POBYT I ZATRUDNIENIE PROFESORA WIZYTUJĄCEGO NA KUL:

 

Status profesora wizytującego: status profesora wizytującego może uzyskać wyłącznie osoba, która:

  • posiada tytuł naukowy profesora (osoba nieposiadająca tytułu profesora musi być zatrudniona na stanowisku profesora w instytucji macierzystej)
  • jest obcokrajowcem (Polak pracujący za granicą nie może być profesorem wizytującym)
  • zrealizuje 60 godzin zajęć dydaktycznych w roku akademickim na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich

 

Długość pobytu: powinna być ustalona w sposób racjonalny (zazwyczaj nie przekracza trzech tygodni).

 

Koszty związane z przyjęciem profesora wizytującego:

  • wynagrodzenie - wysokość wynagrodzenia profesora wizytującego reguluje Zarządzenie Rektora KUL z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia procedury zatrudniania nauczycieli akademickich z zagranicy na podstawie umów cywilnoprawnych: visiting_professors_zarzadzenie
  • zakwaterowanie i wyżywienie: koszt zakwaterowania i wyżywienia pokrywa osoba zatrudniona

 

Procedura przyjmowania profesora wizytującego:

  1. Złożenie wniosku do Rektora, za pośrednictwem Działu Spraw Pracowniczych, o zatrudnienie nauczyciela akademickiego z zagranicy - decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor KUL, zgodnie z właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i przepisami wewnętrznymi KUL: wniosek_prof._wizytujacy 
  2. Profesor wizytujący wypełnia niezbędne dokumenty, na podstawie których Dział Spraw Pracowniczych przygotowuje umowę cywilnoprawną. Dokumenty do umowy muszą być złożone w języku polskim - cudzoziemiec otrzymuje tożsame dokumenty również w wersji angielskiej.
  3. Uniwersytet, na wniosek zatrudnionego, może zapewnić zakwaterowanie (koordynuje Dział Współpracy z Zagranicą).

Wykaz dokumentów w języku polskim i angielskim niezbędnych do zawarcia umowy c-p znajdą Państwo na stronie Działu Spraw Pracowniczych: https://www.kul.pl/dla-kandydatow-do-pracy,110289.html

 

W sprawie organizacji pobytu profesora wizytującego prosimy uprzejmie o kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą:

p. GG-203

e-mail: dwz@kul.pl

tel. 81 445 42 04