Regulamin Koła Naukowego Studentów Europeistyki „EURO-KUL” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Koło Naukowe Studentów Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jest dobrowolną i samorządną organizacją studencką, w treści regulaminu zwaną dalej Kołem.
 1. Koło może posługiwać się skróconą formą nazwy „EURO-KUL”.
 1. Koło działa przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 1. Koło działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

 

§2

 

 

Z ramienia Władz Uniwersytetu prace Koła koordynuje Kurator Koła, powołany przez Senat.

 

 

§3

 

 1. Koło działa przez swoje organy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 1. Koło realizuje cele i zadania określone w niniejszym Regulaminie i działa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i Statutem KUL.

 

§4

 

 

Postawą działania Koła są:

 1. Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
 1. Regulamin Koła,
 1. uchwały organów Koła.

 

 

Rozdział II

Cele działalności Koła i sposoby ich realizacji

 

§5

 

 1. Koło opiera swą działalność na:

a) pracy społecznej swoich członków,

b) współpracy z innymi organizacjami studenckimi,

c) współpracy z organami władz uczelni,

d) współpracy z organami władzy państwowej,

e) współpracy z innymi organizacjami i podmiotami prawa.

 

     2. Koło może być członkiem ogólnopolskich organizacji studenckich. Decyzję w tym względzie podejmuje Walne Zebranie Członków w postaci uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności kworum.

 

 

§6

 

 

Celami i zadaniami Koła są:

 

a) inicjowanie przedsięwzięć związanych z organizacją życia studenckiego,

b) organizowanie wyjazdów naukowych,

c) wspieranie inicjatyw studenckich,

d) organizacja kursów, szkoleń i konferencji z zakresu zagadnień prawa Unii Europejskiego i integracji europejskiej,

e) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami oraz przedstawicielami nauki, kultury i sztuki w kraju i za granicą w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń,

f) działanie na rzecz popularyzacji wiedzy z zakresu prawa Unii Europejskiej i integracji europejskiej,

g) inicjowanie i organizowanie działań z zakresu form kształcenia,

h) nawiązywanie współpracy w dziedzinie promocji absolwentów i ułatwienie kontaktów z przyszłymi pracodawcami,

i) inne działania sprzyjające rozwojowi regulaminowych celów Koła.

 

 

Rozdział III

Prawa i obowiązki członków Koła

 

§7

 

 

 1. Koło tworzą Członkowie Zwyczajni i Honorowi.
 1. Członkami Zwyczajnymi Koła mogą być:

a) studenci dzienni i zaoczni Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL,

b) studenci dzienni i zaoczni innych wydziałów KUL, o ile zgodę na ich członkostwo wyrazi Walne Zebranie Członków, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności kworum.

 

 

§8

 

 

     1. Deklaracja członkowska zawiera zobowiązanie kandydata do przestrzegania Regulaminu oraz uchwał organów Koła. Wzór deklaracji określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

 1. Członkostwo Koła przyznaje Zarząd na podstawie złożonej deklaracji, po zbadaniu wymogów z § 7 w terminie do 30 dni od złożenia deklaracji.
 1. Od decyzji o odmowie przyjęcia członka kandydat może się odwołać w ciągu 30 dni do Walnego Zebrania Członków, które rozstrzyga ostatecznie po wysłuchaniu stron, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy obecności kworum.
 1. Członek Zwyczajny ma prawo wystąpienia z Koła składając oświadczenie w formie pisemnej na ręce Zarządu Koła.

 

§9

 

 

     1.  Możliwe jest przyznanie honorowego członkostwa na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków większością 1/3 głosów.

 

     2.  Tryb przyjmowania Członków Zwyczajnych stosuje się odpowiednio do przyjmowania Członków Honorowych, z zastrzeżeniem, że Członek Honorowy nie wypełnia deklaracji członkowskiej.

 

 

§10

 

 

 1. Członek Zwyczajny Koła ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Koła,

b) korzystać z pomocy Koła w przypadku naruszenia jego praw,

c) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków Koła,

d) uzyskiwać informacje od organów Koła o jego działalności,

e) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Koła,

f) uczestniczyć w realizacji celów statutowych Koła.

 

     2.  Członkom Honorowym przysługują wszystkei prawa wymienione w ust. 1, z wyłączeniem lit. a).


 

§11

 

 

Członkowie Zwyczajni Koła mają obowiązek:

 

a) stosować się do postanowień Regulaminu i uchwał Walnego Zebrania Członków,

b) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Koła,

c) brać aktywny udział w pracach Koła,

d) godnie reprezentować Uniwersytet, Wydział, Koło.

 

 

§12

 

 

Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia z Koła zgodnie z trybem określonym w §13,

c) wykluczenia w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zebraniach przez okres przekraczający 6 miesięcy.

 

 

§13

 

 

 1. Decyzje o wykluczeniu członka z Koła podejmuje Zarząd w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów na wniosek Komisji Rewizyjnej:

a) za działalność sprzeczną ze Statutem KUL, Regulaminem Koła lub uchwałami władz Koła,

b) na  skutek  zachowania  dyskwalifikującego   jako  członka  Koła  lub  godzącego

w dobre imię Koła.

 

 1. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu członek może odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyżej wymienionej uchwały, które rozstrzyga ostatecznie po wysłuchaniu stron.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Koła

 

§14

 

 

 1. Organami Koła są:

a) Walne Zebranie Członków Koła,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 

Tytuł I

Walne Zebranie

 

Postanowienia ogólne

 

§15

 

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła, jest organem stanowiącym Koła. Może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 1. Zebranie zwyczajne zwoływanie jest co najmniej raz na kwartał.
 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Prezes Koła:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Zarządu,

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej

d) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Koła.

 

     4.  W przypadku przewidzianym w ust. 3 lit. b), c) i d) Prezes Koła zwołuje Walne Zebranie bezzwłocznie na dzień przypadający nie później niż w 14 dni od dnia złożenia wniosku na jego ręce.

 

     5.  O miejscu, terminie i przedmiocie obrad Walnego Zebrania wszystkich członków powiadamia Zarząd niezwłocznie po podjęciu decyzji o zwołaniu Walnego Zebrania za odpowiednim uprzedzeniem.

 1. Zebranie Nadzwyczajne rozpatruje sprawy, dla których zostało zwołane.

 

§16

 

 

     1.  Obecność Członków Zwyczajnych Koła na Walnych Zebraniach jest obowiązkowa.

 

     2.  Obecność na Walnym Zebraniu jest rozumiana jako obecność podczas każdego sprawdzania obecności.

 

     3.  Zarząd Koła na prawo usprawiedliwić nieobecność członka zwyczajnego Koła na Walnym Zebraniu.

    

     4.  Usprawiedliwienie nieobecności następuje w terminie nie późniejszym niż w ciągu 3 dni roboczych od ustąpienia przyczyny, która ją spowodowała.

 

 

§17

 

 

Osoby opuszczające salę obrad zobowiązane są powiadomić o tym fakcie Przewodniczącego Obrad, co zostaje zaprotokołowane.

 

 

§18

 

 

     1.  W Walnym Zebraniu moga uczestniczyć Członkowie Zwyczajni Koła, a także z głosem doradczym Członkowie Honorowi oraz za zgodą Przewodniczącego, osoby współpracujące i zaproszeni goście.


     2.  Członek może brać udział w Zebraniu tylko osobiście. Każdy Członek Zwyczajny ma jeden głos.

 1. Członkowie  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  brać  udziału  w  głosowaniu w  sprawach ich dotyczących.

 

§19

 

 

     1.  Obradom przewodniczy Prezes Koła lub upoważniony przez niego członek Zarządu Koła.

    

     2.  Przewodniczący Obrad:

 

a) przyjmuje wnioski do Walnego Zebrania składane podczas obrad,

b) opracowuje tekst uchwał zgodnie z decyzjami Walnego Zebrania,

c) odczytuje propozycje uchwał oraz zarządza głosowanie,

d) zarządza przerwy na czas nie dłuższy niż 1 godzina i ustala czas jej trwania,

e) zarządza sprawdzenie listy obecności oraz stwierdza obecność liczby członków wymaganej do podejmowania uchwał,

f) sprawdza i podpisuje protokół Walnego Zebrania.

 

 

§20

 

 

     1.  Kworum Walnego Zebrania stanowi połowa Członków Zwyczajnych Koła. Kworum Walnego Zebrania oblicza Przewodniczący Obrad.

 

     2.  Jeżeli Walne Zebranie nie dochodzi do skutku z powodu braku kworum, Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania, nie później niż na 7 dni od poprzedniej daty Walnego Zebrania, które nie doszło do skutku z powodu braku kworum.

 

     3.  Kworum na Walnym Zebraniu w drugim terminie stanowi liczba członków obecna na sali obrad.

 

 

§21

 

 

     1.  Nad poprawnością przeprowadzania głosowań czuwa Komisja Skrutacyjna.

 

     2.  Komisja Skrutacyjna składa się przynajmniej z 3 osób, zatwierdzanych łącznie w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów.

 1. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
 1. Do czasu wyboru Komisji Skrutacyjnej jej obowiązki pełnią Przewodniczący Obrad oraz Sekretarz.

 

§22

 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 

a) uchwalanie Regulaminu Koła i zatwierdzania jego zmian,

b) wybór Prezesa Koła i pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,

c) uchwalanie planów i programów działalności Koła,

d) uchwalanie projektów przeznaczenia środków finansowych,

e) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych pod obrady Walnego Zebrania przez Zarząd Koła,

f) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

g) coroczna ocena działalności Koła,

h) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu (każdego roku przed wyborem nowego Zarządu),

i) podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących działalności Koła,

j)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła.

 

 

Uchwały

 

 

§23

 

 

Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie uchwał.

 

 

§24

 

 

Uchwały głosowane są jawnie, chyba że przynajmniej 1/3 Członków Zwyczajnych Koła wyrazi swój sprzeciw, albo inaczej wynika z niniejszego Regulaminu Koła lub z treści rozpatrywanej uchwały, wtedy uchwała jest głosowana tajnie.

 

 

§25

 

 

 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

a) Zarządowi

b) Komisji Rewizyjnej,

c) Członkom Zwyczajnym Koła.

 

     2.  Projekty uchwał można składać do chwili rozpoczęcia Walnego Zebrania oraz w trakcie za zgodą Przewodniczącego Obrad.


     3.  Walne Zebranie ma zdolność podejmowania uchwał, jeżeli posiada kworum.

 

     4.  Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego Obrad.

 

     5.  W  sprawach  szczególnej  wagi  dla  Koła  Przewodniczący  Obrad  może  zarządzić głosowanie tajne. Z podobnym wnioskeim może wystąpić również 1/3 zebranych i uprawnionych do głosowania.

 1. Uchwały personalne zapadają w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

 

 

§26

 

 

 1. Uchwały wchodzą w życie z momentem zakończenia zebrania, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.
 1. Uchwała nie może wejść w życie wcześniej niż w chwili zakończenia obrad Walnego Zebrania, na którym została podjęta.

 

 

Dokumentacja

 

§27

 

 

Dokumentacja Koła jest sporządzana zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Organizacji Studenckich KUL.

 

 

Tytuł II

Prezes i Zarząd Koła

 

 

§28

 

 

 1. Prezes Koła:

a) kieruje pracami Koła,

b) reprezentuje Koło wobec władz Uczelni oraz w kontaktach zewnętrznych.

 

 

§29

 

 

 1. Kandydata na Prezesa może zgłosić:

a) ustępujący Prezes,

b) co najmniej 3 członków Koła.

 1. Członek Zwyczajny Koła może poprzeć tylko jedną kandydaturę.
 1. Walne   Zebranie   dokonuje   wyboru   Prezesa   bezwzględną    większością   głosów w obecności co najmniej połowy członków Koła.
 1. W wypadku, gdy zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Na Prezesa Koła wybrany zostaje kandydat, któr w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.

     5.  Funkcję Prezesa można sprawować nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 

     6.  Z uzasadnionego powodu Walne Zebranie może odwołać Prezesa 2/3 głsów w obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych.

 1. Wniosek o odwołanie Prezesa poparty przez co najmniej 1/4 członków Koła, w formie pisemnej kieruje się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku zwołuje Walne Zebranie, w celu podjęcia uchwały, o której mowa w ust.6, wyznaczając termin nie późniejszy niż 14 dni od daty otrzymania wniosku.

 

 

§30

 

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła.
 1. W skład Zarządu Koła wchodzi 5 osób: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, Sekretarz oraz Członek Zarządu powoływani przez Walne Zebranie Koła.
 1. Zarząd Koła jest zatwierdzany w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 1. Kadencja Zarządu Koła trwa rok. Wybory odbywają się do 31. maja.
 1. Członkowie Zarządu są nominowani przez Prezesa Koła i następnie zatwierdzani w drodze uchwały przez Walne Zebranie.
 1. W razie powzięcia przez Walne Zebranie uchwały o odmowie zatwierdzenie składu Zarządu Koła przedstawionego przez Prezesa Koła, o której mowa w ust.5, wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów, spośród kandydatów przedstawionych przez grupę co najmniej 5 członków Koła.

     7. Członkowie Zarządu na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarządu dokonują spośród siebie wyboru: Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz Członka Zarządu Koła.

     8.  Kadencja Zarządu rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia roku akademickiego a kończy z ostatnim dniem semestru letniego.

     9.  Zarząd pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu.

 

 

§31

 

 

     1.  Zarząd działa kolegialnie na podstawie uchwalonego przez siebie planu pracy.

 

     2.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

 

     3.  Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Prezes Koła.

 

     4.  Zarząd Koła może podejmować decyzje, gdy w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Zarządu.

 

     5.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Koła.

 

 

§32

 

 

     1.  Do zadań Zarządu należy:

 

a) reprezentowanie Koła i interesów jego członków wobec władz KUL, władz Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz przed innymi organizacjami,

b) kierowanie działalnością Koła zgodnie z Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,

c) przedstawianie programu działalności Koła na Walnym Zebraniu,

d) przyjmowanie nowych członków,

e) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

f) zgłaszanie wniosków pod obrady Walnego Zebrania,

g) zgłaszane projektów przeznaczenia środków finansowych pod obrady Walnego Zebrania,

h) podejmowanie decyzji dotyczących wydatków Koła,

i) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.

 

     2.  Do Zarządu należą wszystkie decyzje niezastrzeżone dla innych władz Koła.

 

 

 

Tytuł III

Komisja Rewizyjna

 

 

§33

 

 

     1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Koła.

 

     2.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków Zwyczajnych wybieranych zwykłą większością głosów na Walnym Zebraniu, na którym dokonano wyboru Zarządu.

 

     3.  Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej przedstawia Prezes Koła lub grupa co najmniej 3 Członków Zwyczajnych Koła.

 

     4.  Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.
 1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa rok.

 

§34

 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 

a) kontrola całokształtu działalności statutowej,

b) przedstawianie sprawozdań i wniosków kontrolnych Walnemu Zebraniu,

c) przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosku o absolutorium dla ustępującego Zarządu,

d) wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

 

 

§35

 

 

W szczególnych przypadkach organy Koła mogą być odwołane przed upływem kadencji w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów na żądanie co najmniej 1/3 liczby Członków Zwyczajnych Koła.

 

 

§36

 

 

W działalności swej Władze Koła kierują się zasadami demokracji, kolegialności i jawności.

 

 

 

Rozdział V

Finansowanie działalności Koła

 

 

§37

 

 

Działalność Koła finansowana jest z dotacji z budżetu uniwersyteckiego oraz z innych źródeł.

 

 

§38

 

 

Wszelkie środki finansowe Koła mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie realizacji celów regulaminowych Koła.

 

 

Rozdział VI

Przepisy dyscyplinarne

 

 

§39

 

 

Członek zwyczajny, który popełnił czyn uchybiający godności Studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed Sądem Koleżeńskim Uczelnianego Samorządu Studentów KUL.

 

 

Rozdział VII

Rozwiązanie, połączenie i likwidacja Koła

 

 

§40

 

 

Rozwiązanie, połączenie i likwidacja Koła może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych Koła.

 

 

Rozdział VIII

Zmiana Regulaminu

 

 

§41

 

 

      1.  Zmianę Regulaminu Koła uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych Koła.

      2.  Projekt zmian w Regulaminie należy udostępnić Członkom Zwyczajnym Koła co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, na którym uchwała o zmianę Regulaminu będzie podejmowana.

 

 

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe

 

 

§42

 

 

Regulamin wchodzi w życie 14 dni po stwierdzeniu zgodności ze Statutem KUL oraz obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej przez Senat KUL.

 

 

§43

 

 

Wybór pierwszego Zarządu Koła następuje w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

 

 

Autor: Łukasz Łaskawiec
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2011, godz. 16:11 - Łukasz Łaskawiec