1. Zajęcia z poetyki, rozumianej jako szczegółowa teoria literatury, obejmują dwuletnie (cztery semestry) studium wiedzy o podstawowych składnikach struktury dzieła literackiego, gatunkach i rodzajach literackich, ich pochodzeniu, przemianach w obrębie tradycji literackiej i znaczeniu estetycznym. Studenci powinni w trakcie studium przyswoić sobie zasadniczy zrąb terminologii z zakresu poetyki, pojąć wagę i funkcje poszczególnych elementów dzieła i ich nacechowania genologicznego, posiąść umiejętność formułowania problematyki badawczej w odniesieniu do poszczególnych zagadnień oraz stosowania wiedzy z zakresu poetyki w analizie literackiej. Zajęcia obejmują wersologię (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalnej interpretacji struktur brzmieniowych – I. semestr), stylistykę wraz z teorią języka poetyckiego (II. semestr), w II roku semantykę literacką, tematologię, kompozycję (III. semestr) oraz genologię (IV. semestr).

2. Forma zajęć: ćwiczenia, do których podstawę stanowią teksty teoretyczne oraz materiał literacki.

3. Podstawę zaliczenia przedmiotu na I roku stanowią: uczestnictwo w zajęciach, krótkie prace pisemne o charakterze analitycznym, sprawdzian (pisemny lub ustny) po każdym semestrze, na II roku uczestnictwo w ćwiczeniach, roczna praca z poetyki o charakterze analitycznym (jej temat ustalany jest na początku roku), egzamin w letniej sesji egzaminacyjnej.

4. Prowadzący: pracownicy i współpracownicy Katedry : dr hab. Adam Fitas, prof. KUL, dr Ireneusz Piekarski.

5. Podręczniki:

  • M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury. Warszawa 1967 (lub wyd. następne)
  • A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego. Warszawa 1990 (i wyd. następne)
  • D. Korwin-Piotrowska, Poetyka. Przewodnik po świecie tekstów. Kraków 2011
  • Słownik terminów literackich. Pod red. J Sławińskiego. Warszawa 1998

 

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015, godz. 17:03 - Ireneusz Piekarski