Historyk literatury od 1972 roku związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, w latach 2004-2008 prorektor KUL.

 

 

 

PUBLIKACJE

2017

 • Liryczny reportaż z podróży: "Podróż z Dobiecka na Skałę", [w:] Czytanie Karpińskiego, t. 2, red. B. Mazurkowa, T. Chachulski, Warszawa 2017. 

 

2016

 • Kot i pies, czyli pytania metafizyczne Wisławy Szymborskiej, [w:] Poezja i egzystencja : księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. W. Kruszewski, D. Pachocki, Lublin 2016.
 • Różewicz w elegijnym nastroju, [w:] "Odpowiednie dać rzeczy słowo..." Prace ofiarowane Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin, red. J. Nowak. M. Rzepka, Lublin 2016.
 • Dylematy libertyna: "Oda nie do druku, ale w rękopiśmie mająca
  być ofiarowana J. O. Ks. J. M. P. B. P. podczas wjazdu jego", [w:] Czytanie Trembeckiego, t. 2, red. J. Snopek, W. Kaliszewski, B. Mazurkowa, Warszawa 2016. 

 

2015

 • W obronie heroizmu: "Do potwarców", [w:] Czytanie Naruszewicza, t. I, red. B. Wolska, T. Kostkiewiczowa, B. Mazurkowa, Warszawa 2015.

 

2014

 • The Fables by Ignacy Krasicki at the third level of education, [w:]Methodological studies in education of polish language and literature, red. S. J. Żurek, Lublin 2014. 
 • Przyjaźń Kajetana Ghigiottiego i Ignacego Krasickiego w świetle ich korespondencji, [w:] Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red. J. Walkusz, M. Krupa, Lublin 2014.
 • Obraz cierpienia: "Stary pies i stary sługa", [w:] Czytanie Krasickiego, red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór, B. Mazurkowa, Warszawa 2014.
 • [współred.] Czytanie Krasickiego, red. T. Kostkiewiczowa, R. Doktór, B. Mazurkowa, Warszawa 2014.

 

2012

 • Ignacy Krasicki w ogrodzie, "Prace Filologiczne" 2012, t. 61.
 • Poetycki ogród Ignacego Krasickiego w Heilsbergu, [w:] Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu, red. A. Seweryn, M. Kulesza-Gierat, Lublin 2012.
 • Oblicza degradacji literackiej, "Lamus" 2012, nr 1 (9).

 

2011

 • Krasicki nasz powszedni, Lublin 2011.

 

 

2010

 • Słowo wstępne. W: Białe plamy w Szchulzologii. Pod red. M. Kitowskiej-Łysiak. Lublin 2010.
 • Ignacy Krasicki w gombrowiczowskim nastroju. „Lamus” Pismo kulturalno-artystyczne. Nr. 2/6 2010 Gorzów Wielkopolski.
 • Pokora wobec natury piękna. „Do Piękności”. W: Czytanie Kniaźnina. Pod red. B. Mazurkowej i T. Chachulskiego. Warszawa 2010.

 

2009

 • Dlaczego nie warto się śpieszyć. Obraz pośpiechu w kulturze i literaturze. .„Lamus” Pismo kulturalno-artystyczne. Nr. 3 2009 Gorzów Wielkopolski.

 

2008

 • Dialog gatunków w literaturze. „Lamus” Pismo kulturalno-artystyczne. Nr. 1 2008 Gorzów Wielkopolski.
 • Rodzinny Krasicki. W: Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu. Pod red. D. Seweryna, W. Kaczmarka i A. Seweryn. Lublin 2008.
 • [hasło] Maryjaliteraturze polskiej. Oświecenie. W: Encyklopedia katolicka T 12. Lublin 2008.

 

2007

 • Książka o elegii polskiej w drugiej połowie XIX wieku. „Studia Norwidiana” nr 24-25. Lublin 2006-2007.
 • Wkład w trudne i piękne dzieło ekumenizmu. „Roczniki Teologiczne” T. LIII-LIV. Lublin 2006-2007.

 

2006

 • Wizerunek Matki Boskiej w poezji polskiej XVIII wieku. W: Literatura – Historia –Dziedzictwo. Prace ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej. Pod red. T. Chachulskiego i A. Grześkowiak-Krwawicz. Warszawa 2006.
 • Ignacy Hołowiński – arcybiskup i pisarz romantyczny. W: Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Zamącińskiej-Paluchowskiej. Pod red. M. Łukaszuk i M. Maciejewskiego. Lublin 2006.
 • Herberta gry z cenzorem. W: Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim. Pod red. Ks. T. Guza, M. Pałubskej, M. Kuć. Lublin 2006.
 • Szkoła a myślenie krytyczne. „Ethos” 2006, nr 3.

 

2005

 • Prekursor polskiego pozytywizmu. Kajetan Koźmian. W: W Duchu i Prawdzie. Wybrane sylwetki kościoła lubelskiego (1805 – 2005). Lublin 2005.
 • [red.] Cyprian Norwid w nowej szkole. Pod red. R. Doktóra. „Norbertinum” Lublin 2005.

 

2004

 • Elegie Józefa Czechowicza. W: Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności. Pod red. J. Święcha. Lublin 2004.

 

2003

 • Norwid wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. „Studia Norwidiana” 20-21. Lublin 2002-2003
 • [współautor] Ścieżki Europy. Źródła naszej cywilizacji. Podręcznik dla gimnazjum. Warszawa 2003.
 • Wiersze elegijne Adama Asnyka. W: Prus i inni. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Ficie. Lublin 2003.

 

2002

 • Literatura przedromantyczna w pracach Czesława Zgorzelskiego. W: Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca. Pod red. D. Paluchowskej i M. Maciejewskiego. Lublin 2002.
 • Komizm w „Panu Podstolim”. „Roczniki Humanistyczne” 2002. T.1, z. 1.
 • [sprawozdanie] Konferencja o Krasickim. „Roczniki Humanistyczne” 2002. T.1, z. 1.
 • [hasło] Kniaźnin Franciszek. W: Encyklopedia katolicka. T. 9. Lublin 2002
 • [hasło] Koblański Józef. W: Encyklopedia katolicka. T. 9. Lublin 2002
 • [hasło] Koźmian Kajetan. W: Encyklopedia katolicka. T. 9. Lublin 2002
 • [hasło] Krasicki Ignacy. W: Encyklopedia katolicka. T. 9. Lublin 2002

 

2001

 • [oprac.] Adam Naruszewicz. Poezje wybrane. Wybór, wstęp i opracowanie. Lublin 2001. ss 231.
  Chrystus w literaturze oświecenia. W: Chrystus w literaturze polskiej. Pod red. P. Nowaczyńskiego. Lublin 2001.
 • [wstęp] Adam Naruszewicz – poeta zwabionych serc. W: Adam Naruszewicz. Poezje wybrane. Lublin 2001.
 • Rewolucja międzyprzedmiotowa – debata nauczycieli akademickich KUL. Rozmowa Romana Doktóra, Jana Skarbka, Daniela Próchniaka, Sławomira Jacka Żurka, Piotra Gutowskiego. „Zeszyty Szkolne” 2001 nr 2. s. 25-29.
 • [komunikat] Cyprian Norwid w nowej szkole. Konkurs dla nauczycieli. „Zeszyty Szkolne” 2001 nr 2.
 • [list do redakcji] Cyprian Norwid w szkole – konkurs.„Tygodnik Powszechny” 2001 nr. 47 (25. 11. 2001).

 

1999

 • Polska elegia oświeceniowa. Dzieje i model gatunku (1740-1822). Lublin 1999.
 • Jerozolima. Ścieżka międzyprzedmiotowa. Praca zbiorowa: R. Doktór, J. Wojtysiak, D. Próchniak, J. Skarbek, S. J. Żurek. „Scriptores Scholarum” 1999 nr 23.
 • Ateny. Edukacja filozoficzna. Praca zbiorowa: R. Doktór, P. Gutowski, D. Próchniak, J. Skarbek, S. J. Żurek. „Scriptores Scholarum” 1999 nr 4.
 • Na marginesie procesuZbigniewa Herberta. „Roczniki Humanistyczne” T. XLVII 1999 z. 1.

 

1998

 • Przyczynek do genezy „Assunty”. „Roczniki Humanistyczne” 1998, z. 1.
 • [rec.] O literaturze religijnej w oświeceniu. „Zeszyty Naukowe KUL” 1998, nr 1-2.

 

1997

 • O cnotach i grzechach teatralnych „Scriptores Scholarum”. „Scriptores Scholarum” 1997 nr 1.
 • Tak oczywiste...O nowych wierszach Mariusza Ostaszewskiego. W: M. Ostaszewski. Tak oczywiste.... Zamość 1997.

 

1996

 • Kilka uwag o analizie literackiej. „Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII” 199596 nr 4.
 • Kilka uwag o praktycznej analizie tekstu literackiego w szkole. „Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII” 199596 nr 5.
 • Józef Lipiński. W: Pisarze polskiego oświecenia. Pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, Warszawa 1996.
 • Ludwik Adam Dmuszewski. W: Pisarze polskiego oświecenia. Pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, Warszawa 1996.
 • Alojzy Żółkowski. W: Pisarze polskiego oświecenia. Pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, Warszawa 1996.
 • Jan Nepomucen Kamiński. W: Pisarze polskiego oświecenia. Pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, Warszawa 1996.
 • Jeszcze bliżej, niż „Tak blisko”. O poezji A. J. Misiury. W: J. A. Misiura. Tak blisko. Zamość 1996.
 • Przedmowa. W: M. Ostaszewski. W latrynach seksu. Zamość 1996.
 • O Profesorze Czesławie Zgorzelskim wspomnienie. „Gość Niedzielny” 1996 nr 38 (22 września 1996).

 

1995

 • Hagiografia w piśmiennictwie i literaturze okresu romantyzmu. W: Religijny wymiar  polskiego romantyzmu. Pod red. D. Zamącińskiej i M. Maciejewskiego. Lublin 1995.

 

1994

 • Komizm unaiwniony Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków. „Ruch Literacki” 1994, z. 3-4.

 

1993

 • [hasło] Ignacy Hołowiński. W. Encyklopedia katolicka Lublin 1993.
 • Assunta jako poemat miłosny. „Studia Norwidiana” 1993.
 • Miasto przeznaczenia i obowiązków. Rozmowa z prof. Czesławem Zgorzelskim. „Kresy. Kwartalnik Literacki”. Wiosna 1993, nr 14.
 • Lublin na intelektualnym uboczu. Skrót rozmowy z „Kresów”.”Dziennik Lubelski” 14. 07. 1993.

 

1992

 • Poeta uśmiechnięty. O wyobraźni komicznej Ignacego Krasickiego. Wrocław 1992.

 

1987

 • Ignacy Krasicki – poeta uśmiechnięty. „Biuletyn Polonistyczny"” 1987, z. 1. [Streszczenie rozprawy doktorskiej].

 

1983

 • Ironia w liryce Ignacego Krasickiego. „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 3.

 

1981

 • Poetyckie maski księcia biskupa warmińskiego. „Summarium” 1981 nr 10.

 

1980

 • Kilka uwag o ironii w literaturze. „Ruch Literacki” 1980, z. 4.
 • [rec.] Najnowsza biografia Księcia Biskupa Warmińskiego. „Tygodnik Powszechny” 1980, nr 10.

 

1979

 • Żarty liryczne Krasickiego. „Summarium” 1979, nr 8.

 

 

Autor: Agata Seweryn
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2020, godz. 09:18 - Agata Seweryn