http://www.bu.kul.pl/files/072/gfx/archiwum/danuta_paluchowska.jpg

(1935-2007)

Profesor nadzwyczajny KUL (1997), w latach 1997-2005 kierownik Katedry Literatury Oświecenia i Romantyzmu, członek Towarzystwa Naukowego KUL, Towarzystwa Literackiego im A. Mickiewicza, Instytutu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, Komitetu Redakcyjnego Dzieł wszystkich C. Norwida. Współredaktor „Zeszytów Naukowych KUL", „Roczników Humanistycznych KUL", członek jury konkursu im. Cz. Zgorzelskiego na najlepszą pracę magisterską, historyk literatury, edytor.
Studia polonistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1952-57; od roku 1960 asystent przy katedrze kierowanej przez prof. Cz. Zgorzelskiego. Doktorat w 1970 roku w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie, habilitacja (1983 r.) na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL, na podstawie rozprawy Słynne - nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida (Lublin 1985).
Promotor wielu prac magisterskich (130 magistrów) i doktorskich (siedmiu doktorów - w tym doktorów habilitowanych). W pracy naukowej uprawiała różnorodne gatunki badawcze - od prac materiałowych, bibliograficznych, komentarzy filologicznych, prac biograficznych, poprzez rozprawy analityczne, interpretacyjne, ku próbom syntezy. Uprzywilejowany materiał badawczy stanowiła polska poezja od wieku XVIII po lirykę dwudziestowieczną i wielcy romantycy polscy (Mickiewicz, Słowacki, Norwid). Znaczące miejsce zajęły prace edytorskie: edycja wierszy Zana, listów filomackich, prace mickiewiczowskie i próby norwidowskie. Pozostawiła nieukończoną edycję listów Stanisława Pigonia do Czesława Zgorzelskiego.


Wspomnienie o Prof. Paluchowskiej


Publikacje

Autor: Agata Seweryn
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2020, godz. 09:45 - Agata Seweryn