Historia literatury oświecenia - lektury

Historia literatury oświecenia - zagadnienia egzaminacyjne

 

Tezy do egzaminu z historii literatury - pomiędzy oświeceniem a romantyzmem oraz romantyzm [pobierz]

 

Lektury do egzaminu z historii literatury [pobierz]

 


 

SPECJALIZACJA

KRYTYKA ARTYSTYCZNA

 

Spotkanie informacyjne już 31 marca 2022, godz. 17.30 na platformie Teams. 

 

 

O specjalizacji opowie jej koordynator dr Małgorzata Peroń oraz Studenci I roku Krytyki artystycznej (Hubert, Karol, Paweł, Ignacy). 

 

Szczegółowe informacje: fb filologii polskiej KUL

 

Link do spotkania? Przesyłamy mailowo, prosimy o kontakt:  malgorzata.krol@kul.pl

 

Zapraszamy!

 

 

 

 

Dlaczego warto?

 

1. Zajęcia prowadzone w metodą warsztatów, projektów, e-learningu przez specjalistów

2. Zróżnicowanie tematyczne warsztatów: literatura, sztuka, film, teatr, muzyka, zjawiska w Internecie

3. Współpraca z lubelskimi instytucjami kultury

4. Praktyki w ośrodkach kultury, mediach

5. Współtworzenie festiwali, spotkań, wystaw o charakterze artystycznym

6. Zabieranie głosu w debacie publicznej

7. Tworzenie własnych szkiców krytycznych – publikacja tradycyjna i w Sieci

8. Uczestnicy zajęć z różnych kierunków studiów

9. Elastyczny plan zajęć

 

Czego uczymy?

 

1. Opis i analiza zjawisk kultury – udział w rozmowie, debacie, panelu

2. Znajomość specyfiki pracy w instytucjach kultury

3. Organizacja i prowadzenie spotkań z krytykami, poetami, muzykami, artystami

4.Organizacja wystaw, prowadzenie wernisaży, tworzenie katalogów i komentarzy o sztuce, muzyce, filmie

 

 


 

UWAGA STUDENCI II ROKU SPECJALIZACJI:

 

PRAKTYKI

 

Przypominamy, że integralną częścią programu specjalizacji Krytyka Artystyczna są praktyki, realizowane w mediach (redakcje, radio, tv), instytucjach kultury (galerie, muzea, domy kultury) i odbywane pod kierunkiem specjalistów, kształcące umiejętności pisania tekstów krytycznych (formy dyskursu) i animowania działań kulturalnych w tradycyjnym obiegu i w sieci (komunikacja).

 

Praktyki odbywają się w IV semestrze zajęć specjalizacyjnych (II rok). Liczba godzin zajęć praktycznych wynosi 90. Zaliczenie praktyk odbywa się w sesji letniej po II roku specjalizacji.

 

Praktyki mogą być zrealizowane w kilku ośrodkach kultury, na prośbę prowadzącego praktyki, Student otrzymuje skierowanie na praktyki.

 

Co jest podstawą uzyskania zaliczenia praktyk?

 

Zgodnie z Regulaminem (zamieszczony poniżej wraz z efektami kształcenia):

 

"Warunkiem zaliczenia praktyki jest realizacja wszystkich efektów uczenia, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz wywiązanie się z zadań sformułowanych w niniejszym Regulaminie, jak również przedłożenie przez studenta dokumentacji stanowiącej podstawę zaliczenia praktyk:

  • dziennika praktyk;
  • opinii Mentora Praktykanta zawartej w dzienniku praktyk;
  • zaświadczenia Instytucji Przyjmującej o odbyciu praktyki."

Informacje: dr hab. Małgorzata Król, opiekun praktyk specjalizacyjnych

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zamieszczonym poniżej Regulaminie praktyk:

 
Wzory dokumentów do pobrania: 
a) deklaracja przyjęcia na praktyki przez Instytucję Przyjmującą
b) dziennik praktyk - pdf
c) Zaświadczenie o ukończeniu praktyk
 
znajdują się na końcu Zarządzenia Rektora KUL z dnia 19.12.2017 w sprawie organizacji praktyk, do pobrania: TUTAJ - Zarządzenie Rektora KUL
 

Krytyka Artystyczna to:

 

  • unikatowe zajęcia z mediów: Internet i @-literatura
  • konwersatoria z literatury najnowszej, krytyki artystycznej, muzycznej, teatralnej, filmowej
  • w ramach specjalizacji wyjścia do galerii, muzeów, ośrodków kultury i sztuki
  • ciekawe warsztaty rozwijające umiejętności krytyczne
  • praktyki w mediach
  • dwa lata nauki wśród "artystycznych dusz" :)

 


Specjalizację realizują osoby z I i II poziomów studiów. Są to studenci p.w. Filologii Polskiej, Historii Sztuki, Filologii Klasycznej, Filologii Angielskiej, Filologii Romańskiej, Pedagogiki, Psychologii, Teologii, Filozofii.

 

Wzrost liczby zainteresowanych i postępujące zróżnicowanie kierunków, których studenci wybierają tę specjalizację, świadczy o dobrze realizowanej sylwetce absolwenta, solidnym opracowaniu programu i skorelowaniu działań dydaktycznych z potrzebami rynku pracy.

 

Dzięki zmianom, program specjalizacji jest ujęty czytelnie w 4 bloki problemowe:

1) zagadnienia krytyki literackiej i artystycznej (antycznej, w sztukach wizualnych, w muzyce, filmowej, teatralnej)

2) zagadnienia lektury, analizy, komparatystyki (zapomniani, mistrzowie, debiutanci, sąsiedzi)

3) zagadnienia zjawisk nowej kultury (sylwetki, miasto, region, instytucje)

4) zagadnienia metodologii dyskursu krytycznego (retoryka polemiki, estetyka, krytyka i polityka).

Integralną częścią programu są praktyki, realizowane jako warsztaty w mediach (redakcje) i odbywane pod kierunkiem specjalistów, kształcące umiejętności pisania tekstów krytycznych (formy dyskursu) i animowania działań kulturalnych w tradycyjnym obiegu i w sieci (komunikacja).

 

Program specjalizacji odpowiada oczekiwaniom studentów wobec oferty dydaktycznej Uczelni. To propozycja innowacyjna problemowo i metodologicznie, uwzględniająca specyfikę regionu i rynku pracy. Specjalizacja jest atutem Instytutu Filologii Polskiej i Uniwersytetu, wpływającym na decyzję o wyborze uczelni oraz kierunku studiów licencjackich i magisterskich.

 

Duże zróżnicowanie osób uczestniczących w zajęciach dydaktycznych i praktykach oraz dynamicznie zmieniający się obraz kultury XXI wieku, który specjalizacja programowo obejmuje, wymaga od osób prowadzących zajęcia wysokich kompetencji naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych. Są to osoby z niemal wszystkich Katedr IFP KUL, w znaczącej liczbie młodzi, dynamiczni pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz specjaliści. Dobór osób prowadzących zajęcia wynika z ich kompetencji, zapewnia atrakcyjność oferty i jest realizacją ustawowego wymogu kształcenia kadry.

Autor: Agata Seweryn
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2022, godz. 21:30 - Małgorzata Peroń