr 2 (7) s. 36-41.

 

 1. Rewolucja na białym rowerze. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2012 nr 3 (8) s. 38-43.

 

 1. Jajko na kraterze (3): Khan. Władca kosmicznej rudery. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2012 nr 4 (9) s. 38-43.

 

 1. Kahvas Jute. Na oścież. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2013 nr 1 (10) s. 36-41.

 

 1. Europa w Afryce. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2013 nr 2 (11) s. 44-47.

 

 1. Museo Rosenbach. Potok Róż. Il Sistema: Nieznana legenda. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2013 nr 3 (12) s. 40-45.

 

 1. Celeste… znaczy niebiański. „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2013 nr 4 (13) s. 42-47.

 

 1. Niemen non stop. „Jazz Forum” 2014 nr 1-2 s. 24-25.

 

 1. Od francuskiego marzenia do warszawskiego milczenia, czyli krótka historia “Dziwnego świata”. [esej w książeczce dołączonej do płyty: Czesław Niemen & Akwarele. „Dziwny jest ten świat” Polskie Nagrania PNCD 1570 Remastered and Restored Edition 2014 s. 7-13 (wersja angielska tekstu na s. 16-22, tłum.Tomasz Zymer)].

 

 1. W: Trudny Norwid. Red. P. Chlebowski. Lublin 2013 [recte: 2014] s. 5-7. Seria: „Studia i monografie” [T.] XXI.

 

 1. Ergo sum… więc jestem, „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2014 nr 1 (14) s. 34-39.

 

 1. Ruskie czołgi, drewniane brzmienie i filmowy syfon, czyli krótka historia „Sukcesu”, [esej w książeczce dołączonej do edycji plyty Niemen & Akwarele, „Sukces” Polskie Nagrania, Remastered and Restored Edition 2014, s. 6-13 (wersja angielska tekstu na s. 16-23, tłum.Tomasz Zymer)].

 

 1. „Tone Float” Organisation, czyli kosmische Musik albo rytm początku, „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2014 nr 2 (15) s. 38-43.

 

 1. O spoglądaniu wstecz i przed siebie, czyli krótka historia płyty „Czy mnie jeszcze pamiętasz?” [esej w książeczce dołączonej do edycji plyty Niemen & Akwarele, „Czy mnie jeszcze pamietasz?” Polskie Nagrania, Remastered and Restored Edition 2014, s. 6-13 (wersja angielska tekstu na s. 16-23, tłum.Tomasz Zymer)].

 

 1. Ziarna pomysłu, gadające bębny i żałobne panny, czyli krótka historia „Enigmatycznego Niemena” [esej w książeczce dołączonej do edycji płyty Niemen Enigmatic, Polskie Nagrania, Remastered and Restored Edition 2014, s. 6-16 (wersja angielska tekstu na s. 12-27, tłum.Tomasz Zymer].

 

 1. Ibliss – Supernova: pierwszy i ostatni wybuch, „Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2014 nr 3 (16) s. 44-49.

 

 1. Niemen Non Stop, „Jazz Forum” 2014 nr 12 s. 50-51.

 

 1. Giles, Giles and Fripp - fundacyjny mit Karmazynowego Dworu, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2015 nr 17 s. 24-31.

 

 1. McDonald and Giles. Jak lot Ikara, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2015 nr 18 s. 30-37.

 

 1. Wprowadzenie, w: Niemen i jego płytowe dzieła, red. P. i E. Chlebowscy, przy współudziale Ł. Niewczasa, Lublin 2014 [recte: 2015], s. 5-8.

 

 1. Blind Faith. Niewinność ożywiona ślepą wiarą, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2015 nr 19, s. 34-42.

 

 1. Niemen Non Stop 2015, „Jazz Forum” 2016 nr 3 s. 50-51.

 

 1. Czesław Niemen. To przecież rapsod: bohaterski, zdarzenie historyczne..., „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 20, s. 26-29.

 

 1. Jestem w drodze, czyli narodziny, życie i śmierć, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 20, s. 32-37.

 

 1. Radiowe Opowieści z Herbacianych Oceanów, czyli imbrykowa trylogia Gong, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 20, s. 100.

 

 1. Sam Gopal. Schodami w górę - schodami w dół, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 21, s. 28-35.

 

 1. Anthony Phillips Sides (Esoteric Records) [recenzja], „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 21, s. 90-91.

 

 1. SBB Follow My Dream (Fonografika 2015) / SBB Welcome [recenzja] (Fonografika, 2015) [Recenzja], „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 21, s. 91.

 

 1. The Artwoods. W galerii sztuki, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 22, s. 28-36.

 

 1. Gong: The Planet Gong Trilogy (część I), „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 22, s. 66-71.

 

 1. Badger, One Live Badger [recenzja płyty], „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 22, s. 90.

 

 1. Czar ów c(z)arujący, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 23, s. 28-35.

 

 1. Gong: The Planet Gong Trilogy (część II), „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 23, s. 74-79.

 

 1. Gong „Rejoice! I’m Dead” (Madfish 2016) [rec.], „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 23, s. 86.

 

 1. Anthony Phillips „1984” [rec.], „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 23, s. 94.

 

 1. Focus And Friends Featuring Marvino Ciribelli, „Focus 8.5 / Beyond The Horizon”, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2016 nr 23, s. 88-89.

 

 1. Niemen Non Stop, „Przegląd Uniwersytecki” 2016 nr 6 (listopad – grudzień), s. 40.

 

 1. Indian Summer. Nadejście Nieoczekiwanego, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 24, s. 26-33.

 

 1. Piosenki jak małe filmy, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 24, s. 46-49.

 

 1. Leviathan: The Legendary Lost Elektra Album, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 24, s. 94.

 

 1. Anthony Phillips, Private Parts & Pieces V-VIII (5CD), „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 24, s. 95.

 

 1. Son of Man, „Lizard Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 24, s. 92.

 

 1. Music for 50 people and 100 feet, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 26, s. 24-32.

 

 1. Czesław Niemen: Marionetki – do wiersza Norwida, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 25, s. 42-43.

 

 1. Czesław Niemien: Marionetki – czyli Niemen vol. 1 oraz Niemen vol. 2, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 25, s. 44-47.

 

 1. Gravy Train: Staircase To The Day [recenzja], “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 25, s. 91.

 

 1. John Lord: Before I Forget [recenzja], “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 25, s. 92.

 

 1. John Lord: Gemini Suite [recenzja], “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 25, s. 92-93.

 

 1. Derek and The Dominos. Layla and Other Assorted Love Songs, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 26, s. 22-29.

 

 1. Tak, jakbym słuchał kogoś, kogo naprawdę lubię, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 26, s. 30-35.

 

 1. Humble Pie: Official Bootleg Box Set Volume I [recenzja], “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 26, s. 90-91

 

 1. Grupa Niemen: Niemen vol. 1 / Niemen vol. 2 [recenzja], “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 26, s. 92.

 

 1. Nirvana: Local Anaesthetic / Nirvana: Songs of Love And Praise [recenzja], “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 26, s. 92-93.

 

 1. Wprowadzenie, w: Czesław Niemen i jego płytowe dzieła 2, red. Piotr i Edyta Chlebowscy, Lublin 2017, s. 5-6.

 

 1. Uwagi wstępne. W: Norwid wobec Powstania Styczniowego. Lublin 2017 s. 7-9.

 

 1. “Tylko krowa!”. O ikonograficznym projekcie “Atom Heart Mother”. “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 27, s. 18-27.

 

 1. Rockandrollowcy próbujący grać jazz. “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 27, s. 34-41.

 

 1. Czesław Bartkowski / Drums Dream [recenzja]. “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 27, s. 92.

 

 1. The Flock. Truth. The Columbia Recordings 1969-1970 [recenzja]. “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2017 nr 27, s. 92-93.

 

 1. Pink Floyd. Dźwiękowe spectrum w pryzmacie. “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2018 nr 28, s. 18-31.

 

 1. Geesin / Waters. Muzyka (z) “Ciała”. “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2018 nr 28, s. 38-45.

 

 1. Patric Cambell-Lyons. Me And My Friend [recenzja płyty]. “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2018 nr 28, s. 90.

 

 1. Dantailon’s Chariot. Chariot Rising [recenzja płyty]. “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2018 nr 28, s. 90.

78. Bakerloo. Punkt wyjścia, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2018 nr 29, s. 34-41.

 


79. Nick Mason. Perkusista – rajdowiec – lotnik…, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2018 nr 29, s. 78-81.

 


80. [wraz z E. Chlebowską] Genesis. Narysuj mi baranka, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2018 nr 30, s. 46-55.

 


81. Pete Sinfield. Kobziarz u bram Karmazynowego Dworu, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2018 nr 30, s. 32-39.

 


82. Mogul Trash. Wthat’s This I Hear, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2018 nr 31, s. 36-43.

 


83. Led Zepppelin. A pieśń zostanie…, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2018 nr 31, s. 68-69.

 


84. Led Zeppelin. Lot numer “jeden”. “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2018 nr 31, s. 60-67.

 


85. Dariusz Kozakiewicz / Breakout. Ona się nigdy nie kończy… [wywiad], “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2018 nr 32, s. 16-19.

 


86. Braekout. Absolutny Blues, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2018 nr 32, s. 20-25.

 


87. Jerusalem. Stąd do wieczności, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2018 nr 32, s. 32-39.

 


88. Dariusz Kozakiewicz / Test. Kozakiewicz i Rajko w jednym stali Teście, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2019 nr 33, s. 38-41.

 


89. Test. “Jeszcze marzę, chcąc zatrzymać czas…”, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2019 nr 33, s. 42-49.

 


90. Queen. “Nasz największy pojedynczny krok w historii”, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2019 nr 33, s. 60-67.

 


91. Dżamble. Wołanie o słońce nad światem, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2019 nr 34, s. 32-39.

 


92. King Crimson. Krwawiąca orkiestra, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2019 nr 34, s. 60-69.

 


93. Fuzzy Duck. „Zniosła jedno jajko kaczka dzika”, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2019 nr 35, s. 34-41.

 


94. The Endless… Pink Floyd, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2019 nr 35, s. 60-63.

 


95. Pink Floyd “The Wall”. Cegły w piecu, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2019 nr 35, s. 64-73.

 


96. The Beatles. And in the end…, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2020 nr 36, s. 66-73.

 


97. Far Out. “Nihonjin” znaczy: “japoński”, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2020 nr 36, s. 32-39.

 


98. Black Sabbath, “Cicho pada deszcz, a woal ciemności otula czarne drzewa…”, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2020 nr 37, s. 44-53.

 


99. Fuchsia. Ja i mój latawiec, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2020 nr 37, s. 26-33.

 


100. Nurt. Kredą na asfalcie, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2020 nr 38, s. 24-31.

 


101. Jimi Hendrix. Dźwięków psychodelicznych summa, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2020 nr 38, s. 40-49.

 


102. July. W środku psychodelicznego lata, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2020 nr 39, s. 36-43.

 


103. Hawkwind. Na krawędzi dźwięku, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2020 nr 39, s. 50-57.

 


104. King Crimson. The Complete 1969 Recordings [recenzja], “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2020 nr 39, s. 100-101.

 


105. Józef Skrzek. Tworzenie w bezpośrednim dotknięciu [wywiad], “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2021 nr 40, s. 6-9.

 


106. Aquila. Orzeł wylądował, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2021 nr 40, s. 26-33.

 


107. SBB. Tryptyk umowny, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2021 nr 40, s. 40-47.

 


108. SBB. Koncert w czasach zarazy, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2021 nr 40, s. 50-51.

 


109. Writing On The Wall. Muzyczna moc Piktów, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2021 nr 41, s. 28-35.

 


110. Józef Skrzek, Wędrowiec w krainie wyobraźni [wywiad], “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2021 nr 41, s. 8-11.

 


111. Józef Skrzek. Pięć albumów: wybór nieoczywisty, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2021 nr 41, s. 12-13.

 


112. The Doors. The Celebration Of The Lizard, “Lizard. Rock, Prog, Psychodelia, Fusion” 2021 nr 41, s. 46-55.

 

 

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021, godz. 13:20 - Łukasz Niewczas