prof. dr hab. Zyta Gilowska

  prof. dr hab. Zyta Gilowska - moderator konferencji

 

    Absolwentka ekonometrii na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, profesor doktor habilitowany, członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Autorka ponad 250 publikacji naukowych. Ekspert i jeden z twórców samorządu terytorialnego w Polsce. Uczestniczka tzw. wydarzeń marcowych 1968, usunięta z uczelni i ponownie przyjęta na studia. W latach 1972-1981 wykładowca na Uniwersytecie Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie, 1996-2000, profesor nadzwyczajny w Europejskim Instytucie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW. W 2001 roku została powołana na stanowisko profesora zwyczajnego KUL. W latach 2001-2005 posłanka na Sejm RP. W Sejmie IV kadencji pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, autorka założeń poselskiego projektu ustawy o finansach publicznych. Zwyciężyła m.in. w rankingu na najlepszych posłów tygodnia "Polityka" (2002 rok), laureatka siódmej edycji plebistcytu Srebrne Usta, organizowanego przez Program III Polskiego Radia oraz nagrody "Gazety Polskiej" (2002 rok). Głosami czytelników "Twojego Stylu" wybrana "Kobietą Roku 2002". 7 stycznia 2006 roku Prezydent Lech Kaczyński powołał Zytę Gilowską na stanowisko Ministra Finansów. Objęła ona jednocześnie funkcję Wicepremiera. 6 września 2007 roku, po kulkutygodniowej walce o dobre imię, po oskarżeniu o kłamstwo lustracyjne, zostaje, wyrokiem Sądu Lustracyjnego, oczyszczona z zarzutów. Z dniem 22 września 2006 roku, profesor Zyta Gilowska została ponownie powołana na stanowisko Wicepremiera i Ministra Finansów. Obecnie Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz członek Rady Polityki Pieniężnej.

 

 

dr hab. prof. KUL Tomasz Gruszecki

dr hab. prof. KUL Tomasz Gruszecki

 

        Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk zarządzania i doktor habilitowany nauk ekonimicznych, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Polski ekonomista i menedżer. Autor wielu artykułów i prac poświęconych prawnym i ekonomicznym problemom przedsiębiorstw państwowych, prywatyzacji i transformacji ustrojowej. Opublikował kilkadziesiąt prac dotyczących własności sektora państwowego i teorii własności przedsiębiorstw.  Do 1989 roku pracował w Polskiej Akademii Nauki. 1989 roku bierze czynny udział w pracach nad programem reformy gospodarczej. W latach 1989 - 1991 był doradcą Ministra Finansów Leszka Balcerowicza (praca nad koncepcją prawną i ekonomiczną Skarbu Państwa), a w 1992 roku pełnił funkcję kierownika byłego Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w rządzie Jana Olszewskiego. W latach 1992-1993 przebywa w Londynie, gdzie jest asystentem dyrektora reprezentującego Polskę w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Następnie, jako ekspert i konsultant, bierze udział w rozmaitych pracach praktycznych. W lutym 1998 roku powałany do Rady ds. Reform Ustrojowych przy Premierze Rady Ministrów. Od 1987 roku jest pracownikiem naukowym i wykładowcą przedmiotów ekonomicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie pełnił takżę funkcję Dyrektora Instytutu. Był członkiem Rad Nadzorczych m.in. Centrum Bankowo-Finansowego S.A., Polskich Sieci Energetycznych S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego oraz członkiem rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 2007 roku został powłany na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU S.A.

 

dr Jerzy Michałowski

dr Jerzy Michałowski

 

         Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji, specjalizacja administracja, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Filozofii Chrześcijanskiej KUL, na specjalizacji filozofii-społecznej. Jest doktorem nauk humanistycznych KUL. Pracuje w Instytucie Ekonomii KUL od 1983 roku. Prowadzi wykłady z przedmiotów rynek kapitałowy i pieniężny, teoria inwestowania, globalizacja. Pełnił też funkcje: analityka ekonomicznego Koła Chrześcijańskich Demokratów w I kadencji Sejmu III RP, doradcy Ministra Prywatyzacji oraz naczlnika w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emeratylnymi. Jest autorem książki Liberalizm kontra Socjalizm, redaktorem i współautorem pozycji Transformacja polskiej gospodarki, a także wielu artykułów dotyczących m.in. transformacji polskiej gospodarki, wolnego rynku, konkurencji, cykliczności produkcji prezemysłu, eksportu i importu, oraz miejsca i jakości wolnego rynku w katolickiej nauce społecznej.

 

dr Mateusz Szczurek

dr Mateusz Szczurek - główny ekonomista banku ING.

 

mgr Marek Zuber

mgr Marek Zuber

 

      Ekonomista i analityk rynków finansowych. Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako analityk i ekonomista Banku Przemysłowo-Handlowego i połączonego BPH-PBK. Następnie prowadził niezależną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami, przeprowadzania szkoleń. W tym czasie był także głównym ekonomistą w firmie TMS i TMS Brokers, a później głównym ekonomistą Internetowego Domu Maklerskiego. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, za co został uhonorowany nagrodą „Polityczny doradca roku” w konkursie „Liderzy doradztwa” im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, organizowaną przez World Connect. Prezes Zarządu firmy Dexus Partners.

 

prof. dr hab. Jolanta Szołno - Koguc

prof. dr hab. Jolanta Szołno - Koguc

 

     Ekspert i wykładowca z zakresu finansów publicznych. Od początku swojej kariery zawodowej jest związana z Wydziałem Ekonomicznym UMCS w Lublinie, aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Finansów Publicznych. Od marca 2009 r. pełni funkcję Prodziekana Wydziału Ekonomicznego. Doświadczenia pracy naukowo-dydaktycznej łączy z praktyką. W latach 1992-2000 brała udział w projektach doradczych dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Local Government Assisstant Program Know How Fund oraz Local Government Partnership Program USAID. W roku 2006 jako doradca Ministra Finansów koordynowała prace Międzyresortowego Zespołu ds. Reformy Systemu Finansów Publicznych, przygotowującego m.in. projekt nowej ustawy o finansach publicznych. W latach 2006-2007 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Z dniem 6 października 2009 r., postanowieniem Prezydenta RP, została powołana na stanowisko Przewodniczącej Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych na kadencję 2009-2013. Jest autorką ponad 60 publikacji poświęconych problematyce podatków (m.in. autorstwo monografii nt. Reforma polskiego systemu podatkowego w latach 1989-1995 – założenia a realizacja; współautorstwo książki pt. Proces dostosowywania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej) oraz doskonalenia systemu finansów publicznych (rozprawa habilitacyjna nt. Funkcjonowania funduszy celowych w Polsce w świetle zasad racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, nagrodzona w Konkursie Prezesa NBP na najlepszą pracę z dziedziny nauk ekonomicznych w 2008 r.).

 

 

 

prof. dr hab. Jerzy Żyżynski

prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

 

    Urodzony w 1949 roku. Specjalista w dziedzinie zarządzania i ekonomii, statystyki, komentator ekonomiczny. Zajmuje się m.in. ekonomią sektora publicznego, polityką fiskalną i polityką pieniężną oraz ich wzajemnymi relacjami. Kierownik Zakładu Gospodarki Publicznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, profesor tej uczelni. W latach 1993-1996 ekspert ekonomiczny w Zespole Budżetu i Finansów Biura Studiów i Ekspertyz przy Kancelarii Sejmu RP. W latach 1998-2004 członek Rady Społeczno-Gospodarczej przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Był ekspertem sejmowych komisji śledczych ds. prywatyzacji PZU oraz ds. prywatyzacji sektora bankowego. Autor publikacji: Pieniądz a transformacja gospodarki (1998), Wstęp do problematyki uwarunkowań i funkcji polityki pieniężnej i fiskalnej (2002), Podstawy metod statystycznych w zarządzaniu (2004, 2007).

 

 

 

 


Autor: Jakub Paruch
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2010, godz. 13:08 - Jakub Paruch