Wspomniene - PU 5 (109)

Paweł Matyaszewski

 

20 lipca 2007 roku odeszła do Domu Ojca prof. Mieczysława Sekrecka, znana i ceniona romanistka, znakomita specjalistka literatury i myśli epoki francuskiego Oświecenia i Romantyzmu, wieloletni i zasłużony pedagog i wychowawca kilku pokoleń romanistów, związana z Lublinem i KUL-em przez długi okres swego życia, w latach 1978-1985 Kierownik Katedry Filologii Romańskiej, której poświęciła wiele serca i energii.
Profesor Sekrecka urodziła się 30 listopada 1918 roku w Płoskiem koło Zamościa. Rozpoczęte w 1938 roku studia na filologii romańskiej na KUL-u przerwała wojna, więc dyplom magistra filologii romańskiej uzyskuje dopiero w 1946 roku. Z początku pracuje jako nauczycielka języka francuskiego w słynnym lubelskim „Biskupiaku”, ale już w styczniu 1948 roku zostaje asystentką w Zakładzie Filologii Romańskiej KUL. W 1951 roku doktoryzuje się na podstawie znakomitej rozprawy „Chateaubriand jako teoretyk i krytyk literacki” i począwszy od października 1952 pracuje w Katedrze Filologii Romańskiej na stanowisku adiunkta. W 1958 roku dr Sekrecka wyjeżdża do Francji na trzyletnie stypendium Centre National de la Recherche Scientifique pracując tam jako attachée de recherches i zbierając materiały do swej przyszłej rozprawy habilitacyjnej. Po powrocie do Polski zastaje Sekcję Filologii Romańskiej KUL zamkniętą przez ówczesne władze komunistyczne, toteż w 1962 roku podejmuje decyzję o pracy naukowo-dydaktycznej w Katedrze Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1966 roku habilituje się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu jako autorka nowatorskiej nie tylko w Polsce, ale i we Francji rozprawy „Louis-Claude de Saint-Martin, l’homme et l’œuvre”. W 1968 roku zostaje mianowana docentem, a z chwilą powstania Instytutu Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim pełni funkcję kierownika tamtejszego Zakładu Literatury. Po reaktywowaniu romanistyki na KUL-u, profesor Sekrecka wraca do Lublina, gdzie z dniem 1 października 1978 roku obejmuje funkcję Kierownika Katedry Filologii Romańskiej i sprawuje ją przez siedem lat, aż do 1985 roku. W tym samym roku otrzymuje tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Zajęcia dydaktyczne na KUL-u prowadzi do 1989 roku, czyli do momentu przejścia na emeryturę.
Profesor Sekrecka była wieloletnią i aktywną członkinią wielu towarzystw naukowych: Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocławskiego To­wa­rzys­twa Naukowego, Instytutu Badań Literackich – Pracownia Oświecenia we Wrocławiu, Komitetu Neofilologicznego przy Polskiej Akademii Nauk, francuskiego towarzystwa Société française d’Etude du XVIIIe siècle. Była też redaktorem Zeszytów Naukowych „Romanica Wratislaviensis”, „Roczników Hu­ma­ni­s­tycznych” KUL, oraz współpracownikiem Encyklopedii Katolickiej. Za wieloletnią pracę naukowo-dydaktyczną została odznaczona w 1973 roku Złotym Krzyżem Zasługi.
W pracy naukowej profesor Mie­czys­ława Sekrecka koncentrowała swoje za­inte­resowania głównie na historii literatury i myśli francuskiego Oświecenia oraz początku XIX wieku. Stała się w tej dziedzinie znakomitym i cenionym w środowisku romanistów badaczem, nie tylko świetnie znającym epokę oraz jej życie kulturowe i literackie, ale będącym także prawdziwym pasjonatem francuskiego Oświecenia i Romantyzmu. Tematyce tej poświęciła kilkadziesiąt publikacji, z których każdą cechuje znakomity warsztat badawczy oparty na solidnej, rzetelnej i obiektywnej lekturze, głęboka erudycja, ogromna różnorodność tematyczna, a także niesłychana dbałość o klarowność przekazywanych myśli, wzorowana niejako na ulubionej przez Nią „Rozprawie o stylu” Buffona z 1753 roku. Dla nas, studentów romanistyki, ważne było, że profesor Sekrecka chętnie i często przekazywała nam na wykładach część swojej ogromnej wiedzy i kultury języka francuskiego, prowadząc zajęcia w sposób niezwykle interesujący, zachęcając nieustannie do zgłębiania piękna i tajemnic osiemnastego wieku. W naszej pamięci zawsze pozostanie Ona nie „tylko” prowadzącą zajęcia Panią Profesor, ale również dbającym o bliźniego i jego los Człowiekiem, autentycznie interesującym się naszymi problemami i starającym się nas wesprzeć duchowo, a czasem też i materialnie.
Również cały Instytut Filologii Romańskiej KUL bardzo wiele zawdzięcza Profesor Mieczysławie Sekreckiej. Gdy została Kierownikiem naszej Sekcji, z ogromną ofiarnością zaangażowała się w rozwój tej nie tak przecież dawno reaktywowanej, po blisko dziesięciu latach przerwy, placówki naukowo-dydaktycznej. Rozwiązywała jakże trudne problemy lokalowe, tak, by romanistyka mogła mieć więcej pomieszczeń, a księgozbiór był przechowywany w przyzwoitych warunkach. Księgozbiór ten powiększył się zresztą znacznie dzięki osobistemu zaangażowaniu profesor Sekreckiej, gdyż to ona właśnie nawiązała współpracę z Ambasadą Francuską, przesyłającą nam hojnie w darze wiele nowych woluminów, a także delegującą na naszą romanistykę stałego lektora francuskiego. Profesor Sekrecka doprowadziła też do nawiązania trwającej aż do dzisiaj cennej współpracy i wymiany naukowej z romanistyką Katolickiego Uniwersytetu w Louvain-la-Neuve w Belgii. Dbając o dalszy rozwój naukowy Sekcji, pomagała również młodszym pracownikom w uzyskiwaniu urlopów naukowych i stypendiów zagranicznych, wierząc, że romanistyka wzmocni się w przyszłości kolejnymi tytułami naukowymi i nowymi pokoleniami naukowców. Za tę Jej mądrą ufność, za tę autentyczną troskę o nas i naszą romanistykę, za te liczne lata Jej niestrudzonej pracy, które zawsze będziemy nosić w pamięci i sercu, wszyscy Pani Profesor Sekreckiej jesteśmy głęboko wdzięczni, zarówno pracownicy Instytutu Filologii Romańskiej KUL, jak i cała społeczność akademicka naszego Uniwersytetu.

(30 listopada 1918 – 20 lipca 2007)