Artykuły, recenzje, rozprawy, monografie

 1. Obraz a myśl filozoficzna Heraklita z Efezu, „Roczniki Humanistyczne” 29 (1981), z. 3, s. 19-32.

 2. Człowiek w myśli Heraklita z Efezu, „Roczniki Humanistyczne” 30 (1982), z. 3, s. 5-20.
 3. Heraklit z Efezu w starożytnej legendzie, „Roczniki Humanistyczne” 31 (1983), z. 3, s. 5-19.
 4. Postać Heraklita w świetle źródeł starożytnych, „Meander” 39 (1984), nr 5, s. 191-200.
 5. Księga Heraklita z Efezu i jej losy, „Roczniki Humanistyczne” 32 (1984), z. 3, s. 5-20.
 6. Rola zmysłów i duszy człowieka w heraklitejskiej teorii poznania, „Roczniki Humanistyczne” 34 (1986), z. 3, s. 5-19.
 7. Stosunek Heraklita z Efezu do wielkich przedstawicieli tradycyjnej kultury greckiej, „Roczniki Humanistyczne” 35 (1987), z. 3, s. 5-35.
 8. O kosmologicznej roli ognia. Z rozważań nad heraklitejską wizją świata, „Roczniki Humanistyczne” 36 (1988), z. 3, s. 61-73.
 9. Bibliografia do t. IV Dzieł Wszystkich Arystotelesa, PWN, Warszawa 1993, s. 786-802.
 10. O zasadzie tożsamości przeciwieństw w myśli Heraklita z Efezu, „Roczniki Humanistyczne” 41 (1993), z. 3, s. 5-45.
 11. La fonction cosmologique du feu. Remarques sur la vision héraclitéenne du monde, „Eos” 81 (1993), fasc. 2, s. 199-211.
 12. Le rôle des sens et de l’âme humaine dans la théorie de la connaissance d’Héraclite d’Éphèse, „Eos” 82 (1994), s. 17-30.
 13. Słownik terminów Arystotelesowych, [w:] Arystoteles, Dzieła Wszystkie, t. VII, PWN, Warszawa 1994, s. 12-127.
 14. Bibliografia do t. V Dzieł Wszystkich Arystotelesa, PWN, Warszawa 1996, s. 506-530.
 15. Rozwój pojęcia logos we wczesnej myśli greckiej. Część I: Epika i liryka, „Roczniki Humanistyczne” 44 (1996), z. 3, s. 21-51.
 16. Rozwój pojęcia logos we wczesnej myśli greckiej. Część II: Idea Logosu u Heraklita z Efezu, „Roczniki Humanistyczne” 45 (1997), z. 3, s. 5-41.
 17. Logos we fragmentach Epicharma, „Roczniki Humanistyczne” 46 (1998), z. 3, s. 5-29.
 18. Logos w myśli Parmenidesa z Elei, „Roczniki Humanistyczne” 47 (1999), s. 5-27.
 19. Logos we wczesnej myśli greckiej. Studium semantyczno-filozoficzne, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999, ss. 341.
 20. Bibliografia do t. V Dzieł Wszystkich Arystotelesa, PWN, Warszawa 20002, s. 506-530.
 21. Bibliografia do t. VI Dzieł wszystkich Arystotelesa, PWN, Warszawa 2001, s. 922-968.
 22. Le logos aux origines de la pensée grecque. Étude sémantique et philosophique, „Eos” 87 (2000), fasc. 2; s. 365-371.
 23. Metodologia nowoczesnej rozprawy naukowej według Diogenesa z Apollonii, „Roczniki Humanistyczne” 49 (2001), s. 5-13.
 24. Logos w poematach Empedoklesa z Akragas, „Przegląd Filozoficzny”, Nowa Seria 10 (2001), nr 2 (38), s. 135-155.
 25. Posłowie do polskiego przekładu książki Michela Fattala: Logos. Między Orientem a Zachodem, przełożył Piotr Domański, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001, s. 107-112.
 26. Bibliografia do t. I Dzieł wszystkich Arystotelesa, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 519-527.
 27. Historia powstania Słownika H. G. Liddella: A Greek-English Lexicon, „Meander” 57 (2002), nr 2, s. 205-223.
 28. Bibliografia do t. II Dzieł wszystkich Arystotelesa, wyd. 2, PWN, Warszawa 2003, s. 858-880.
 29. Bibliografia do t. III Dzieł wszystkich Arystotelesa, wyd. 2, PWN, Warszawa 2003, s. 757-783.
 30. Bibliografia do t. IV Dzieł wszystkich Arystotelesa, wyd. 2, PWN, Warszawa 2003, s. 786-809.
 31. La fonction du „logos” dans la pensée de Parménide d’Elée, [w:] Logos et langage chez Plotin et avant Plotin, sous la direction de Michel Fattal, Editions L’Harmattan, Paris 2003, s. 37-60.
 32. Słownik terminów Arystotelesowych, [w:] Arystoteles, Dzieła Wszystkie, wyd. 2, t. VII, PWN, Warszawa 2003, s. 12-127.
 33. Wokół książki Bogoljuba Šijakovića BIBLIOGRAPHIA PRAESOCRATICA, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 36 (2003), s. 219-227.
 34. [Recenzja:] Logos et language chez Plotin at avant Plotin, sous la direction de Michel Fattal, Paris: Editions L’Harmattan 2003, ss. 366. Collection Ouverture philosophique dirigée par Dominique Chateau et Bruno Péquignot, [w:] „Roczniki Humanistyczne” 52 (2004), z. 3, s. 205-210.
 35. [Review:] Logos et language chez Plotin at avant Plotin, sous la direction de Michel Fattal, Editions L’Harmattan, Paris 2003, pp. 366; [series] Collection Ouverture philosophique dirigée par Dominique Chateau et Bruno Péquignot, [w:] „Philotheos. International Journal for Philosophy and Theology” 5 (2005), p. 446-449.
 36. Madała T., Narecki K., Filologia Klasyczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1918-2004, red. K. Narecki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 125.
 37. [Recenzja:] Humanitas grecka i rzymska. Materiały ze zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego w Lublinie, 17-20 września 2003 r., redakcja ks. Remigiusz Popowskiego, Lublin 2005, Wydawnictwo KUL, ss. 260, [w:] „Studia Antyczne i Mediewistyczne”, 3 [38] (2005), s. 269-273.
 38. Bibliografia, [w:] Arystoteles, Etyka Nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 301-325.
 39. Obraz rzeki w myśli Heraklita z Efezu, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 4 (2009), fasc. 3, s. 7-19.
 40. [Recenzja:] Wojciech Wrotkowski, Jeden wieloimienny. Bóg Heraklita z Efezu, Nowa Wieś: Wydawnictwo Rolewski, Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Filozofii i Socjologii, 2008, ss. 525; [seria:] Hermeneutyka problemów filozofii pod red. Seweryna Blandziego, t. 8, [w:] „Collectanea Philologica” XIII, Wydawnictwo LEXEM, Łódź 2010, s. 77-82.
 41. Starożytny dramat. Teoria – praktyka – recepcjaKsięga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego, red. Krzysztof Narecki, TN KUL, Lublin 2011, ss. 238.
 42. Wstęp, [w:] Starożytny dramat. Teoria – praktyka – recepcjaKsięga pamiątkowa ku czci Profesorów Roberta R. Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego, red. K. Narecki, TN KUL, Lublin 2011, s. 5-13.

Hasła w Encyklopedii Katolickiej (Towarzystwo Naukowe KUL)

 1. Galatea, T. V, Lublin 1989, szp. 813.
 2. Herakles, T. VI, Lublin 1993, szp. 727.
 3. Heraklit z Efezu, T. VI, Lublin 1993, szp. 728-729.
 4. Hezjod, T. VI, Lublin 1993, szp. 830-831.
 5. Isokrates, T. VII, Lublin 1997, szp. 527-528.
 6. Kaliope, T. VIII, Lublin 2000, szp. 393.
 7. Kallimach z Cyreny, T. VIII, Lublin 2000, szp. 409 n.
 8. Kallinos z Efezu, T. VIII, Lublin 2000, szp. 410.
 9. Liddell Henry George, T. X, Lublin 2004, szp. 1017-1018.
 10. Mojry, T. XIII, Lublin 2009, szp. 50-51.
 11. Neron, T. XIII, Lublin 2009, szp. 932-933.
 12. Parmenides z Elei, T. XIV, Lublin 2010, szp. 1367-1368.

Hasła w Powszechnej Encyklopedii Filozofii (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu)

 1. Hegezjasz z Cyreny, t. 4: Go-Iq, Lublin 2003, s. 292-293.
 2. Kolotes z Lampsaku, t. 5: Ir-Ko, Lublin 2004, s. 721-722.
 3. Kritias z Aten, t. 6: Kr-Mc, Lublin 2005, s. 67-70.
 4. Ksenofanes z Kolofonu, t. 6: Kr-Mc, Lublin 2005, s. 105-109.
 5. Ksenofont, t. 6: Kr-Mc, Lublin 2005, s. 109-112.
 6. Pliniusz Starszy, t. 8: Pap-Sc, Lublin 2007, s. 292-294.
 7. Protagoras, t. 8: Pap-Sc, Lublin 2007, s. 509-512.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2013, godz. 09:53 - Liliana Kycia