Projekt badawczy

Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej – realizowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na zamówienie Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

 

Przedmiot zamówienia (na łączną sumę 3 873 762 zł brutto) jest realizowany w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III-Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.1- Modernizacja systemu nadzoru i zarządzania w oświacie, Poddziałanie 3.1.1- Tworzenie warunków do monitorowania ewaluacji i badań systemu oświaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 21.07.2012, godz. 10:02 - Aleksandra Dziak