PROGRAM
V KONFERENCJI AKSJOLOGICZNEJ
Prawda w literaturze

Lublin, 4-6 październik 2007

   4 X (czwartek)

Obrady plenarne

godz. 9.00

 1. Stanisław Wilk (Rektor KUL) – otwarcie konferencji
 2. Tadeusz Szubka (US), Między minimalizmem a pluralizmem. Z najnowszych dyskusji filozoficznych o prawdzie
 3. Erazm Kuźma (US), Konstruowanie prawdy dzieła literackiego
  (dyskusja)

 

godz. 11. 00 – przerwa na kawę

 

godz. 11.30

 1. Anna Martuszewska (UG), Prawda i możliwość. O ujęciu literackiej teorii prawdy
  za pomocą teorii światów możliwych
 2. Katarzyna Rosner (IFiS PAN), Ingardenowska koncepcja dzieła literackiego: jej doniosłość i jej anachroniczność
 3. Andrzej Stoff (UAM), Analogiczna teoria dzieła literackiego. W poszukiwaniu prawdy literatury
  (dyskusja)

 

godz. 13.30 – obiad

 


Obrady w sekcjach. Grupa 1. Poetyka i teoria

godz. 15.00

 1. Wojciech Kaczmarek (KUL), Prawda w teatrze
 2. Maciej Gorczyński (UWr), Status poznawczy tekstu narracyjnego
 3. Witold Sadowski (UW), Ton a prawda w utworach pisanych wierszem

 

godz. 16.30 – przerwa na kawę

 

godz. 17.00

 1. Łukasz Wróbel (UW), Filozofia literatury Romana Ingardena, czyli o cyrkularności konkretyzacji i niedookreśloności tzw. „prawdy” w literaturze
 2. Rafał Koschany ((UAM), Między prawdą powieściową a naukową fikcją. Problemy antropologii literatury
 3. Katarzyna Szalewska (UG), Prawda cytatu, czyli o grze alegacjami

(dyskusja)

 

 


Obrady w sekcjach. Grupa 2. W stronę współczesności – poezja

 

godz. 15.00

 1. Joanna Grądziel-Wójcik (UAM), Na przykład Peiper. O dochodzeniu (do) prawdy
  w literaturze
 2. Anna M. Szczepan-Wojnarska (UKSW), Habitus poetycki Jerzego Lieberta
 3. Tomasz Garbol (KUL), O relacji pomiędzy prawdą a pięknem w twórczości Czesława Miłosza

 

godz. 16.30 – przerwa na kawę

 

godz. 17.00

 1. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa (KUL), „…nie umiemy żyć w fantasmagorii”. Kilka literackich wypowiedzi o prawdzie
 2. Wiktoria Durkalewicz (KUL), Prawda jako rekonstrukcja wartości osoby w dramatach Zbigniewa Herberta
 3. Dorota Kudelska (KUL), Obraz współczesności we współczesnych obrazach. Dyskusja poetów z Podkowińskim i Malczewskim w tle
  (dyskusja)

 

godz. 19.00 – kolacja

 


5 X (piątek)

Obrady plenarne

godz. 9.00

 1. Michał Januszkiewicz (UAM), Prawda czy efekt prawdy (nie tylko) w literaturze
 2. Andrzej Tyszczyk (KUL), Prawda w literaturze. Między logiką a etyką
 3. Jarosław Płuciennik (UŁ), Leszek Karczewski (UŁ), Prawda w literaturze to może być tylko prawda pragmatyczna
  (dyskusja)

 

godz. 11.00 – przerwa na kawę

 

godz. 11.30

 1. Stefan Sawicki (KUL), Uwagi o „prawdziwościowej interpretacji” literatury
 2. Sławomir Buryła (UWM), Prawda i stosowność w literaturze Holocaustu
 3. Dariusz Skórczewski (KUL), Retoryka pominięcia i przemilczenia a prawda literatury: o postkolonialnych implikacjach pewnych praktyk dyskursywnych
  (dyskusja)

 

godz. 13.30 – obiad

 Obrady w sekcjach. Grupa 1. W stronę współczesności – proza

godz. 15.00

 1. Edward Fiała (KUL), O prawdzie metafizycznej w dyskursie egzystencjalnym Witolda Gombrowicza
 2. Wiesława Tomaszewska (UKSW), Wielowarstwowość prawdy literackiej w prozie Włodzimierza Odojewskiego
 3. Ryszard Zajączkowski (KUL), W nurcie prawdy. O niektórych aspektach dramaturgii Romana Brandstaettera.

 

godz. 16.30 – przerwa na kawę

 

godz. 17.00

 1. Maciej Dajnowski (UG), Nim fakt zaprzeczy hipotezie. Fikcja literacka a epistemologia na przykładzie twórczości Stanisława Lema
 2. Małgorzata Borkowska (PWSZ w Ciechanowie), Teodor Parnicki – prawda historyczna w powieści eksperymentalnej
 3. Maciej Nowak (KUL), Jaką prawdę o dziejach przekazują powieści historyczne?
  (dyskusja)

 

 

 


Obrady w sekcjach. Grupa 2. Od świadectwa do kreacji

godz. 15.00

 

 1. Dariusz Szczukowski (UG), Literatura jako świadectwo
 2. Beata Przymuszała (UAM), Między wiarygodnością a autentycznością – problem prawdy w literackich zapisach traumy
 3. Renata Jagodzińska (UŁ), Prawda historyczna czy zapis cierpienia. Literatura łódzkiego getta

 

godz. 16.30 – przerwa na kawę

godz. 17.00

 

 1. Paweł Rodak (UW), Prawda w dzienniku osobistym
 2. Adam Fitas (KUL), Prawdy dziennika
 3. Marcin Adamiak (UW), Pisarstwo autobiograficzne. Między kłamstwem i kreacją
  (dyskusja)

 

 

 

 

godz. 20.30 – bankiet

 

 

 


6 X (sobota)

 

 


Obrady w sekcjach. Grupa 1. W perspektywie tradycji

godz. 9.00

1. Anna Grzegorczyk (UAM), Prawda literacka a objawiona w „Fauście" Goethego i poezji św. Jana od Krzyża
2. Włodzimierz Toruń (KUL), Norwida szukanie prawdy
3. Magdalena Saganiak (UW), Dzieło literackie a prawda doświadczenia wewnętrznego
w romantycznej refleksji o literaturze
godz. 10.30 - przerwa na kawęgodz. 11.00
1. Agata Skała (UMCS), W poszukiwaniu prawdy o człowieku („Diokles" Henryka Sienkiewicza)
2. Dorota Jewdokimow (UAM), „Realizm w wyższym sensie" jako metoda wydobywania prawdy w dziele literackim F. M. Dostojewskiego

(dyskusja)


Obrady w sekcjach. Grupa 2. Genologia i krytyka

godz. 9.00

 1. Krzysztof Dybciak (UKSW), Cena prawdy w XX-wiecznej literaturze.
 2. Mariusz Kraska (UG), Teoria spisku. Fikcja a rzeczywistość w powieści sensacyjnej
 3. Iwona Pięta (PWSZ w Krośnie), Dlaczego czytamy fantastykę. Rozważania o prawdzie na przykładzie prozy Jacka Dukaja

 

godz. 10.30 – przerwa na kawę

 


 1. Sylwia Panek (UAM), Duch Sokratesa w krytyce literackiej międzywojnia
 2. Jan Musiał (PWSW w Przemyślu), Najtrudniejsza wartość. Prawda w aksjologicznej praktyce badawczej Stefana Kołaczkowskiego
  (dyskusja)

 

 

 

godz. 13.00 – obiad

 


Obrady plenarne

godz. 14. 00

 1. Bernadetta Chachulska (IBL PAN, UKSW), Jeszcze o liryce i „prawdzie życia”
 2. Elżbieta Wolicka (KUL), Kłopoty z prawdą w hermeneutyce Paula Ricoeura
 3. Dorota Heck (UWr), Zagadnienie prawdy w literaturze a rozumienie dzieła jako wiarygodnego świadectwa
  (dyskusja)

 

 

godz. 16.00 – przerwa na kawę

 

 

godz. 16.30

 1. Bogdan Balicki (UWr), Katarzyna Krajewska (UWr), Konstruktywistyczne rozumienie prawdy w literaturze
 2. Marek Adamiec (UG), Cóż jest prawda w rzeczywistości realnej i wirtualnej?
 3. Elżbieta Feliksiak (UwB), Prawda literatury w kontekście wielokulturowego odbioru dzieła
  (dyskusja i zamknięcie obrad)

 

 

godz. 19.00 – kolacja

 

góra strony

 

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2007, godz. 14:39 - Ireneusz Piekarski